Přejít na hlavní obsah

Rektor Muni předal dekrety novým docentům

Jmenovací dekrety převzalo celkem 13 nových docentů z pěti fakult, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě.

Barbora Kozlíková z Fakulty informatiky MU.

Na slavnostní ceremonii, která se v pátek 27. dubna uskutečnila v refektáři Mendelova muzea, převzalo od rektora Mikuláše Beka jmenovací dekrety celkem 13 nových docentů z pěti fakult, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě. Podívejte se na jejich seznam a profily. Další slavnostní promoce se odehraje 15. června.

Igor Kiss

Docent Kiss se habilitoval v oboru Onkologie. Dlouhodobě se specializuje na problematiku individualizace léčebné strategie nádorových onemocnění, predikce léčebné odpovědi, cílené léčby a imunoterapie. Ve své habilitační práci věnuje systematické úsilí nesnadné kategorizaci a interpretaci nových nádorových charakteristik a parametrů pro užití v léčebné praxi kolorektálního karcinomu.

Odborníky je vysoce ceněno nosné téma práce – individualizace léčebné strategie, jež významně zvyšuje efektivitu léčby, prognózu pacienta i efektivitu vynakládání finančních prostředků. Kiss působí jako zástupce přednosty pro lékařskou preventivní péči na Klinice komplexní onkologické péče Lékařské fakulty MU.

Jana Rudá

Docentka Rudá se habilitovala v oboru Lékařská farmakologie. Věnuje se oblastem behaviorální farmakologie, zejména neurovývojovým modelům a metabolické dysregulaci v důsledku podávání antipsychotik. Ve své habilitační práci objasňuje vztah mezi drogovou závislostí a jejími psychiatrickými komorbiditami za použití animálního modelu. Usiluje o rozpoznání příčiny a mechanismů výskytu látkových závislostí u pacientů s psychiatrickými poruchami. Zaobírá se zejména vysoce aktuálním tématem vztahu mezi drogovou závislostí a depresí, případně schizofrenií. Výsledky její práce v praxi přispívají k vývoji inovativních léčiv, například antidepresiv. Rudá působí ve Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty MU.

Jan Cempírek

Docent Cempírek se habilitoval v oboru Geologické vědy. Je předním odborníkem v mineralogii, petrologii a krystalografii přírodních borosilikátů. Habilitační práce Jana Cempírka je souborem jeho devíti nejvýznamnějších impaktovaných publikací. Práce je rozdělena do tří částí věnovaných skupinám turmalínu, borosilikátům a minerálům skupiny dumortieritu a dle odborníků z oboru představuje originální příspěvek v rozvoji mineralogických a petrologických disciplín. Cempírek působí v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU.

Dominik Heger

Docent Heger se habilitoval v oboru Fyzikální chemie. Jeho specializací je homogenní mechanistická fotochemie, heterogenní chemie a fotochemie látek na ledu. Ve své habilitační práci se zabývá charakterizováním látek na površích ledu a mechanismy fotochemických reakcí. Při své vědecké činnosti využívá pokročilé laserové techniky a metody časově závislé spektroskopie. Odborníci vyzdvihují autorův cit pro detail a hluboké zaujetí pro zkoumanou problematiku. Dále oceňují netradiční pohled na klasické otázky, který umožňuje objevy nových jevů v dané oblasti.  Heger působí v Ústavu chemie a Centru pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU.

Roman Hrstka

Docent Hrstka se habilitoval v oboru Molekulární biologie a genetika. Ve své vědecké práci se zaměřuje na oblast molekulární onkologie. Ve své habilitační práci se soustřeďuje na molekulární pochopení úlohy proteinů rodiny Anterior gradient v lidských nádorech a na signální dráhy, které přispívají ke vzniku různých typů nádorů. Mezi nejvýznamnější výsledky získané v rámci autorova desetiletého výzkumu odborníci zařazují verifikaci estrogenových receptorů jako klíčových regulátorů exprese proteinů zvaných AGR2 u karcinomů mléčné žlázy. Hrstka působí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a jako externí pedagog na Přírodovědecké fakultě MU.

Radka Chaloupková

Docentka Chaloupková se habilitovala v oboru Chemie životního prostředí. Specializuje se na studium struktury, stability a konformačních změn proteinů s využitím různých biofyzikálních technik. Ve své habilitační práci shrnuje nově získané poznatky o struktuře a funkci enzymů haloalkan dehalogenáz. Význam práce spočívá zejména v proteinovém inženýrství a charakterizaci struktury a užitných vlastností nových účinných forem těchto enzymů a jejich praktického využití v ekologii a průmyslu. Chaloupková působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí a zároveň v Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU.

