Přejít na hlavní obsah

Přerušení studia: Základem je dobré načasování a splnění povinností

Občas v životě dojde k situacím, kdy je přerušení studia nejlepší řešení. Přečtěte si, jak na to a na co dát pozor.

Nemoc, rodinné či finanční důvody – ať už je motiv k přerušení jakýkoliv, vždy vás čeká několik kroků, které je potřeba udělat.

Ať už se dostanete do náročné situace, nebo se studiu prostě nemůžete naplno věnovat, je tady řešení v podobě přerušení. Kdy a jak přerušit a jaké povinnosti máte, aby vám to bylo povoleno a abyste se mohli ve správný čas vrátit?

Pokud se vysokoškolák rozhodne přerušit studium, je třeba splnit několik podmínek a pohlídat si možnou dobu, po kterou může mít studium přerušené. Podmínky najdete v článku 13 Studijního a zkušebního řádu MU. Stojí za to si ho projít, i pokud přelouskáte následující řádky.

V době přerušení přestáváte být studentem, a proto nemáte v daném studiu žádné povinnosti, ale ani práva. Například nemůžete dělat zkoušky, navštěvovat výuku, semináře, počítačové učebny nebo menzu. Nemůžete být ani ubytováni na koleji nebo využívat ubytovacího stipendia. Můžete ale třeba navštěvovat knihovny, protože ty slouží i veřejnosti.

„Ponecháno zůstává jediné právo, a to opětovného zápisu do studia po uplynutí doby jeho přerušení,“ doplňuje Jarmila Kafková ze studijního odboru na rektorátu.

Kdy a na jak dlouho můžu přerušit

Přerušení studia se počítá po dnech, trvat přitom musí nejméně jeden celý semestr, nelze přerušit jen na část jednoho semestru. Pokud tedy například dojde k přerušení v průběhu semestru, může se člověk do studia opětovně zapsat až po skončení toho následujícího.

Celková doba studia včetně jeho přerušení nesmí překročit dvojnásobek standardní doby daného studia. U tříletého bakaláře tak máte standardně nárok na celkové přerušení až na tři roky, pokud si ale studium protáhnete o rok, přerušit můžete už jen na dva.

Jak postupovat

Nemoc, rodinné či finanční důvody – ať už je motiv k přerušení jakýkoliv, vždy vás čeká několik kroků, které je potřeba udělat.

O přerušení si musíte v první řadě zažádat. Žádost je adresována fakultě, podává se na příslušném formuláři na studijním oddělení fakulty, na podatelně fakulty, přes IS (Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – Žádost o přerušení studia), ale je možné ji zaslat i poštou. Pokud potřebujete specifické informace ohledně svého studia a přerušení, na studijním oddělení své fakulty se můžete podívat na stav svého studia, a vyřešit tak situaci individuálně.

Zpravidla se o přerušení žádá po ukončení semestru, anebo před začátkem dalšího. Požádá-li student po začátku semestru, ale ještě před koncem období vymezeného pro změny v zápisu předmětů, lze studium přerušit i pouze na tento jeden semestr. Po skončení změn už musí být studium přerušeno minimálně do konce následujícího semestru.

Rozhodnutí o přerušení dostanete do 30 dnů. Vždy je v něm uvedeno, od kdy do kdy se studium přerušuje, datum a způsob vykonání opětovného zápisu, případně další závazné podmínky spojené s opětovným zápisem, a zda se přerušení do celkové doby studia započítává nebo nezapočítává.

Kdy se přerušení do celkové doby studia nezapočítává

Studentka či student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s rodičovstvím, porodem či těhotenstvím (ale nejdřív osm týdnů před porodem), a to po celou uznanou dobu rodičovství. Podmínkou je předložení rodného listu dítěte na studijním oddělení fakulty.

Žádost o přerušení studia je možné také řádně zdůvodnit vážnými zdravotními či jinými vážnými okolnostmi, uvedené argumenty je ale potřeba doložit. Jarmila Kafková zdůrazňuje, že jako příloha žádosti musí být dodána podrobná zpráva ohledně důvodu žádosti.

„Například u choroby je nutná lékařská zpráva buď s diagnózou, nebo přesným popisem, o jakou chorobu se jedná, její začátek, průběh, způsob léčby apod. Stejně tak jiné vážné důvody je nezbytné doložit relevantním dokumentem. Na základě toho pak děkan nebo proděkan rozhodne, jestli bude žádosti vyhověno, eventuálně zda se bude jednat o přerušení do délky studia nezapočítávané,“ dodává Kafková.

Nárok na přerušení studia

Abyste mohli přerušit studium, musíte splňovat podmínky pro zápis do dalšího semestru, mít hotový alespoň jeden semestr a samozřejmě podat žádost o přerušení.

Pokud podmínky pro pokračování ve studiu, a tím ani podmínky pro přerušení studia splněny nejsou, pak je nezbytné žádost doložit lékařskou zprávou nebo jiným dokumentem, který bude děkan posuzovat a na jehož základě rozhodne.

Povolení přerušení v nestandardní době, tedy v průběhu semestru nebo udělení výjimky při nesplnění podmínek, ještě neznamená, že se bude jednat o přerušení do celkové doby studia nezapočítávané, a to ani ze zdravotních důvodů.

Státní závěrečná zkouška

Ve chvíli, kdy máte splněný studijní plán (tedy předepsané povinné a povinně volitelné předměty a dosáhli jste minimální kreditové hodnoty programu) a je možné přistoupit ke státní zkoušce až ve státnicovém období bezprostředně následujícího semestru, můžete do té doby studium přerušit. Ovšem jen za předpokladu, že jste penzum dní pro přerušení nevyčerpali. Toto se totiž do celkové doby studia započítává.

Neuspějete-li v řádném termínu u státní zkoušky, je vám do opravného termínu studium zpravidla přerušeno děkanem. Pokud chcete nadále setrvat v aktivním studiu, musíte svůj záměr ohlásit studijnímu oddělení, a to co nejdřív po termínu neúspěšné zkoušky. Nezbytným předpokladem pak ale je, že splňujete podmínky pro zápis do následujícího semestru, tedy že jste v uplynulém semestru či semestrech získali potřebný počet kreditů.

Pokud po neúspěšné státní zkoušce nedojde k přerušení studia děkanem, můžete písemně požádat děkana, aby uplatnil své právo a studium vám přerušil. Tento typ se do celkové doby studia nezapočítává.

Jak se vrátit zpátky

Před koncem doby přerušení je nutné, abyste fakultě sdělili své rozhodnutí vrátit se k aktivnímu studiu (popřípadě požádali o prodloužení přerušení studia), a to buď osobně na studijním oddělení, nebo e-mailem v Informačním systému MU. Pokud tak neučiníte a do pěti pracovních dnů se neomluvíte nebo neprokážete závažné důvody, které vám v provedení opětovného zápisu zabránily, bude vám studium ukončeno.

Dnem zápisu se člověk opět stává studentem, k tomu slouží aplikace Úřadovna v ISu nebo osobní zápis na studijním oddělení dané fakulty. Předměty je možné registrovat už v době přerušení, ale jejich zápis bude proveden až po aktivaci studia.

Hlavní novinky