Přejít na hlavní obsah

Polemika: Hájí studentští senátoři na ESF zájmy studentů?

Přečtěte si polemiku nad novým volebním a jednacím řádem akademického senátu na ekonomicko-správní fakultě.

Atrium Ekonomicko-správní fakulty MU.

Někdejší místopředseda celouniverzitního akademického senátu Zdeněk Ručka kritizuje rozhodnutí Studentské komory Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU přistoupit na zmenšení studentského zastoupení v senátu v poměru k zaměstnancům. Jaké jsou jeho argumenty a jaká je odpověď senátorů?

Zdeněk Ručka: Studentští senátoři na ESF nehájí zájmy studentů

Zní to tvrdě a skutečně to tak myslím, ačkoli se na první pohled může zdát, že se mnoho nestalo. Bohužel opak je pravdou. 

Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty MU (ESF) si odhlasoval nový Volební a jednací řád, který mění poměr zastoupení studentů ku akademickým pracovníkům z původních 6:7 na 6:11. A tato změna nyní prošla také formálním schválením na půdě univerzitního senátu. Zákon říká, že studenti mohou v senátu zastávat nejméně 1/3 a nejvíce 1/2 křesel. A není tomu tak dávno, co nás i za zachování tohoto práva pochodovalo brněnskými ulicemi na 6 tisíc.

Člověk nemusí mít vysokou školu na to, aby pochopil, že studenti kontrolující téměř polovinu (6 míst ze 13) mají větší moc hájit zájmy svých voličů, než studenti kontrolující zhruba třetinu (6 ze 17). Všech 5 přítomných studentských senátorů přitom hlasovalo pro tento návrh, čímž se vzdali podstatné části svého vlivu na schvalování fakultních předpisů i volby děkana. Ano, je to v souladu se všemi pravidly, ale je prostě principiálně špatně, pokud se reprezentanti studentů vzdají části svého práva.

Ona moc hájit zájmy voličů je totiž přímo spjatá s odpovědností vůči celé akademické obci. Studentský senátor má odpovědnost především k těm, co přijdou po něm. Jak už to bývá, v akademickém senátu se většinou schvaluji předpisy, které se studia senátora nedotknou vůbec nebo jen okrajově. Jako naprosté minimum od studentského senátora proto očekávám, že bude hájit zájmy svých voličů při projednávání předkládaných vnitřních předpisů, přistupovat odpovědně k volbě děkana/rektora a nedopustí snížení vlivu studentské komory na chod fakulty/univerzity. Jenže právě to se stalo a proti novému Volebnímu a jednacímu řádu nehlasoval ani jediný z přítomných studentů. Proto současné studentské senátory a senátorky v Akademickém senátu Ekonomicko-správní fakulty vyzývám k rezignaci nebo přinejmenším k podání veřejného vysvětlení. Třeba se domnívali, že uplatňovat svůj vliv není potřeba, protože právě teď mají osvícené vedení fakulty. Jenže za pár let může být všechno úplně jinak.

Podobnou situaci jsem v roce 2006 zažil na půdě senátu Přírodovědecké fakulty. V rámci rozsáhlé novelizace předpisů vedení navrhlo snížení procentuální zastoupení studentů v senátu. Studentská komora to ústy svého tehdejšího předsedy Jiřího Matouška jednoznačně odmítla. A Jiří Matoušek navíc svými argumenty následně přesvědčil celý senát, že snižovat počet studentů je nesmysl. Jsem mu za to dodnes vděčný.   

Máme privilegium a podílet se na spravování našich univerzit. A proto je zároveň naší povinností odpovědně se podílet na jejich správě. Není to snadné, je se tomu třeba učit a každý děláme chyby. Ale musíme se snažit, pokud místo univerzit nechceme mít supermarkety se vzděláním řízené „vládami odborníků“. Masarykova univerzita je naše univerzita. Chovejme se k ní podle toho.

Autor je někdejší předseda Studentské komory Akademického senátu MU a  člen občanského sdružení Studentské jaro

Stanovisko Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU

Senátoři ESF věří, že provedená novela neohrožuje možnost studentů podílet se na rozhodování o budoucnosti fakulty. Senátoři chápou význam studentské i zaměstnanecké komory jako dvou částí tvořících jeden tým, který hájí a dbá zájmů fakulty a univerzity. Není tradicí v senátu ESF chápat studenty jako nepřátele zaměstnanců, a proto jsme přesvědčeni, že provedená změna neznamená pro studenty hrozbu.

Změna počtu senátorů reflektuje potřebu vyvážit i organizační složky Ekonomicko-správní fakulty MU tak, aby v senátu zazněly hlasy všech, přičemž platí, že bude-li hlasovat studentská komora jednomyslně, má právo veta (čl. 6 odst. 6). Současně novela přinesla garanci zastoupení i studentům magisterských a bakalářských programů, což jak ukazuje minulá zkušenost, byla minoritní skupina ve studentské komoře (čl.12 odst. 6).

Vyjádření Studentské komory Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU

Členové akademického senátu se zodpovídají celé akademické obci a nezastupují zájmy pouze svých voličů či potencionálních voličů, ale zastupují zájmy všech členů akademické obce. Studentská komora Akademického senátu ESF MU tudíž nesouhlasí s tezí, že povinností senátora zvoleného do studentské komory je bránit poměr zastoupení studentů v senátu za každou cenu. Poměr zastoupení studentů v senátu ESF po schválení novely koresponduje s poměrem zastoupení na řadě dalších fakult MU (lékařská fakulty, fakulta sportovních studií, filozofická fakulty, fakulta informatiky).

Členové studentské komory souhlasili s návrhem volebního a jednacího řádu mimo jiné z těchto důvodů:

1) Studentská komora má možnost zablokovat jakýkoliv návrh, pokud se všemi hlasy vysloví proti. Toto opatření považujeme za podstatnější obranu proti případným excesům než je poměr zastoupení studentů v senátu.

2) Ve studentské komoře je dlouhodobě vysoký podíl studentů doktorských studijních programů. Pro ilustraci uvádíme, že po minulých volbách byl v senátu zastoupen jediný nedoktorský student. Současná úprava posiluje postavení studentů bakalářských a magisterských studijních programů tím, že jim zajišťuje alespoň polovinu senátorských míst ve studentské komoře.

3) Nemyslíme si, že by změnou volebního řádu byly zájmy studentů ohroženy, protože zájmy senátorů zvolených do studentské a zaměstnanecké komory nejsou v principiálních otázkách odlišné.

4) Došlo ke snížení počtu studentů, který je vyžadován pro to, aby studenti mohli podat žádost o svolání mimořádného zasedání akademického senátu.

Stojíme si za tím, že zájmy studentů ESF jsme jako studentští senátoři hájili a dále je hájíme.

Hlavní novinky