Přejít na hlavní obsah

Jaký byl rok 2018 na Masarykově univerzitě

Souhrn toho nejpodstatnějšího i výběr nejzajímavějších věcí, o kterých se na Muni psalo.

Akreditace a zase akreditace. V uplynulém roce byla tématem číslo jedna úprava studijních programů podle novely vysoko­školského zákona a jejich schvalování formou nově získané institucionální akreditace, se kterou Masarykova univerzita získala větší autonomii.

Současní vysokoškoláci změny tolik nepocítí, ale ti, kteří nastoupí v příštím akademickém roce, už přijdou do prostředí studijních programů, které v řadě případů zásadním způsobem změ­nily skladbu předmětů a celý způsob průchodu studiem. Na změnu se akademici připravovali roky, nejnáročnější fáze finišování všech pod­kladů pro Radu pro vnitřní hodnocení se však odehrávala v průběhu celého roku 2018 a ještě vlastně neskončila.

Udělování akreditací novou radou předchá­zelo získání takzvané institucionální akreditace, o kterou univerzita zažádala už v roce 2017 a ofi­ciálně ji získala v létě roku 2018 na následujících deset let. Díky ní si škola může sama schvalovat a měnit studijní programy ve všech 23 vzděláva­cích oblastech, o které se ucházela.

„Díky úsilí stovek akademických i neakade­mických pracovníků a předchozí přípravě se podařilo vše zvládnout tak, abychom začátkem listopadu otevřeli přijímací řízení do studijních programů ve zcela nové podobě. Získali jsme větší autonomii a zároveň významnější díl od­povědnosti vůči společnosti. Toto nově nabyté oprávnění nám umožní, abychom učili lépe,“ komentoval změny rektor Mikuláš Bek.

Dostavba filozofické fakulty
Velkou událostí roku 2018 bylo dokončení re­konstrukce areálu Filozofické fakulty MU v ulici Arna Nováka. Šlo o jedno z posledních míst na univerzitě, které dlouhá léta chátralo bez výraz­nějších oprav a dostaveb.

Pohled na budovu D a nový vchod do fakulty z ulice Arna Nováka.

„Znovuzpřístupnění historického areálu fa­kulty znamená pro mnoho pracovišť a studentů komfortnější pracovní a studijní prostředí, než jaké skýtaly provizorní prostory. Opět se oživi­lo přirozené centrum fakultního dění, lidé se budou moci snáze a častěji setkávat, jako tomu bývalo v dobách před rekonstrukcí,“ uvedl při slavnostním otevření děkan fakulty Milan Pol.

Čtyři fakulty zvolily nové vedení
Pro univerzitu to byl také rok voleb a nástupů nových vedení fakult. Hned na čtyřech fakultách byli zvoleni noví děkani. Na Lékařské fakultě MU se vedení ujal Martin Bareš, děkanem Přírodově­decké fakulty MU se stal Tomáš Kašparovský a na Fa­kultě sportovních studií MU Martin Zvonař. Trojice nových šéfů fakult, které sídlí v kampusu, pak stvrdila ochotu více rozvíjet mezifakultní spolu­práci společnou dubnovou inaugurací.

Čtvrtým novým děkanem je Martin Škop, který byl akademickým senátem zvolen do čela Právnické fakulty MU v listopadu a v případě jme­nování rektorem do funkce nastoupí v dubnu 2019. Staronovými děkany se v průběhu roku 2018 stali Milan Pol na Filozofické fakultě MU a Jiří Němec na Pedagogické fakultě MU.

Další ERC grant a Muni Award
Jako čtvrtý v historii Masarykovy univerzity získal ve vědecké komunitě velmi ceněný ERC grant molekulární biolog Marek Mráz. Se svým týmem v Ceitecu MU se bude díky tomu moct v příštích letech zaměřit na intenzivní výzkum vzniku a léčby chronické lymfocytární leukémie, nejčastějšího typu leukémie u dospělých lidí.

