Sborník obsahuje čtrnáct anglicky psaných příspěvků přednesených na workshopu, který byl věnován prezentaci nových výsledků v oblasti počítačového zpracování slovanských jazyků (zejména češtiny). Texty jsou členěny do čtyř tematických okruhů. Prvním z nich je oddíl Morfologická a syntaktická analýza, jehož příspěvky se týkají morfologického a syntaktického analyzátoru, jejich dalšího vývoje a využití v praxi. Příspěvky začleněné do druhého okruhu jsou zaměřeny na oblast sémantické analýzy, pro niž se v Centru pro zpracování přirozeného jazyka využívá aparát intenzionální logiky. Další částí sborníku jsou texty o nástrojích pro počítačové zpracování textu, které byly zaměřeny na jejich další zlepšení a obohacení o funkce umožňující porovnávat kontexty, o užití ve velkých korpusech nebo o vyhledávání matemackých textů ve vznikající digitální matematické knihovně. Čtvrtou, poslední část sborníku tvoří příspěvky z oblasti lexikální sémantiky, zejména text o nástroji MetaTrans, který může být užitečný pro překládání cizojazyčných textů.

Sojka, Petr – Horák, Aleš (eds). RASLAN 2007 – počítačové zpracování slovanských jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4471-5