Přejít na hlavní obsah

Noví docenti Masarykovy univerzity převzali dekrety od rektora

Rektor Mikuláš Bek v pátek 15. června předal dekrety 15 novým docentům.

David Svoboda z Fakulty informatiky MU přebírá dekret od rektora Mikuláše Beka.

Na slavnostní ceremonii, která se v pátek 15. června uskutečnila v refektáři Mendelova muzea, převzalo od rektora Mikuláše Beka jmenovací dekrety celkem 15 nových docentů z pěti fakult, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě. Podívejte se na jejich seznam a profily. Kompletní fotogalerii najdete na Facebooku.

Regina Demlová
Docentka Demlová se habilitovala v oboru Lékařská farmakologie. Specializuje se na oblast vývoje nových protinádorových léčiv. Ve své habilitační práci se zaměřuje na personalizaci protinádorové farmakoterapie, která vede nejen ke zvýšení efektivity léčby, ale přispívá i ke snížení rizika vzniku nežádoucích účinků. Demlová definuje farmakologické cíle a vybrané biomarkery protinádorové farmakoterapie, věnuje se jejich genezi od objevu přes validaci až ke klinickým aplikacím. Nově také zavádí farmakoekonomické analýzy hodnocených protinádorových léčiv. Zastává funkci přednostky Farmakologického ústavu Lékařské fakulty MU.

Jan Krejčí
Docent Krejčí se habilitoval v oboru Vnitřní lékařství. Dlouhodobě se věnuje bioptické diagnostice kardiomyopatií. Krejčí se ve své habilitační práci zabývá problematikou zánětlivých kardiomyopatií. Rozebírá možné diagnostické metody, zvláštní pozornost přitom věnuje invazivní diagnostice pomocí endomyokardiální biopsie. Zpracoval přitom vysoké množství nálezů získaných jak v okamžiku stanovení diagnózy, tak i po uplynutí třech měsíců po stanovení diagnózy. Tyto nálezy jsou z klinického hlediska mimořádně cenné, zejména při zvažování dalších nefarmakologických terapeutických postupů. Krejčí působí na I. interní kardioangiologické klinice Lékařské fakulty MU.

Monika Dolejská
Docentka Dolejská se habilitovala v oboru Mikrobiologie. Zaměřuje se na problematiku rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám a na roli mobilních genetických elementů při šíření této rezistence. Ve své habilitační práci se Dolejská věnuje bakteriím čeledi Enterobacteriaceae a podává ucelený pohled na jejich rezistenci ke klinicky významným antimikrobikům. Docentka Dolejská v práci demonstruje důsledky nevhodného používání antibiotik vedoucí ke kontaminaci zevního prostředí a šíření rezistentních bakteriálních populací. Dále identifikuje celou řadu potenciálních rezervoárů rezistence a cest šíření a ukazuje též účinnost hygienických opatření zabraňujících přenosu genů rezistence do populací volně žijících zvířat. Dolejská působí jako vedoucí výzkumný pracovník ve Středoevropském technologickém institutu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Získala řadu ocenění, například v roce 2013 Cenu Společnosti pro lékařskou mikrobiologii.

Eva Geršlová
Docentka Geršlová se habilitovala v oboru Geologické vědy. Specializuje se na výzkum organické hmoty sedimentárních hornin a na rekonstrukci teplotního vývoje sedimentárních komplexů ve vztahu ke geologickému vývoji. Geršlová se ve své habilitační práci zaměřuje na studium organické hmoty v naftové geologii a dále na aplikaci organické geochemie v environmentálních vědách. Tuto aplikaci uvádí také na příkladu studia organických kontaminantů v sedimentech Brněnské přehrady, kdy v jejím sedimentárním profilu zdokumentovala vývoj znečištění v čase a prokázala odlišný mechanismus transportu hodnocených persistentních organických polutantů v říčním systému v závislosti na hloubce ukládání sedimentů. Docentka Geršlová působí v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU.

