Přejít na hlavní obsah

Autismus: rostoucí problém populace

Autistů přibývá, příčiny nemoci ale zůstávají nejasné. Pomoc nabízí i poradenské centrum na pedagogické fakultě.

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

O poruchách autistického spektra (PAS), neboli autismu, se často diskutuje nejen v České republice. Téma se objevuje v odborné literatuře, v beletrii, ve filmu, vznikají různé skupiny rodičů, kteří se sdružují v nevládních neziskových organizacích. Problematiku pak řeší speciální pedagogika, psychologie, sociologie i lékařství. Výskyt nemoci je totiž stále vyšší.

Speciální pedagogika proto hledá vhodné způsoby efektivního vzdělávání ve smyslu inkluzivní pedagogiky. Lékaři s dalšími odborníky z jiných vědních oborů si pak kladou otázku, kde je příčina poměrně vysokého nárůstu výskytu poruch, který je vidět v posledních letech. Jen v Jihomoravském kraji jsme od roku 2002 zaznamenali rapidní nárůst dětí a žáků s PAS. Souvisí to částečně s preciznější diagnostikou, roli ale hrají také další faktory, které jsou předmětem celosvětových výzkumů.

Poruchy autistického spektra patří mezi neurovývojová onemocnění na neurobiologickém podkladě, jsou trvalé a řadí se k nejtěžším poruchám dětského mentálního vývoje. Symptomatika je velice rozmanitá, nelze najít dva totožné jedince. Kvalitativní postižení se projevuje především ve třech oblastech (tzv. triáda autismu) – komunikaci, sociálním chování a imaginaci spojené se stereotypním okruhem zájmů.

Žáci s diagnózou PAS jsou převážně vzděláváni společně s dětmi s mentálním postižením, žáci s Aspergerovým syndromem – jednou z poruch autistického spektra – bývají vzděláváni v běžných školách, neboť jejich intelekt je v pásmu normy, často i nadprůměrný. Převážně na tuto cílovou skupinu jsme se zaměřili v projektu na Pedagogické fakultě MU. Zřídili jsme poradenské centrum, které nabízí odborné pedagogicko-psychologického poradenství studentům Masarykovy univerzity, kteří mají některou z poruch autistického spektra. Služby jsou dále nabízeny i studentům, kteří působí jako asistenti pedagoga nebo osobní asistenti u dětí a žáků s PAS. Pro propojení vysoké školy s praxí a neziskovým sektorem mohou ale služeb využít také rodiče dětí s PAS, pedagogové ze škol, ve kterých se vzdělávají žáci s PAS, pracovníci v sociálních službách a všichni ostatní zájemci.

Pro zájemce o problematiku PAS jsme připravili studijní materiál multimediálního charakteru, který spojuje digitalizované složky, jako video, obraz, text a zvuk, v jeden celek na moodlince s názvem Poruchy autistického spektra. Připravujeme také publikaci shrnující aktuální poznatky a výsledky výzkumů z oblasti poruch autistického spektra v České republice a vybraných zemích, která vyjde v březnu pod názvem Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Výzkumná šetření vznikala v rámci řešení výzkumného záměru na Pedagogické fakultě MU.

autorka působí na Katedře speciální pedagogiky PdF MU

Hlavní novinky