Přejít na hlavní obsah

Máme se bát jazykové automatmánie?

Slova jako splátkomat, slevomat nebo kondomat v příručkách zatím nenajdete, stále častěji se ale objevují v médiích či reklamách.

V poslední době se můžeme setkat s novými složenými podstatnými jmény, která se tvoří podle slova „automat“. Ilustrační foto: www.sxc.hu.

K již existujícímu slovu přibyla jazyková hra, snaha o neobvyklost či úsporné vyjadřování a tak vznikl slevomat či mlékomat, kondomat a láskomat. Tyto nové výrazy zatím ještě nejsou zachyceny v jazykových příručkách, stále častěji je ale slyšíme v médiích či najdeme v reklamách.

Tyto výrazy pojmenovávají přístroje či zařízení („mincovníky“), které poskytují za úplatu předmět obsažený ve své první části – do této skupiny patří třeba bagetomat, burčákomat, fruktomat, hračkomat, kávomat, kondomat, mlékomat, zlatomat, nebo zařízení zprostředkovávající peněžní operaci či podávající informaci, například důchodomat, platbomat, půjčkomat, splátkomat, vstupomat.

Zbývající výrazy jízdomat, láskomat, modlomat, slevomat, které byly zachyceny jak v tištěných denících (nejvíce je užívá deník Metro či Hospodářské noviny), tak na internetu, chápeme jako pojmenování služby, popř. virtuálního zprostředkování činnosti související se slovním základem: „jízdomat“ – domlouvání spolujízdy na internetu, „láskomat“ – zprostředkování seznámení s vhodným protějškem na internetu, „modlomat“ – zařízení/budka sloužící lidem k vykonání modlitby, často přímo na ulici; „slevomat/splátkomat“ – poskytování virtuálních slev či splátek na internetu.

Původ základu, tedy slova automat hledejme v řečtině. Automatos znamenalo samohybný (autos = sám), následuje tvar slovesného indoevropského kořene „men- = mysliti“, jejž máme např. ve slovese „mníti“ nebo „paměť“. Slovo „automat“ a jeho odvozeniny můžeme nalézt v řadě cizích jazyků. Jestliže pátráme po výrazech, které byly utvořeny na základě slova „automat“ a staly se součástí české slovní zásoby, zjišťujeme, že hlavní příručky spisovného českého jazyka informaci k žádnému z výše uvedených nových slov nepřinášejí, shodně uvádějí pouze několik slov se zakončením -mat: „automat, bankomat, tempomat a videoautomat“.

V současné češtině bylo doposud rozšířeno spojení slova „automat“ s přídavnými jmény ve funkci shodného přívlastku jako třeba svačinový automat, leckdy se ve funkci shodného přívlastku setkáme i se slovem cizím: espreso automat. V našem případě je ale základem pojmenování tvar, kdy přívlastek neshodný stojí až za podstatným jménem, je tvořen předložkou a je více či méně rozvitý – např. automat na kávu, na pizzu, na vracení lahví, na výběr důchodu. Někdy dochází i ke kombinacím obou typů přívlastků (nápojový automat na kávu, nemocniční automat na poplatky u lékaře).

Uvedená slova jsou tvořena zcela jistě systémově, na čtenáře však mohou působit nezvykle. Užívání výrazů se ale není třeba bát. Námi nalezená nová slova vznikla na základě existující formy tvoření: automat na bankovky – bankomat. Posléze sem vstoupila jazyková hra, snaha o neobvyklost a novost pojmenování, potřeba úsporného a rychlejšího vyjadřování. Došlo k přeměně víceslovného pojmenování na jednoslovné a analogicky se začala utvářet další slova: automat na mléko – mlékomat, automat na burčák – burčákomat atd.

Autorka působí v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU.

Hlavní novinky