Radek Škoda

Radek Škoda
Docent Škoda se habilitoval v oboru Geologické vědy. Je předním odborníkem v mineralogii, petrologii, se zaměřením na elektronovou mikroanalýzu, prvky vzácných zemin a krystalochemii minerálů. V habilitační práci docent Škoda představuje souhrn svých výzkumných aktivit orientovaných na minerály prvků vzácných zemin a poskytuje moderní pohledy na jejich využití pro petrologické účely. Významnou část práce zaujímá podrobný rozbor související s kvantitativní analýzou prvků vzácných zemin prováděnou pomocí elektronové mikrosondy. Práce má logickou strukturu, je komplexní a přehledná, proto ji kolegové z oboru doporučují využít i pro edukační účely jako učebnici geochemie a krystalochemie. Docent Škoda působí v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU.

Jakub Těšitel
Docent Těšitel se habilitoval v oboru Botanika. Věnuje se zejména oblasti ekologie a evoluce parazitických a poloparazitických rostlin a také výzkumu diverzity temperátních trávníků a jejich příčin. V habilitační práci se Těšitel zaměřuje na ekologii kořenových poloparazitů, kterou představuje z mnoha pohledů, od ekofyziologických mechanizmů interakce mezi hostitelem a poloparazitem, přes aspekty ekologie společenstev a ekosystémové ekologie, po využití poloparazitů v ekologických aplikacích. V několika studiích, které jsou součástí habilitační práce, například ukazuje, jakým způsobem působí hemiparazitické rostliny na diversitu trávníků a předkládá postupy, jakými lze zjištěné poznatky přímo využít v ochranářské praxi. Těšitel působí v Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU.

Jiří Urban
Docent Urban se habilitoval v oboru Analytická chemie. Zaměřuje se na oblast separačních metod, konkrétně na kapalinovou chromatografii se zaměřením na přípravu, výzkum a aplikaci monolitických separačních kolon. Urban ve své habilitační práci prezentuje výsledky více než desetiletého výzkumu v oblasti separace malých molekul na monolitických stacionárních fázích. Tyto výsledky jsou fundovaně interpretovány a poté využity k predikci složení polymeračních směsí s cílem vytvořit kolony požadovaných vlastností. Odborníci z oboru spatřují mimo jiné velký přínos práce také v adaptaci již existující metody hypercrosslinking pro účely přípravy polymeru s co největším povrchem. Urban působí v Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU.

Iva Burešová.

Iva Burešová
Docentka Burešová se habilitovala v oboru Klinická psychologie. Svou výzkumnou činnost zaměřuje na oblast rizikových a protektivních faktorů vývoje v adolescenci. Burešová se ve své habilitační práci věnuje aktuálnímu tématu sebepoškozování u adolescentů. Popisuje míru výskytu, příčiny vzniku a rozvoje sebepoškozujících forem chování a spojitost s jinými poruchami. Kolegové z oboru vyzdvihují zejména publikaci výsledků výzkumné studie docentky Burešové, která se soustřeďuje na analýzu chápání pojmu sebepoškozování pohledem samotných adolescentů. Burešová působí v Psychologickém ústavu Filozofické fakulty MU.

Paolo Divizia
Docent Divizia se habilitoval v oboru Dějiny konkrétních literatur (románské literatury). Zabývá se studiem latinsky a italsky psané literatury vrcholného a pozdního středověku i raného novověku. Divizia se ve své habilitační práci zaměřil na filologické problémy spojené s anonymním florentským překladem díla Petra Alphonsiho Disciplina clericalis. Docent Divizia výborně ovládá kodikologické i paleografické postupy umožňující určit dataci kodexů, je schopen rozeznat písmo jednotlivých písařů podílejících se na opisu textu, a díky tomu se mu oproti předchozím odborným expertízám podařilo identifikovat ve zkoumaném díle celkem tři různé písaře. Odborníci z oboru oceňují interdisciplinární přesahy docenta Divizii k pomocným vědám historickým a k filologii latinského středověku. Divizia působí v Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Tomáš Káňa
Docent Káňa se habilitoval v oboru Obecná a diachronní lingvistika. Jeho odborný záběr sahá od translatologie, přes lexikologii až po textovou lingvistiku a výzkum textové kompetence. Ve své habilitační práci Káňa zvolil zcela nový přístup ke zkoumání deminutiv. Zaměřil se na česká a německá deminutiva na pozadí korpusových dat. Pro objasnění dalších souvislostí přitom docent Káňa zvolil kontrastivní přístup paralelního pohledu na češtinu a němčinu. Odborníci vyzdvihují obrovské množství shromážděných dat, která umožnila vysoce kvalitní srovnání stavu deminutiv v obou porovnávaných jazycích. Káňa působí na Katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Vaidas Šeferis.