Daniel Kráľ.

Univerzita také v průběhu roku poprvé udě­lovala nový typ grantu, takzvaný Muni Award in Science and Humanities. Díky podpoře ve výši pěti milionů korun ročně na dobu pěti let se na Muni přesunul špičkový informatik Daniel Kráľ, který původně působil na britské Univerzitě Warwick. Přinesl s sebou i řešení svého ERC grantu, ve kterém se věnuje vývoji matematic­kýh modelů velkých grafů. V tuto chvíli už je navíc v běhu další kolo výběru vědce, který získá druhý Muni Award.

Kampus se rozroste
O simulační pracoviště pro mediky, laborato­ře a biobanku Recetoxu a také sportovní halu se v následujících letech rozroste Univerzitní kampus Bohunice. Cvičná nemocnice začala už pomalu vznikat za pavilonem A1. Stavba bioban­ky, která vyroste v severní části kampusu, byla zahájena v prosinci.

Nízkoenergetická pětipatrová budova bude mimo jiné napodobovat reálné nemocniční prostředí zahrnující urgentní příjem včetně plně vybavené makety sanitního vozu.

První zmíněný projekt by měl v příštích letech zásadním způsobem změnit výuku medicíny na Lékařské fakultě MU, druhý pak rozšíří možnost zkoumání vlivu toxických látek, stresu a další faktorů na popula­ci, které se provádí mimo jiné v Recetoxu.

Zelenou od města Brna získal v polovině roku také projekt atletické haly. Univerzita je v něm partnerem, protože hala vznikající v těsné blíz­kosti kampusu bude kromě veřejnosti a národ­ních i mezinárodních soutěží hostit i studenty Muni. Hotová má být v roce 2021.

Zavádění jednotného vizuálního stylu
Své nové logo a návrh jednotného vizuálního sty­lu představila univerzita už na konci roku 2017, jeho zavádění se však stalo klíčovým tématem především v roce 2018. V tuto chvíli se dokonču­je předělávání oficiálních dokumentů, změněna je řada webových stránek, propagačních mate­riálů a postupně se mění i navigace na budovách a další prvky.

Velkou změnu měsíčníku Muni a jeho webové podoby online.muni.cz, která vyjde nejen z no­vého vizuálu, ale také ze čtenářské ankety, oče­kávejte už v lednu 2019.

Výběr toho nej, co jsme psali v roce 2018

Středověk v Kingdom Come. Co je skutečnost a co fikce? – Historici komentují českou počítačovou hru, která se stala světovým hitem.

Diagnostikovali mu nádor, teď vyvrací polopravdy o léčbě – Student medicíny a jeho boj s rakovinou.

Jako hledači pokladů. Studenti vyzvedávají ze země historii Pohanska – Reportáž z proslulého archeologického naleziště.

V časopise Nature už před maturitou – Nevídané úspěchy mladé vědkyně.

Od vzniku ČSR k zákonu o druhé české univerzitě – Glosa osvětlující pozadí vzniku Masarykovy univerzity.

Jsou šťastní, ale nesnášenliví. Sociologové skládají obraz Čechů – Data z dlouhodobého výzkumu nahlížejícího do české duše.

Absolventi FSS ukazují, že Silicon Valley není jen pro ajťáky – Absolventský příběh se splněným americkým snem.

Vědci popsali jedinečnost lezce Adama Ondry – Odborníci na analýzu pohybu dostali možnost zkoumat fenomenálního sportovce.

Orlí nos a nesouměrný obličej. Antropologové odkryli tvář barona Trencka – Detailní rekonstrukce tváře dávno zesnulého vojevůdce, jenž vstoupil do legend.

Digitální detox: Pomůže filtrovat myšlenky a spustí kreativní bouři – K čemu může být dobré dát si na čas pauzu o svítících displayů.

Hlavní novinky