Přejít na hlavní obsah

Docenti nově habilitovaní na Masarykově univerzitě převzali své dekrety

V rajské zahradě Augustiniánského opatství si 11. září převzalo jmenovací dekrety 23 nových docentů.

Dekrety si nově habilitovaní docenti převzali v Rajské zahradě.

Podívejte se na profily nových docentů, kteří se úspěšně habilitovali na devíti fakultách MUNI. Dekrety obdrželi z rukou prorektorky pro výzkum a doktorské studium MU Šárky Pospíšilové.

Petra Bořilová Linhartová

Petra Bořilová Linhartová

Docentka Bořilová Linhartová se habilitovala v oboru Lékařská biologie. Specializuje se zejména na témata spojená s komplexními onemocněními dutiny ústní. Její habilitační práce je koncipovaná jako komentovaný soubor výsledkových studií autorky. Zaměřuje se při tom na imunogenetické faktory onemocnění dutiny ústní a obranné mechanismy v organismu na úrovni imunitních systémů. Práce přináší zcela nové poznatky o asociacích polymorfismů v kandidátních genech s komplexními chorobami dutiny ústní, a je tedy přínosem v oblasti imunogenetiky se zaměřením na stomatologii. Bořilová Linhartová působí jako proděkanka pro výzkum a doktorské studium Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a také na Ústavu patologické fyziologie a na Stomatologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Břetislav Gál

Břetislav Gál

Docent Gál se habilitoval v oboru Otorinolaryngologie. Věnuje se především diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku a oblasti implantabilních sluchových systémů. Ve své habilitační práci zaměřuje na problematiku korekce těžkého sluchového postižení implantabilními sluchovými systémy a problematice holografické mikroskopie při zobrazení buněk spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Odborníci oceňují především autorovu metodu zpracování chování buněk dlaždicobuněčného karcinomu, kterou považují za unikátní, neboť představuje zcela nový směr ve výzkumu těchto nádorových onemocnění. Doporučují také habilitační práci využívat jako studijní materiál pro další vzdělávání lékařů. Gál působí jako přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Jozef Klučka

Jozef Klučka

Docent Klučka se habilitoval v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Zaměřuje se na optimalizaci zajištění dýchacích cest u dětí a dospělých v perioperačním období. V habilitační práci zabývá jedním ze základních a nosných témat bezpečné anestezie, zejména pak možnostmi, jak v nejvyšší možné míře předcházet komplikacím zajištění dýchacích cest v perioperačním období, což je pokládáno za nejrizikovější součást anestezie. Práce má nesporný význam pro klinickou praxi a její největší předností je její komplexnost ve zpracování přehledu aktuální úrovně znalostí problematiky zajištění dýchacích cest. Autor v práci také identifikuje a diskutuje některá kontroverzní témata v klinické praxi a přináší nové údaje doplňující mozaiku současného poznání. Klučka působí jako zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Leoš Landa

Leoš Landa

Docent Landa se habilitoval v oboru Lékařská farmakologie. Dlouhodobě se zabývá problematikou psychoaktivních látek, zejména jejich vlivem na behaviorální senzitizaci, tedy nárůst vnímavosti či přecitlivělost. Behaviorální sensitizaci vyvolané stimulačními psychotropními látkami, zejména metamfetaminem a kanabinoidy se docent Landa věnuje i ve své habilitační práci. Na modelu hlodavců v ní přesvědčivě dokládá masivní vliv těchto látek na nárůst senzitizace. Odborníci oceňují především aktuálnost zvoleného tématu práce, vzhledem k vysokému počtu uživatelů kanabisu a jeho produktů, a také stimulačních drog. Vyzdvihují multidisciplinární přístup k předmětu zkoumání tam, kde to téma umožňuje. Landa působí na Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Veronika Slonková

Veronika Slonková

Docentka Slonková se habilitovala v oboru Dermatovenerologie. Specializuje se na diagnostiku a léčbu chronické žilní insuficience dolních končetin. V habilitační práci se zaměřuje na zkoumání genetických aspektů chronických žilních onemocnění a jejich progrese do bércových vředů. Upozorňuje na celosvětový a zdravotní význam těchto onemocnění a na možnosti genetického vyšetření, které vede k včasné prevenci. Slonková působí na I. dermatovenerologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Libor Streit