Vaidas Šeferis
Docent Šeferis se habilitoval v oboru Obecná a diachronní lingvistika. Soustřeďuje se na filologická témata z okruhu litevského jazyka, literatury a kultury. Šeferis se ve své habilitační práci věnuje jednomu z nejvýznamnější literárních děl celého pobaltského regionu, knize Roční doby Kristijonase Donelaitise, autora tvořícího v 18. století. Docent Šeferis se v práci zabývá zejména otázkami kompozice a koherence uvedeného díla. Kolegy z oboru je vysoce ceněno použití zcela originálního metodologického přístupu, inspirovaného strukturní sémantikou Algirdase Juliena Greimase [algirdase žiljéna gremase] a zejména interpretační sémantikou Françoise Rastiera [fransuáze rastijéra]. Šeferis působí v Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty MU. V roce 2016 obdržel Státní vědeckou cenu Ministerstva osvěty a vědy Litevské republiky.

Aleš Urválek
Docent Urválek se habilitoval v oboru Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury). Specializuje se především na německy psanou literaturu 20. století.Ve své habilitační práci se Urválek komplexně zabývá velmi kontroverzním tématem - reflexí poválečného  němectví v západoněmecké literatuře a historiografii. Odborníci z oboru oceňují skutečnost, že se tohoto tématu chopil zahraniční odborník, který nestraní žádné z názorových skupin a vyzdvihují práci docenta Urválka jako důležitý a precizně zpracovaný příspěvek k dějinně-literárnímu zpracování politicko-literárních diskusí o němectví ve Spolkové republice. Urválek působí v Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU.

Jitka Lorenzová
Docentka Lorenzová se habilitovala v oboru Pedagogika. Zaměřuje se na problematiku hodnot v edukačním prostředí, analýzu společenských proměn ovlivňujících tradiční paradigma pedagogiky, utváření profesní identity sociální pedagogiky a profesionalizaci sociálních pedagogů. Tématem předkládané habilitační práce je problematika utváření oborové a profesní identity sociální pedagogiky. Za nejsilnější stránku práce považují kolegové z oboru inventarizaci vybraných problémů současné sociální pedagogiky a také doposud postrádané kritické zmapování vývoje sociální pedagogiky v řadě evropských států. Lorenzová působí na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jan Obdržálek.

Jan Obdržálek
Docent Obdržálek se habilitoval v oboru Informatika. Věnuje se především oblasti automatické verifikace programů. V habilitační práci Obdržálek shrnuje a komentuje výsledky dosažené při výzkumu a vývoji zejména v oblasti šířkových parametrů grafů. Prezentované výsledky se týkají několika témat na pomezí strukturální teorie grafů, parametrizované složitosti a logiky. Konkrétně se v práci docent Obdržálek například zabývá limitami efektivní řešitelnosti algoritmických úloh parametrizovaných šířkovými parametry a součástí práce je mimo jiné také návrh zcela nového šířkového parametru pro orientované grafy a jeho analýza. Obdržálek působí na Katedře teorie programování a v Institutu teoretické informatiky Fakulty informatiky MU.

David Svoboda
Docent Svoboda se habilitoval v oboru Informatika. Hlavním směrem jeho výzkumné činnosti je oblast generování umělých mikroskopických obrazových dat. Svoboda se ve své habilitační práci zabývá analýzou obrazu, optimalizací konvoluce, analýzou textur a simulací obrazových dat. Ve spolupráci se svými kolegy vyvinul algoritmy pro zpracovávání mikroskopických obrazových dat a vytvořil také výpočetní postupy pro zrychlení těchto algoritmů s použitím paralelních výpočtů na více grafických kartách. Docent Svoboda v práci dále popisuje nový simulační nástroj, který se svým týmem vyvinul a který produkuje mikroskopická obrazová data volně dostupná veřejnosti. Svoboda působí na Katedře počítačové grafiky a designu a v Centru analýzy biomedicínského obrazu Fakulty informatiky MU. V roce 2001 obdržel cenu děkana za studijní výsledky.

Hlavní novinky