Přejít na hlavní obsah

Noví docenti převzali dekrety od rektora Masarykovy univerzity

Dekrety dostalo celkem 11 docentů, kteří se nově úspěšně habilitovali na šesti fakultách MUNI.

Na slavnostní ceremonii, která se odehrála v pátek 8. listopadu v refektáři Mendelova muzea, převzalo od rektora Martina Bareše jmenovací dekrety celkem 11 nových docentů z šesti fakult, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě.

Pavel Koukal

Pavel Koukal

Docent Koukal se habilitoval v oboru Občanské právo, věnuje se především právu duševního vlastnictví a jeho ochrany. Ve své habilitační práci zabývá problematikou autorskoprávně volné složky díla z hlediska jejího postavení v systému soukromého práva a také jejího ústavněprávního zakotvení. Autor své poznatky demonstruje na značném množství konkrétních příkladů z evropské umělecké tvorby, zejména z oblasti německé a švýcarské, přičemž zdůrazňuje ty, které podstatnou měrou ovlivnily české, resp. československé zákonodárství. Odborníci z oboru se shodují na tom, že habilitační práce docenta Koukala představuje značný přínos pro českou civilistiku, a to s vítaným přesahem do práva evropského. Koukal působí jako proděkan pro strategii a rozvoj Právnické fakulty MU a dále na Katedře občanského práva a na Katedře mezinárodního a evropského práva tamtéž.

Jiří Šedý

Jiří Šedý

Docent Šedý se habilitoval v oboru Anatomie, histologie a embryologie, zaměřuje se na experimentální a preklinické neurovědy. Ve své habilitační práci osvětluje některé patofyziologické problémy spojené s neurogenním plicním edémem a uvádí vlastní hypotézu o etiopatogenetickém mechanismu nízkého stupně anestezie na rozvoj neurogenního plicního edému. Dále formuluje konkrétní doporučení pro diferenciální diagnostiku a terapeutické postupy, a zprostředkovává tak celou problematiku odborné veřejnosti a umožňuje využití zjištěných poznatků v klinické praxi. Kolegové z oboru oceňují pečlivost a důslednost docenta Šedého při prováděném výzkumu, ale také přehlednost a srozumitelnost práce. Šedý působí na Ústavu normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jiří Vaníček

Jiří Vaníček

Docent Vaníček se habilitoval v oboru Radiologie. Dlouhodobě se věnuje endovaskulární léčbě ischemických mozkových příhod. Jako téma své habilitační práce si zvolil výzkum v oblasti mechanické rekanalizace v léčbě ischemické cévní mozkové příhody. Zaměřil se přitom na skupinu nemocných s těžkým neurologickým deficitem a porovnával podskupiny těch, kteří byli léčeni pouze intravenózní trombolýzou se skupinou, jíž byla přidána i mechanická trombektomie. Autor následně přesvědčivě prokázal, že v případě těžkého vstupního deficitu má lepší klinické výsledky mechanická trombektomie, než použití intraarteriální infuze trombolytika. Vaníček působí jako přednosta Kliniky zobrazovacích metod Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Eva Vlčková

Eva Vlčková

Docentka Vlčková se habilitovala v oboru Neurologie. Zabývá se především problematikou neuropatické bolesti, a to zejména její časnou diagnostikou, klasifikací a léčbou. Ve své habilitační práci zpracovává všechny doposud známé způsoby diagnostiky neuropatické bolesti, tedy bolesti, která představuje asi polovinu všech chronických bolestí. Věnuje se možnostem využití anamnézy v diagnostice, klinickým neurologickým vyšetřením senzitivity i diagnostickým testům a jejich validaci. Kolegové z oboru vysoce oceňují vysokou využitelnost závěrů docentky Vlčkové v klinické praxi i v dalším výzkumu a doporučují její práci jako učební text pro studenty neurologie. Vlčková působí jako zástupce přednosty kliniky na Neurologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a ve Výzkumné skupině Ireny Rektorové v institutu CEITEC Masarykovy univerzity. 

Tomáš Homola

Tomáš Homola

Docent Homola se habilitoval v oboru Fyzika plazmatu. Zaměřuje se především na problematiku fyziky povrchů, tenkých vrstev, plazmové chemie a flexibilní tištěné elektroniky. Ve své habilitační práci se zabývá vysoce aktuálním a prakticky zaměřeným tématem povrchových úprav teplotně citlivých materiálů za pomoci atmosférického plazmatu. Konkrétně rozebírá možnosti použití nízkoteplotní plazmy při úpravě povrchů a především její účinky na materiály PET, PEN a sklo, používané při výrobě flexibilní tištěné elektroniky. Odborníci z oboru vyzdvihují mimořádné zkušenosti autora v jeho oboru a originalitu a unikátnost poznatků předložených v habilitační práci. Homola působí na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU. 

Vít Boček

Vít Boček

Docent Boček se habilitoval v oboru Obecná a diachronní lingvistika. Zaměřuje se na slovanskou etymologii s historickou slavistikou, na kontaktovou lingvistiku, jazykovou typologii a dějiny lingvistiky. Ve své habilitační práci věnuje problematice praslovanštiny a polemice mezi teorií jazykového kontaktu bilingvních mluvčích a tezemi o primárně vnitřních příčinách jazykového vývoje. Odborníci z oboru oceňují především neotřelost zvoleného tématu, vhodně zvolený multidisciplinární přístup, zahrnující kromě kontaktové lingvistiky také diachronní sociolingvistiku, areálovou lingvistiku a paleontologii. Doporučují také habilitační práci, která již byla vydána jako monografie, využívat jako studijní materiál pro slavistické předměty. Boček působí v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a v Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU. V roce 2011 obdržel ocenění Prémii Otto Wichterleho v oblasti humanitních a společenských věd.