Libor Streit

Docent Streit se habilitoval v oboru Chirurgie. Zaměřuje se především na plastickou chirurgii, konkrétně na přesun autologní, tedy vlastní tukové tkáně a na její využití v plastické a rekonstrukční chirurgii prsu. Ve své habilitační práci se zabývá porovnáním vlastností tukové tkáně po samotném zpracování pomocí nejčastěji používaných technik, které jsou důležité pro správný výběr metody zpracování tuku pro klinickou praxi. Odborníci oceňují komplexní přístup autora spojený s edukačními popisy jednotlivých postupů a práci přikládají významnou hodnotu pro klinickou praxi. Streit působí jako zástupce přednosty kliniky na Klinice plastické a estetické chirurgie a dále na Ortopedické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Petr Vaňhara

Petr Vaňhara

Docent Vaňhara se habilitoval v oboru Anatomie, histologie a embryologie. Specializuje se na molekulární reakce na buněčný a tkáňový stres v kontextu vývoje a rakoviny. V habilitační práci se věnuje změnám normálních i nádorových buněk vyvolanými stresem a vývoji bioanalytických metod pro porovnání a typizaci buněčných a tkáňových vzorků pomocí hmotnostní spektrometrie. Získané výsledky významnou měrou prohlubují současné znalosti o molekulární regulaci stresu a přispívají k formování nových pohledů na tuto tematiku. Typizace vzorků pak nese potenciál praktického využití. Vaňhara působí jako zástupce přednosty Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Ondřej Zendulka

Ondřej Zendulka

Docent Zendulka se habilitoval v oboru Farmakologie. Věnuje se farmakokinetickému výzkumu v oblasti enzymatického cytochromu P450 v preklinických a klinických modelech. Jeho habilitační práce se zaměřuje na aktuální téma metabolismu léčiv, především se zaměřením na farmakokinetické činitele ovlivňující účinnost a bezpečnost biologicky aktivních látek. Odborníci oceňují hledání průniků mezi animálními experimenty a klinickým výzkumem, což podle nich umožnilo autorovi komplexní pohled na problematiku a možnost identifikovat translační potenciál preklinického výzkumu. Zendulka působí jako proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj a dále na Ústavu farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.

Martin Anger

Martin Anger

Docent Anger se habilitoval v oboru Fyziologie živočichů. Zaměřuje se především na výzkum regulace samičího meiotického dělení. Jeho habilitační práce zpracovává problematiku regulace zrání savčího oocytu s důrazem na mechanismy, jejichž narušení může vyvolat defekty základního procesu umožňujícího pohlavní rozmnožování, tedy meiotického dělení. Důraz je při tom kladen především na poruchy segregace chromozomů. Při svém výzkumu využíval nejmodernější metodologické přístupy molekulární a buněčné biologie. Práce významně přispívá nejen k teoretickým základům porozumění regulačního procesu, ale také přínos pro praktickou aplikaci, například při asistované reprodukci. Anger působí na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a dále jako vedoucí výzkumné skupiny Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Středoevropského technologického institutu v Brně.

Tomáš Hoder

Tomáš Hoder

Docent Hoder se habilitoval v oboru Fyzika plazmatu. Specializuje se na oblast pokročilé diagnostiky plazmatu a kategorii vláknových výbojů nebo individuálních streamerů. V habilitační práci představuje soubor vlastních vědeckých publikací v recenzovaných časopisech. Věnuje se především tématu fundamentálních mechanismů elektrických výbojů v tlacích blízkých atmosférickému. Ve své práci propojil optickou diagnostiku s počítačovými modely. Toto propojení umožnilo mimo jiné unikátní zobrazení hlavy streameru v ultrakrátkých časech. Odborníci vyzdvihují pokročilou optickou diagnostiku a vývoj a také zavedení nových analytických metod v časově a prostorově vysoce rozlišené optické emisní spektroskopii. Hoder působí na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Alena Hyršlová Vaculová

