Přejít na hlavní obsah

Status studenta: Kdy ho máte a jaké z něj plynou výhody?

Během doby studia za vás platí zejména zdravotní pojištění, vzniká vám ale i nárok na slevy v dopravě nebo na daňové zvýhodnění.

K příjemným aspektům studentského života patří fakt, že se vysokoškolák nemusí o některé věci starat, protože je za něj vyřizuje stát. Během doby studia za vás platí zejména zdravotní pojištění, vzniká vám ale i nárok na slevy v dopravě nebo na daňové zvýhodnění.

Kdo je studentem?

Mezi vysokoškoláky se často používá termín status studenta, faktem ale je, že nic takového formálně vzato neexistuje. Jako zjednodušení se nicméně používá pro popis toho, že je někdo prostě studentem. Co z toho plyne? Umožňuje vám to požívat řady výhod, z nichž vám vybrané představíme. Je ale důležité o nich vědět, abyste je mohli čerpat. Podstatné je si taky uvědomit, kdy přesně a jak tyto výhody končí, abyste se zbytečně nedostali do nepříjemné situace.

Takzvaný status studenta na univerzitě má člověk s aktivním bakalářským, magisterským nebo doktorským studiem bez ohledu na věk. Vzniká řádným nebo opětovným zápisem do studia a student o něj přichází přerušením nebo ukončením studia.

Kdy status studenta ztrácím?
Studentem přestáváte být dnem úspěšného absolvování poslední části státní závěrečné zkoušky, ukončením studia pro nesplnění podmínek pro pokračování ve studiu (třeba když nemáte dost kreditů pro zápis do dalšího semestru), písemným oznámením fakultě o zanechání studia, vyloučením ze studia (třeba pro podvodné jednání a jiné disciplinární přestupky) a při přerušení studia.

Co když mám studium přerušeno?

Dnem přerušení studia přestáváte být studentem a zůstává vám pouze jediné studentské právo, a to právo na opětovný zápis. V případě dvou a více souběžných studií přestáváte být studentem až přerušením všech.

Co po státnicích?

Že o úlevy přišli, si někteří studenti uvědomí poprvé v menze, kde systém absolventům automaticky začne účtovat plnou cenu jídel. Systém menz je totiž napojený na Informační systém MU. Jakmile má někdo v ISu ukončené studium a není do žádného dalšího zapsaný, menza mu automaticky začne účtovat plnou cenu. V případě řádného ukončení vysoké školy za vás však ještě celý měsíc následující po tom, ve kterém jste složili státnice, platí zdravotní pojištění stát. Pak už je to na vás.

Jakou roli v tom hraje ISIC karta

Ze zákona vydává vysoká škola průkaz studenta. „Na Masarykově univerzitě je to v prezenční formě ISIC, v kombinované formě čipová karta. Oba průkazy jsou opatřeny fotografií studenta,“ říká Jarmila Kafková ze studijního odboru.

Průkaz studenta je na univerzitě něco jako občanka, o jeho předložení mohou být studenti požádáni například u zkoušky. ISIC opravňuje studenty ke vstupům do menzy, Celouniverzitní počítačové studovny, do knihoven a na další místa ve škole. Výhody ISIC mohou studenti čerpat i mimo univerzitu (třeba při nákupu vstupného na nejrůznější kulturní akce nebo do muzeí a památek), přehled výhod a slev najdete na webu isic.cz. Čipová karta platí pouze uvnitř univerzity.

Jak je to se zdravotním pojištěním

Z hlediska placení zdravotního pojištění je status studenta uplatnitelný pouze do 26 let. Po dovršení tohoto věku jste (v případě, že za vás pojištění neodvádí zaměstnavatel) povinni platit si zdravotní pojištění sami. Od 1. ledna 2018 se však vztahuje výjimka na studenty doktorského studia. „Novela o veřejném zdravotním pojištění nově rozšiřuje okruh tzv. státních pojištěnců o studenty doktorského studijního programu v prezenční formě studia starší 26 let, kteří poprvé studují v rámci standardní doby studia a nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,“ uvádí Markéta Burešová z odboru výzkumu.

Jak je to s dopravou

Slev pro studenty v dopravě je řada. Zajímat vás ale budou především dvě. Sleva na hromadnou dopravu v Brně a žákovské jízdné, které můžete využívat u všech vnitrostátních dopravců při cestě z domova do školy a naopak.

Dopravní podnik města Brna vydává prezenčním studentům jízdní průkazky (v Brně se jim říká šalinkarty) s platností až na 14 měsíců (po předložení karty ISIC s platnou přelepkou pro nadcházející akademický rok). S papírovým potvrzením o studiu (ne starším než 30 dnů) je platnost průkazky omezena na aktuální semestr. „Student si běžně pořizuje jízdní doklad v září, takže je možné si předplatní kupony kupovat až do konce září následujícího, po celé období ale musí být studentem prezenční formy studia. Pokud studium přerušíte nebo ukončíte, nárok na slevu zaniká a jízdní doklad je třeba vrátit,“ vysvětluje mluvčí DPMB Barbora Lukšová.

Nově DPMB spolupracuje s univerzitou a díky propojení s ISem už studenti nemusí nosit papírové potvrzení o studiu, pokud si pořídí elektronickou jízdenku a zaplatí ji online. „Student se zaregistruje na stránkách brnopas.cz, kde si založí svůj účet, který si musí přijít na některou z poboček DPMB ověřit a předložit občanský průkaz pro ověření údajů. Poté již má možnost v nabídce jízdného na webu zakoupit studentskou šalinkartu,“ dodává Lukšová.

Pro uplatňování žákovského jízdného, na které máte nárok při prezenčním studiu do 26 let při jízdě mezi domovem a školou, je potřeba si pořídit takzvaný žákovský průkaz. Koupit si ho můžete třeba na pokladnách Českých drah. Je pak potřeba nechat si ho potvrdit na studijním oddělení. Například u zmíněných Český drah sleva činí asi 40 procent z obyčejného jízdného.

Slevy na jídlo a ubytování

Pokud jste v prezenčním studiu, máte v menzách Masarykovy univerzity nárok na takzvanou studentskou cenu jídel, která je výrazně nižší než standardní. Podobně můžete dosáhnout na takzvané ubytovací stipendium. Pro jeho získání je potřeba splnit několik podmínek – zejména musíte být studentem v prezenční formě studia ve svém prvním studiu, nemít překročenu standardní dobu studia a musíte mít trvalé bydliště mimo Brno.

Může student či rodič požádat o daňové zvýhodnění nebo sociální dávky?

Student může uplatnit slevu na dani sám na sebe jako na studenta a současně jeho rodič může uplatnit slevu na dítě, se kterým žije ve společné domácnosti.

„Nárok na příplatek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,7násobek životního minima rodiny. V případě zletilého nezaopatřeného dítěte o dávku žádá toto dítě samo. Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Když je student výdělečně činný může uplatnit slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jako jakýkoliv jiný poplatník. „Navíc může při splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na studenta. Tuto slevu, která činí 4 020 Kč za rok (335 Kč měsíčně), může uplatnit poplatník po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání, až do dovršení věku 28 let,“ upřesňuje Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství.

Hlavní novinky