Přejít na hlavní obsah

Kam na magistra? Vybrali jsme 10 oborů, které nejvíc lákají na Muni

Výběr desítky navazujících magisterských oborů, které jsou žádané mezi studenty z jiných vysokých škol.

Kdo chce po bakalářském studiu pokračovat ve svém vzdělávání dál, má pomalu čas podat přihlášku. Vybrali jsme proto desítku navazujících magisterských oborů, o které je na Masarykově univerzitě zájem mezi studenty jiných vysokých škol. Přihlásit se můžete ještě do 30. dubna. (odkazy na obory najdete pod mezititulky)

Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě MU
Studium je zaměřené na pochopení ekonomické, organizační a řídící stránky procesů, které se odehrávají v každém podniku. Společně se získáváním teoretických znalostí je zaměřené na rozvoj dovedností potřebných pro výkonnou i řídící činnost. Vybíráte ze dvou specializací: zaměření na výrobní nebo obchodní podniky. Čerství absolventi nacházejí uplatnění ve funkcích odborných pracovníků v různých úsecích podniku a také ve funkcích středního managementu.

Speciální pedagogika pro učitele na Pedagogické fakultě MU
Cílem oboru je připravit učitele pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni základních škol, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v základních školách speciálních a v praktických školách jednoletých a dvouletých. V průběhu studia si zvolíte specializaci podle druhu postižení žáků.

Intenzivní péče na Lékařské fakultě MU
Zdravotní sestry získají díky tomu studiu úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou způsobilost v intenzivní péči. Program akcentuje interdisciplinární a systémový přístup, profesionální komunikaci a realizaci preventivních i terapeutických intervencí. Absolventi jsou kompetentní vykonávat ošetřovatelské činnosti vyžadující velkou míru erudice a samostatnosti.

Sociální práce na Fakultě sociálních studií MU
Posláním sociální práce je pomáhat lidem, kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi. Absolventi studia jsou způsobilí pracovat jako sociální pracovníci specialisté, experti v oblasti tvorby a realizace politiky sociálních služeb, koordinátoři programů pomoci či sociálních služeb. 

Finance na Ekonomicko-správní fakultě MU
Obor je orientován tak, aby studenti získali hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a daní, finančních trhů a mezinárodních financí. Absolventi nacházejí uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na vedoucích úsecích v peněžních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucí.

Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií MU
Studenti oboru se naučí samostatně koncipovat a provádět teoreticky zdůvodněnou a prakticky využitelnou reflexi veřejných a sociálních problémů a otázek rozvoje lidských zdrojů. Absolventi získávají uplatnění jako manažeři či tvůrci programů ve veřejné politice, sociálních službách, sociálním zabezpečení, službách zaměstnanosti, útvarech lidských zdrojů organizací ve státním, neziskovém i ziskovém sektoru.

Management v kultuře na Filozofické fakultě MU
Studium je zaměřené na pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí. Díky kombinaci teoretického a prakticky orientovaného vzdělání absolventi nacházejí uplatnění jako manažeři a organizátoři v kulturně-společenské oblasti ve státním i soukromém sektoru.

Služby - výzkum, řízení a inovace na Fakultě informatiky MU
Obor spojuje moderní vzdělání v informatice a širší multidisciplinární přehled zejména v oblasti poskytování služeb pomocí IT, řízení projektů a realizačních týmů. Čerství absolventi zpravidla získávají juniorské manažerské pozice, uplatňují se v oblastech návrhu a vývoje servisních systémů, nebo na pozicích, které vyžadují rychlou orientaci v problému multioborového charakteru, a spoluvytváří tak hodnotu pro zákazníka i poskytovatele IT služeb.

Veřejná správa na Právnické fakultě MU
Studium, které je možné absolvovat jen v kombinované formě, nabízí specializované profesní vzdělání pro pracovníky či volené funkcionáře všech oblastí a úrovní veřejné správy, u nichž jsou potřeba právní znalosti a dovednosti. Studium je vhodné hlavně pro absolventy oborů v oblasti obecné veřejné správy. Získáte znalosti zejména z oblasti správního a finančního práva, ale i dalších praktických odvětví.

Management sportu na Fakultě sportovních studií MU
Studenti oboru jsou profilováni zejména k práci na vedoucích manažerských pozicích ve sportovních organizacích a sportovních svazech a asociacích. Předměty jsou zaměřené na oblast managementu, marketing, základy práva, psychologii i vybraná témata z ekonomie.

Hlavní novinky