Alena Hyršlová Vaculová

Docentka Hyršlová Vaculová se habilitovala v oboru Fyziologie živočichů. Odborně se věnuje například problematice mechanismů buněčné smrti a mechanismů karcinogeneze. Ve své habilitační práci se zaměřila na výzkum různých aspektů působení apoptických stimulů v buněčných modelech nádorových buněk. Ve přehledně koncipované práci obsáhle charakterizuje studovaný modelový podnět i mechanismy jeho působení a prezentuje vlastní výsledky výzkumu. Výsledky mají obrovský potenciál pro využití v praxi. Hyršlová Vaculová působí na Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. V roce 1999 obdržela Cenu děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Zdeněk Navrátil

Zdeněk Navrátil

Docent Navrátil se habilitoval v oboru Fyzika plazmatu. Zaměřuje se především na oblast modelování a optické diagnostiky plazmatu. Habilitační práci tvoří soubor jeho prací dříve publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, ve kterých se věnuje oblasti optické diagnostiky elektrických výbojů. Autor v nich představil své poznatky například z oblasti diagnostiky nízkotlakových výbojů či diagnostiky výbojů při atmosférickém tlaku. Odborníci oceňují zejména zavedení nových spektrálních diagnostických metod v oboru, například rozvinutí metody samoabsorpce, která výrazně zjednodušila proces určování koncentrací nezářivých stavů. Navrátil působí na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Michal Petr

Michal Petr

Docent Petr se habilitoval v oboru Právo Evropské unie. Odborně se zaměřuje především na problematiku soutěžního práva. Ve své habilitační práci se věnuje průřezově koncipovanému srovnání postihování kartelů a zneužití dominantního postavení v soutěžním právu České republiky a Evropské unie, jakož i problematice paralelního výkonu tohoto postihování na úrovni České republiky a Evropské unie. Odborníci fundovaný pohled autora na relativně úzce vymezené téma dvou věcně totožných, avšak současně procedurálně odlišných právních úprav ochrany hospodářské soutěže na dvou odlišných úrovních. Petr působí na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a dále na Katedře práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Jan Činčera

Jan Činčera

Docent Činčera se habilitoval v oboru Pedagogika. Dlouhodobě se věnuje především oblasti environmentální výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálnímu rozvojovému vzdělávání a pedagogice volného času. Ve své habilitační práci se zabývá analýzou sociálních procesů probíhajících v odborné komunitě pracovníků center environmentálního vzdělávání. Konstituuje tak základy environmentální a ekologické výchovy v České republice. Kolegové z oboru oceňují zejména metodologickou korektnost provedeného výzkumu a odbornou erudici autora. Činčera působí jako zástupce vedoucího katedry na Katedře enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Michaela Fišerová

Michaela Fišerová

Docentka Fišerová se habilitovala v oboru Filozofie. Specializuje se na výzkum v oblasti vizuálních studií, estetiky a současné francouzské filosofie. Ve své habilitační práci se docentka Fišerová zaměřuje na problematiku vlastnoručního podpisu a přezkoumává sdílené diskursivní a metafyzické očekávání za pomoci Derridova konceptu dekonstrukce. V práci představuje inovativní pojetí problematiky podpisu jako specifického znaku občanské identity, ke kterému se vztahuje legální mediační politika. Za nesporný teoretický přínos práce považují odborníci zjištění koexistence tří diskurzů o podpisu v české mediační politice. Fišerová působí na Katedře mediálních studií Metropolitní univerzity v Praze.

Alena Polická

Alena Polická

Docentka Polická se habilitovala v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky). Zabývá se především oblastí sociolingvistiky, lexikologie, sémantiky či normativní mluvnice. Habilitační práce výběrově shrnuje její dosavadní badatelskou činnost v oblasti výzkumu substandardní francouzštiny. Těžištěm jejího empirického zájmu je lexikum francouzské mládeže, která se identifikuje s hudebním žánrem „rap“. Práce je unikátní v tom, že se autorka věnuje otázkám na hranicích lexikologie, respektive lexikografie, a sociolingvistiky, a tím vytváří zcela nový obor, takzvanou sociolexikologii, respektive sociolexikografii. Práce má široký interdisciplinární záběr a poznatky z frankofonní lingvistiky lze využít v oblasti české jazykovědy. Polická působí na Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2008 obdržela cenu Prix Gallica za nejlepší disertační práci v oboru francouzský jazyk a literatura.