Janka Kaščáková

Janka Kaščáková

Docentka Kaščáková se habilitovala v oboru Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury). Zabývá se modernismem v anglické literatuře, modernistickou povídkou, fantastickou literaturou. Ve své habilitační práci se zaměřila na tvorbu Katherine Mansfieldové a odkrývá zde její vztah k literární tradici, kterou reprezentuje dílo Jane Austenové. Docentka Kaščáková předkládá tezi, že Austenové klasické romány měly přímý vliv na Mansfieldové modernistickou povídku. Kolegové v oboru s povděkem kvitují fakt, že srovnání tvorby těchto dvou spisovatelek je přístupem zcela novým, protože hledání souvislostí mezi jejich díly dosud nebylo předmětem systematického zkoumání. Zároveň vyzdvihují analytické schopnosti autorky. Kaščáková působí na Katedře anglického jazyka a literatury Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku.

Miroslav Světlák

Miroslav Světlák

Docent Světlák se habilitoval v oboru Klinická psychologie, zabývá se tématy lékařské psychologie a psychosomatiky, zdravotnické psychologie a psychoterapie. Ve své habilitační práci se podrobně věnuje tématu emoční regulace tvořivě propojené s koncepcí mindfulness, která vychází z buddhistických tradic a je založena na všímavosti ke všemu, co v těle a mysli člověka vyvstává v daném okamžiku bez posuzování těchto pocitů a myšlenek. Na téma je přitom nahlíženo především z neurovědní perspektivy. Docent Světlák v práci prezentuje výsledky vlastního výzkumu, osmitýdenního programu snižování stresu založeného na principu mindfulness, kterého se zúčastnilo 312 studentů Masarykovy univerzity. Odborníci oceňují především to, jak inspirativním způsobem se autor zhostil náročného tématu, a ve výsledcích jeho výzkumu spatřují potenciál obohatit klinicko-psychologickou praxi i psychoterapii. Světlák působí jako přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky na Lékařské fakultě MU.

Markéta Ziková

Markéta Ziková

Docentka Ziková se habilitovala v oboru Český jazyk. Zaměřuje se především na dílčí témata v oblastech fonologie a morfologie. Ve své habilitační práci prezentuje formální model objasňující pravidla chování českých dlouhých vokálů v jazykovém systému, tedy pokouší se vysvětlit jazykový fenomén, který doposud v české lingvistice uspokojivě vysvětlen nebyl. Krom toho, že práce docentky Zikové přináší zcela nové poznatky o vlastnostech češtiny, je její práce mimořádně cenná i z dalšího důvodu – nabízí totiž možnosti sloučení dvou mezinárodně vlivných lingvistických teorií, kterými jsou nanosyntax a autosegmentální fonologická teorie, a to na základě češtiny. V tomto kontextu je odborníky v oboru hodnocen nadmíru kladně také fakt, že práce vyšla v anglickém jazyce v zahraničním vydavatelství. Ziková působí jako zástupkyně vedoucího na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MUy.  

Jan Šerek

Jan Šerek

Docent Šerek se habilitoval v oboru Sociální psychologie. Odborně se zaměřuje na problematiku občanské a politické socializace, utváření skupinových identit, sociálních a politických postojů a psychologické determinanty intolerance. Ve své habilitační práci se zabývá tématem občanského vývoje jedince v období adolescence z perspektivy ekologického modelu vývoje. V práci se věnuje otázkám, jak občanská aktivita adolescentů ovlivňuje jejich občanské názory a postoje, jak se interakce adolescentů s rodinou a s vrstevníky vzájemně posilují v míře ovlivňování občanského vývoje, jak samotná osobnost adolescenta a její rysy ovlivňují jeho občanský vývoj a jak tento vývoj ovlivňuje širší sociální kontext. Kolegové z oboru oceňují velmi sofistikovanou metodologii a jasnou interpretaci výsledků výzkumu docenta Šerka i to, že jeho závěry nabourávají některé zažité předpoklady. Šerek působí v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU a na katedře psychologie tamtéž.

Marcela Janíková

Marcela Janíková

Docentka Janíková se habilitovala v oboru Kinantropologie. Věnuje se tématům komunikace a interakce ve výuce tělesné výchovy a didaktickým praktikám v učitelství tělesné výchovy. Ve své habilitační práci předkládá zdařilý pokus o holistické uchopení problematiky vývoje, rozvoje a profesionalizace učitele s přihlédnutím k oborové didaktice tělesné výchovy a sportu. Věnuje se všem vývojovým obdobím učitelské profese od počátku utváření osobnosti učitele až po definování učitele jako experta. Podstatou předloženého teoretického modelu je propojení přístupu profesního vývoje a profesní specializace s dimenzí vývojovou a strukturní na základě již provedených výzkumů v příbuzných oborech. Janíková působí v Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a na Oddělení sociálních věd pro učitelství Fakulty sportovních studií MU.

Hlavní novinky