Přejít na hlavní obsah

Děkan Repko: Zvládnout studium i pracovní povinnost je pro mediky výzva

Rozhovor s děkanem Lékařské fakulty MU Martinem Repkem o výjimečné situaci, ve které se škola kvůli krizi vyvolané koronavirem ocitla.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity má při současné epidemii nového koronaviru velmi náročnou pozici. Kromě opatření souvisejících s omezením kontaktní výuky, která se dotkla všech, se musela vypořádat také s praktickou výukou v nemocnicích a navíc ještě s pracovní povinností studentů. Jak fakulta funguje a co všechno musí studenti a akademici absolvovat, přiblížil děkan Martin Repko.

Jaká je situace ve výuce a při plnění klinické praxe – mají studenti možnost si opravdu vše splnit?
Klinická praxe studentů naší fakulty musela být přerušena nejen kvůli epidemiologické situaci, ale také kvůli téměř souběžnému kybernetickému útoku na Fakultní nemocnici Brno. Obě tyto nepříznivé situace znemožnily nejen našim studentům, ale i našim pedagogům na klinikách plnou formu klinické výuky. Studenti tak v současnosti získávají potřebné zkušenosti svým zapojením do dobrovolnické činnosti a v rámci pracovní povinnosti. Také termínově samozřejmě dochází k celé řadě úprav, ale naší snahou je pomoci plynule dokončit tento mimořádný semestr studentům všech ročníků i studijních programů.

Jak vnímáte ochotu a nasazení studentů pomáhat? Je fakulta nějak nápomocná dobrovolníkům a koordinátorům?
Studenti naší fakulty téměř okamžitě po vyhlášení nouzového stavu začali aktivně s dobrovolnickými aktivitami. Ve spolupráci se Studentskou komorou Akademického senátu Lékařské fakulty MU se podařilo koordinovat nasazení studentů zejména na odběrových místech ve Fakultní nemocnici Brno a jejich pomoc v rámci call center krajské hygienické stanice. V prvních dnech jsme také oslovili ředitele obou fakultních nemocnic a postupně se naši studenti zapojili i do práce na jednotlivých klinikách. Jako vedení fakulty jsme v téměř nepřetržitém propojení s koordinačním výborem studentské komory a snažíme se jim maximálně ulehčit tuto situaci. Chtěl bych zdůraznit, že studenti naší fakulty se naprosto skvěle zapojili do dobrovolnické činnosti ještě před samotnou pracovní povinností, aniž by je stát k tomu musel vyzývat.

Děkan Repko (vpravo) a rektor Martin Bareš (vlevo) na návštěvě koordinačního centra mediků-dobrovolníků na Lékařské fakultě MU.

Využití studentů, kteří mají pracovní povinnost, koordinuje kraj. Kolik studentů je do ní zapojeno?
S vyhlášením vládního usnesení o pracovní povinnosti jsme se bezodkladně obrátili na Krajský úřad Jihomoravského kraje, který má povinnost koordinovat tuto činnost, a nabídli jim naši pomoc. Zajistili jsme nejen potřebné seznamy studentů, ale aktivně jsme se podíleli a nadále podílíme na koordinaci a komunikaci se studenty. Od 9. dubna se pracovní povinnost týká nejen studentů všeobecného lékařství, všeobecných sester a oboru záchranář, ale i studentů zubního lékařství a všech nelékařských profesí. Aktuálně je do pracovní povinnosti zapojeno 280 studentů lékařské fakulty a tento počet každým dnem narůstá. Troufám si říct, že propojení vedení Lékařské fakulty MU s koordinačním výborem studentské komory zásadním způsobem pomohlo k hladkému průběhu nasazení studentů do pracovní povinnosti v našem kraji.

Jaké byly reakce studentů, když se o pracovní povinnosti dozvěděli?
Naše fakulta připravuje lékaře i nelékaře a naši absolventi patří k takzvaným pomáhajícím profesím. Studenti jsou během studia především motivováni a připravováni k tomu, aby zvládli náročné podmínky svého budoucího profesního života. Myslím, že každého z nás tato nenadálá situace zaskočila, ale je to mimo jiné i určitý test naší připravenosti přizpůsobit se této výzvě. Nejen zdravotníci, ale i studenti se museli adaptovat a zmobilizovat své vnitřní síly ke zvládnutí nové a poměrně složité situace. Postavení mediků je v tomto směru mimořádné, a naši studenti statečně zvládají obojí - studium i práci.

Děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko na představení projektu testování populace novinářům.

V uplynulých dnech se Lékařská fakulta MU zapojila do také projektů monitorujících epidemii. Podílíte se na plošném testování imunity i na sledování průběhu nemoci Covid-19. Jak přesně je role fakulty v těchto procesech?
Co se týče plošného testování, tak v první fázi jsme museli sehnat dostatek studentů pro zajištění odběrových míst, a to jak mediků, tak studentů nelékařských oborů. V tom nám hodně pomohla studentská komora, která s pomocí proděkana Petra Štourače sehnala v řádu hodin téměř padesát studentů na tuto činnost. Budeme se podílet také na vyhodnocení získaných údajů, které bude třeba připravit velmi rychle. Budeme se pak snažit ty výsledky použít v dalších epidemiologických studiích a naši odborníci pak pomohou zařadit výsledek testování do reálné epidemiologické situace. Toto plošné testování se týká potenciálně zdravých účastníků, ale my se podílíme i na druhé studii, která monitoruje průběhu onemocnění Covid-19.

Jaká je situace u studentů anglických programů? Jsou také zapojení do dobrovolnické činnosti a pracovní povinnosti?
Anglické studijní programy jsou na naší fakultě poměrně rozsáhlé a máme téměř 700 studentů napříč jednotlivými studijními programy. Osobní situace těchto studentů nebyla jednoduchá. Museli na počátku epidemiologické situace individuálně zvážit, zda se vrátí do své vlasti, či zůstanou v České republice. Většina zahraničních studentů zůstala zde a zapojuje se do distančního studia i pracovní a dobrovolnické činnosti. Pracovní povinnost se vztahuje na všechny dotčené studenty, tedy i zahraniční. Ve spolupráci se studentskou komorou a studentským spolkem MIMSA jsme zavedli projekt tandemového zapojení zahraničních studentů, kdy zahraniční studenti pracují v páru s českými. Jde o jedinečnou spolupráci a nabízí se příležitost kombinace procesu vzdělávání a efektivní pomoci našim pacientům. Zahraniční studenti za pomoci českých studentů prolomí jazykovou bariéru, získají zkušenosti z praxe a jsou přínosem v ošetřovatelské péči o pacienty ve fakultních nemocnicích.

Co vlastně mohou studenti, kteří ještě nesložili závěrečnou zkoušku, v rámci nařízené pracovní povinnosti dělat?
Odborná část pracovního nasazení studentů je samozřejmě omezená. Od prvních dnů jsou studenti intenzivně zapojení do odběrových míst, které v zásadě spolubudovali. Také jejich pomoc v call centrech krajské hygienické stanici napomohla zvládnutí extrémního náporu v úvodu pandemie. Stále více se zapojují také do práce na jednotlivých klinikách a odděleních nemocničních zařízení, kde vykonávají zdravotnické činnosti odpovídající jejich dosavadní zkušenosti a možnostem pracovního zařazení. Především zajišťují pomoc v oblasti sesterské péče, kde jsou nápomocni zkušeným a plně vystudovaným sestrám. Na mnoha klinikách jsou také studenti zapojeni do asistence při operačních výkonech.

Na Lékařské fakultě MU probíhají v posledních týdnech i závěrečné zkoušky. Jak jsou organizované?
Našim aktuálním primárním cílem je v termínu dokončit především studium u nejvyšších ročníků ve všech studijních oborech, tedy zařadit co nejdříve naše absolventy do zdravotnické praxe. Takto naplňujeme potřebu pomoci zdravotnickým zařízením v této složité epidemiologické situaci. Státní závěrečné i rigorózní zkoušky probíhají v dříve stanovených termínech, samozřejmě při dodržení všech hygienických opatřeních. Mnohé závěrečné zkoušky proběhly i na půdě univerzitního kampusu, kde jsme byli schopni lépe tato opatření zajistit. Snahou vedení fakulty v koordinaci s garanty jednotlivých předmětů a státnicových komisí je adaptovat proces závěrečných zkoušek i na podmínky pracovního zařazení našich studentů. Snažíme se vytvářet menší státnicové komise a koordinovat termíny s potřebami a možnostmi studentů při jejich pracovním vytížení.

