Přejít na hlavní obsah

Univerzita má nová pravidla sestavování rozpočtu

Jak se dělá rozpočet Masarykovy univerzity, z čeho se skládá a jakým způsobem se rozděluje mezi fakulty a centrálu?

Sestavit univerzitní rozpočet je náročná disciplína, která někdy zabere i tři čtvrtě roku. Se sestavováním toho letošního se začalo v srpnu loňského roku, definitivní čísla budou schválena zřejmě v květnu. Dobrá zpráva je, že si letos všechny fakulty polepší a dostanou více peněz.

Navýšení finančních prostředků umožnilo především zvýšení příspěvku na vzdělávací činnost, což je hlavní příjem, který univerzitě plyne z veřejných zdrojů. Ministerstvo školství jej každoročně přiděluje veřejným vysokým školám na to, aby mohly učit studenty v akreditovaných studijních programech a provádět s tím spojenou výzkumnou či uměleckou činnost.

„Masarykově univerzitě se letos navýšila část příspěvku na vzdělávací činnost o 242 milionů korun, tedy asi o 13 procent. Zvedla se také institucionální podpora, kterou ministerstvo školství přiděluje na rozvoj výzkumné organizaci na základě hodnocení jejích výsledků. Ta bude vyšší asi o 100 milionů korun, což představuje asi 16procentní navýšení proti minulému roku,“ přiblížila kvestorka Marta Valešová. Sestavování rozpočtu má na Muni na starosti Oddělení financování Kanceláře kvestora.

Příspěvky z ministerstva školství tvoří největší část peněz, které škola získává z veřejných zdrojů. Další plynou z jiných kapitol státního rozpočtu a ze zahraničí. Na celkovém rozpočtu univerzity se dotace z veřejných zdrojů podílely například loni 68 procenty. Zbytek pak tvořily vlastní výnosy – hlavně příjmy související se studiem jako kolejné, poplatky za přijímací řízení či za studium. Více než polovinu vlastních zdrojů pak tvoří odpisy či prostředky z fondů.

Co je co v rozpočtu

„Celkový pohled ukazuje, že příspěvek na vzdělávací činnost a institucionální podpora tvoří necelou polovinu příjmů univerzity, zbylou část financování provozu a rozvoje pokrývají právě vlastní výnosy a ze čtvrtiny pak účelové dotace plynoucí přímo jednotlivým hospodářským střediskům,“ přiblížila skladbu příjmů kvestorka.

Roli ve výši prostředků přidělovaných ministerstvem školství hraje počet studentů, respektive zapsaných studií, a náročnost akreditovaných programů. Peníze poskytované státem na výuku lékaře jsou vyšší než například na jednoho právníka.

„Pokud škole klesne výše přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů programů o více než deset procent proti stanovené hodnotě, což je počet studií před dvěma lety, přijde škola o část finančních prostředků,“ uvedla Valešová a doplnila, že Muni se letos do limitu vešla.

Zdroje příjmů univerzity jsou ale jen špičkou pomyslného ledovce sestavování rozpočtu. Začít se musí tím, jaké jsou požadavky na centralizované prostředky, investice a další aktivity, pak se čeká na údaje o počtech studentů a studií, dále na pravidla a částky přidělené škole ministerstvem. Informaci o konečné výši příspěvku na vzdělávací činnost a institucionální podpory letos univerzita dostala až na konci ledna.

Co dostanou fakulty?

Teprve poté může začít další práce, a to je rozdělení financí jednotlivým fakultám a ostatním hospodářským střediskům univerzity.
Na univerzitě se každoročně upravují pravidla sestavování rozpočtu pro příslušný rok, která řeší především to, jakým způsobem se rozdělí příspěvek na vzdělávací činnost, institucionální podpora a dotace na specifický výzkum mezi jednotlivé části univerzity. Zbylé příjmy, tedy více než polovina rozpočtu, totiž plynou přímo jednotlivým fakultám a nemusí se „dělit“.

Po zásadních změnách při sestavování rozpočtu na rok 2017 byla pro rok 2018 snaha zachovat nastavený trend, a minimalizovat tak další změny v metodice sestavování rozpočtu. V letošních pravidlech tak nastaly pouze dílčí změny v indikátorech, kterými se stanoví výkonnost fakult a tedy výše prostředků, které získají ze společného balíku. Nejdůležitější změnou je nahrazení indikátoru „Absolventi“, ukazatelem nazvaným „Graduation rate“, který nově vychází nejen z počtu absolventů, ale odráží i míru studijní neúspěšnosti.

Změnil se také indikátor hodnotící podíl cizinců, který se nově rozdělil na ukazatele dva. Jeden sleduje pouze studenty a druhý pak podíl zahraničních pracovníků fakulty. Je tak zachován důraz, který Masarykova univerzita klade na internacionalizaci. Naopak ministerstvo do svých výkonových indikátorů zahraniční studenty započítávat přestalo.

Pozměnil se i výpočet ukazatele Mobility, zohledňující studijní výjezdy do zahraničí a zahraniční příjezdy na Muni. Nově přiřazuje zahraniční příjezdy fakultám. Váha tohoto indikátoru se proti minulému roku snížila, stejně tak mírně poklesla váha ukazatele zohledňujícího výsledky výzkumu, vývoje a inovací.

Co dostane centrála?

Rozpočtová pravidla určují rozdělení peněz na fakulty a také výši takzvaných centralizovaných prostředků. „Už třetím rokem dodržujeme jejich konstantní podíl na aktuální výši příspěvku na vzdělávání, a to 27,5 procenta. Na centralizované prostředky přispívají jednotlivé fakulty a hospodářská střediska ze svých výnosů, pro letošek je výše odvodů stanovena na 17,2 procenta,“ doplnila kvestorka Valešová.

Z těchto peněz jde přes 40 procent na zajištění provozu rektorátu, Ústavu výpočetní techniky a dalších centralizovaných součástí Muni, jako Centrum zahraniční spolupráce, Centrum pro transfer technologií, Univerzitní centrum Telč a Teiresiás.

Dalších téměř 40 procent spolknou specifické aktivity, které v různé míře vykonávají téměř všechna hospodářská střediska. Asi pětina z centralizovaných prostředků pak putuje na splátky za bohunický kampus nebo na další stavební investice. Jen letos půjde na plánované stavby asi 33 milionů korun. Část prostředků pak slouží jako zdroj spolufinancování například operačních programů.

Do centralizovaných prostředků spadají také peníze na interní granty, konkrétně na soutěže vypisované Grantovou agenturou MU a Fondem rozvoje MU. Jde asi o čtyřicet milionů korun, které během roku putují zpět na fakulty těm, kteří uspějí se svými žádostmi.

Jakmile Akademický senát schválí rozpočtová pravidla, stanoví se odvody jednotlivých fakult a jednotlivá hospodářská střediska zpracují a schválí své rozpočty. Potom se sestaví souhrnný rozpočet univerzity, který schvalují opět senátoři. To by mělo nastat letos v květnu, o tři měsíce později pak začnou práce na rozpočtu pro rok 2019.

Hlavní novinky