Přejít na hlavní obsah

Talentovaný medik hledá cesty, jak pomoct epileptikům

Senad Kolář patří mezi několik mediků vybraných do programu s rozšířenou vědeckou průpravou P-Pool.

Patří mezi 40 talentovaných studentů, kteří pro­šli výběrovým řízením Lékařské fakulty MU a byli přijati do programu s rozšířenou vědeckou prů­pravou, takzvaného P-Poolu. Dvaadvacetiletý Senad Kolář se tak už od začátku studia připra­vuje na dráhu výzkumníka.

Lékařská fakulta před dvěma lety otevřela P-Pool po vzoru zahraničních univerzit a na­bídla jej 150 úspěšným studentům s výborným prospěchem. Do prvního ročníku jich přijala 19. „S přihlášením jsem váhal, bál jsem se výběro­vého řízení. Nakonec jsem se přihlásil až od dru­hého ročníku. Je to prestižní program a má řadu výhod,“ říká medik.

Kromě standardního vzdělávání v oblasti lékařství musí studenti absolvovat přednášky a semináře navíc. Po celou dobu studia mají také povinný předmět Vědecká příprava a pod vede­ním erudovaných školitelů z řad akademických pracovníků se aktivně podílí na výzkumných projektech.

Kolář začal ještě v prvním ročníku pracovat jako asistent výzkumu v brněnské Fakultní ne­mocnici u svaté Anny. „V červnu 2013 jsme na semináři klinického výzkumu měli vymyslet profitabilní výzkumný projekt. Napadlo mě vytvořit hodinky pro epileptiky, které díky sen­zorům zaznamenávají informace o pacientovi a pomocí algoritmů dokážou předpovídat, jaká je ten den šance na epileptický záchvat,“ popi­suje Kolář.

Jeho nápad zaujal lékaře Vladimíra Šulce. Nabídl Kolářovi možnost pracovat na zobrazo­vacích metodách u epileptiků, jejichž cílem je zjistit, kde přesně v mozku záchvat vzniká. Své výsledky loni v květnu prezentovali na světovém kongresu neurologů v Berlíně.

A ve výzkumu epilepsie stále pokračuje. Letos v březnu dostal příležitost odjet na dvoutýden­ní stáž do laboratoře Mayo Clinic v Minnesotě, prestižního mezinárodního centra lékařského výzkumu a vzdělávání. „Zjišťoval jsem, jak moc zobrazovací metody fungují nebo nefungují při hledání místa vzniku záchvatu. Podobné metody už existují, snažíme se je ale pomocí algoritmů ještě zpřesňovat,“ vysvětluje Kolář.

Vyjet v průběhu semestru na krátkodobou za­hraniční stáž není pro studenty medicíny jedno­duché, na většině seminářů nemohou chybět ani jednou. Studenti P-Poolu si však mohou zameš­kané hodiny individuálně nahrazovat. „Jen díky tomu jsem mohl odjet do USA. Studijní program P-Pool také finančně podporuje zahraniční stáže studentů, čehož chci v budoucnu určitě ještě vy­užít,“ oceňuje Kolář.

Program ale není určený jenom budoucím vý­zkumníkům. Podle Koláře využijí medici řadu poznatků i při práci na klinikách. V průběhu studia můžou třeba bezplatně složit zkoušky USMLE, bez nichž by nemohli vůbec pracovat v nemocnicích v USA. Takový test přitom stojí skoro dvacet tisíc korun.

Studenti P-Poolu dostávají i motivační pro­spěchové stipendium a po dokončení studia jim dá vedení programu doporučující dopis. „Zvlášť v USA má takový dopis velkou roli, u nás to tepr­ve začíná,“ říká Kolář.

On sám vidí největší přínos po kariérní strán­ce. „Každý rok přibývají stovky nových absol­ventů medicíny. Hledám způsob, jak se odlišit a zároveň být užitečný. V budoucnu bych ale rád zůstal v oblasti klinického výzkumu a v kontak­tu s pacienty. P-Pool je v tomto ohledu skvělá pří­ležitost, jak toho dosáhnout,“ vysvětluje.

Hlavní novinky