Petr Jelínek

Docent Jelínek se habilitoval v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika. Zaměřuje se na problematiku fyziky sluneční koróny. Ve své habilitační práci se zabývá vysoce aktuálním tématem fyziky Slunce, jímž je generace a šíření oscilací a magnetohydrodynamických vln v jeho koróně. Simulace, které Jelínek vytváří, jsou zcela nezbytné pro porozumění jevů ve sluneční koróně a kolegy z oboru je oceňována mimořádná exaktnost jeho modelování. Výsledky jeho výzkumu lze využít při řešení fundamentálních otázek problému ohřevu sluneční koróny. Jelínek zastává funkci vedoucího Ústavu fyziky a biofyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Jakub Neradil

Docent Neradil se habilitoval v oboru Molekulární biologie a genetika. Specializuje se především na výzkum nádorových a kmenových buněk. Jeho habilitační práce představuje rozsáhlou rešerši možností protinádorové terapie u dětských pacientů. Přináší informace o biologii nádorových kmenových buněk, jejichž charakterizace a detailní poznání by mohlo v budoucnu přispět k lépe cílené protinádorové léčbě. Neradil působí na Klinice dětské onkologie Lékařské fakulty a na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU.

Ivo Rudolf

Docent Rudolf se habilitoval v oboru Mikrobiologie. Věnuje se nejvýznamnějším humánním virovým a bakteriálním patogenům přenášeným hematofágními členovci. Ve své habilitační práci se zaměřuje na infekce přenášené klíšťaty a komáry, s hlavním důrazem na výskyt patogenů a na zdravotní riziko pro člověka. Jedná se o téma, které se díky globalizaci infekčních chorob stále více dostává do popředí vědeckého zájmu a výzkum emergentních zoonotických nákaz Iva Rudolfa přináší v této oblasti řadu nových poznatků pro léčbu i prevenci. Rudolf působí na Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky a na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU.

Hana Stadlerová

Docentka Stadlerová se habilitovala v oboru Výtvarná výchova. Zaměřuje se především na teoretické pozadí úlohy výtvarné pedagogiky v práci se znevýhodněnými skupinami, včetně přesahů k arteterapii. Tématem předkládané habilitační práce je vymezení pole působnosti a ukotvení speciální výtvarné výchovy na poli disciplín, které připravují profesionály na povolání v tzv. pomáhajících profesích. Za nejsilnější stránku práce považují kolegové z oboru aplikovatelnost závěrů v praxi. Stadlerová působí na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU.

Barbora Bühnová

Docentka Bühnová se habilitovala v oboru Informatika. Aktuálně se věnuje zejména roli architektury rozsáhlých systémů při posouzení a řízení jejich kvality. Její habilitační práce popisuje a rozšiřuje stav poznání v oblasti metod dosahování a ověřování kvality softwaru na úrovni jeho architektury. Prokazuje přitom široký záběr od výsledků přinášejících nové poznatky v teoretických základech formálních verifikací softwaru po případové studie validující navržené metody pro průmyslovou praxi. Bühnová působí na Katedře počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky MU.

Barbora Kozlíková

Docentka Kozlíková se habilitovala v oboru Informatika. Hlavním směrem její výzkumné činnosti je analýza a vizualizace biomolekul. Ve své habilitační práci shrnuje a komentuje výsledky, kterých dosáhla ve spolupráci se svými kolegy při výzkumu a vývoji v oblasti počítačové analýzy a vizualizace biomolekul, tedy pro potřeby biochemického výzkumu. Odborníci z oboru vyzdvihují inovativní přístup, v jehož rámci aplikuje pokročilé metody výpočetní geometrie a počítačové grafiky a otevírá nové možnosti výzkumu strukturní biologie a počítačového výzkumu. Kozlíková působí na Katedře počítačové grafiky a designu Fakulty informatiky MU.

Petr Lavický

Docent Lavický se habilitoval v oboru Občanské právo. Dlouhodobě se specializuje na oblast civilního práva procesního, zejména na jeho základní teoretické otázky, včetně vztahu civilního práva procesního k právu hmotnému. Ve své habilitační práci se zabývá problematikou důkazního břemene v civilním soudním řízení, konkrétně rozborem otázek věnovaných způsobu rozhodnutí za stavu non liquet a rozdělením důkazního břemene mezi strany. Odborníky z oboru jsou výsledky jeho práce hodnoceny jako mimořádně přínosné jak pro právní vědu, tak i praxi. Lavický působí na Katedře občanského práva Právnické fakulty MU.

Hlavní novinky