Jak je to se slovenskými studenty?
Pokud by situace neumožnila jejich návrat do Česka, pak již máme připravený distanční způsob zkoušení, který by umožnil dokončení aktuálního semestru touto formou. Dle pokynu rektora Martina Bareše je zkouškové období protaženo do konce září a věřím, že nám prodloužený termín poskytne dostatečný prostor k úspěšnému završení semestru nejen u státnicových ročníků, ale i napříč všemi ostatními ročníky.

Jakmile studenti úspěšně složí závěrečnou zkoušku, mohou se hned zařadit do standardní péče o pacienty nebo musí ještě splnit nějaké další povinnosti?
Možné pracovní zařazení absolventů se liší v závislosti na studijním oboru. Absolventi magisterských programů zubního lékařství a bakalářských i navazujících magisterských programů nelékařských oborů svým absolutoriem zakončují své vzdělávání a jsou plně zařaditelní do zdravotnické praxe. V případě absolventů magisterského studijního programu všeobecného lékařství jsou po absolutoriu nejprve zařazení do takzvaného kmene, tedy konkrétního medicínského oboru, a následně musí složit zkoušku ve kmeni i následnou atestační zkoušku. Je před nimi dalších pět až šest let popromočního vzdělávání. Teprve jeho úspěšným absolvováním se stávají plnohodnotnými odborníky ve svém oboru, kteří mohou samostatně vykonávat lékařskou praxi. Cesta je to poměrně dlouhá a náročná. O absolventy všech programů lékařské fakulty je však trvale velký zájem a prakticky neexistuje nezaměstnanost absolventů zdravotnických oborů. Tato epidemiologická krize mimo jiné odhalila vysokou potřebnost nejen zdravotníků, ale i všech pomáhajících profesí.

Jaký je dopad současné situace na akademiky?
V zásadě bych odlišil pozici akademiků ve výuce preklinických oborů a u oborů klinických. V preklinických oborech naši akademici nejen rychle přešli na distanční výukové formy, ale velmi aktivně pomáhali a pomáhají při samotném testování na COVID-19 díky svým laboratorním zkušenostem a materiálovému vybavení. Akademici na klinických nemocničních pracovištích především zajištovali péči o pacienty i odběrová místa a připravovali nemocniční zázemí pro případné negativní aspekty rozsáhlé pandemie. I klinická výuka však pokračuje ve své distanční formě a mnozí studenti zařazení do pracovní povinnosti či dobrovolnické činnosti realizují klinickou výuku svou vlastní praxí v terénu.

Rád bych i touto cestou poděkoval našim akademickým i neakademickým zaměstnancům a zvláště pedagogům za jejich aktivní přístup k výuce v komplikované situaci. Velkou pochvalu si zaslouží naši studenti, kteří s velkým nasazením pomohli, a i nadále pomáhají, zdravotníkům na mnoha místech nejen Jihomoravského, ale i Zlínského kraje a kraje Vysočina. Zvláštní poděkování pak zaslouží studenti ze studentské komory, kteří už přes měsíc neúnavně koordinují činnost studentů v terénu.

Epidemie doléhá na fakultu nejen v současnosti. S ohledem na vysoké počty zahraničních studentů a také uzavřené hranice budete muset závažné otázky řešit i v budoucnu. Máte už nějaké scénáře, jak se případně vypořádáte s novou situací?
Máme obrovskou obavu, aby hranice pro naše studenty nezůstaly zavřené. Tito studenti jednak obohacují studijní program a navíc studenti anglických programů představují významnou finanční stránku fakulty. Co se zahraničních studentů týče, máme obavy, aby dostudovali ti, co už na fakultu přišli a pak také z náboru nových uchazečů. V prvním případě můžeme případně využít systém online zkoušení a začínáme vytvářet také online distanční výuku do budoucna pro případ, že by hranice zůstaly ještě načas zavřené. Rádi bychom tedy zahraniční studenty nabrali a dali jim možnost studovat na dálku.

Hlavní novinky