Kateřina Lojdová

Kateřina Lojdová

Docentka Lojdová se habilitovala v oboru Pedagogika. Odborně se zaměřuje na širokou oblast sociálních a komunitních aspektů školního vzdělávání, které propojuje s pregraduální přípravou učitelů. Ve své habilitační práci se věnuje mikrosociálním aspektům školního vzdělávaní a pregraduální přípravě učitelů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Odborníci oceňují aktuálnost tématu a řadu nových poznatků o studentech učitelství a jejich profesním rozvoji v rámci pedagogických praxí, které práce představuje. Přínos vidí také v poznání procesů profesní socializace a v podnětech pro vzdělavatele učitelů, jak připravit studenty na vstup do praxe. Lojdová působí na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Eva Trnová

Eva Trnová

Docentka Trnová se habilitovala v oboru Pedagogika. Dlouhodobě se specializuje na vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů, badatelsky orientovanou výuku a vzdělávání přírodovědně nadaných žáků. Ve své habilitační práci se zabývá inovativními metodami dalšího vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů, jako je například příprava učitelů na badatelsky orientovanou výuku. Tato výuka podněcuje u žáků základních škol chuť zkoumat a dozvídat se nové věci, rozvíjet jejich kritické myšlení. Ocenění si zaslouží řada praktických doporučení využitelných v praxi a zmapování aktuální situace v této oblasti. Trnová působí na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Jan Slavík

Jan Slavík

Docent Slavík se habilitoval v oboru Veřejná ekonomie. Dlouhodobě se věnuje problematice environmentální ekonomie a specializuje se na oblast odpadového hospodářství. V habilitační práci se zabývá efektivností nástrojů při nakládání s komunálními odpady v České republice. Soustřeďuje se na teoretická východiska environmentální regulace, zkušenosti s implementací poplatkových nástrojů a analýzu vlivu vybraných faktorů na nakládání s komunálními odpady. Slavík působí jako proděkan pro vědu a výzkum Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále na Katedře ekonomie a managementu tamtéž.

Rostislav Staněk

Rostislav Staněk

Docent Staněk se habilitoval v oboru Ekonomie. Odborně se zaměřuje především na oblast behaviorální ekonomie a industrial economics. Ve své habilitační práci věnuje tématu daní a dodržování daňových předpisů, a to optikou vymahatelnosti práva a dodržováním předpisů, tedy vysoce aktuálně, navíc s pochopitelným přesahem do oblasti politiky. Zabývá se také hledáním vhodné endogenní metody výběru daňového subjektu na realizaci daňové kontroly. Staněk působí na Katedře ekonomie, na Katedře veřejné ekonomie a v Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

David Šafránek

David Šafránek

Docent Šafránek se habilitoval v oboru Informatika. Dlouhodobě se zabývá vývojem škálovatelných výpočetních metod pro pokročilé analýzy s důrazem na aplikaci v systémové a syntetické biologii.
Docent Šafránek se ve své habilitační práci zaobírá vývojem účinných počítačových vědeckých technik, které umožní automatizovanou analýzu modelů biochemických systémů s parametrovou neurčitostí. Zaměřuje se při tom na problémy syntézy parametrů a analýzu robustnosti. Šafránek působí na Katedře strojového učení a zpracování dat Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. V roce 2007 obdržel Cenu děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity za disertační práci.

Hana Macháčková

Hana Macháčková

Docentka Macháčková se habilitovala v oboru Sociální psychologie. Věnuje se výzkumu agresivity a jejích projevů v kyberprostoru či online prostředí. Ve své habilitační práci se zabývá psychologickými a sociálními specifiky online interakcí a představuje jedinečný přehled o tématu kyberagrese, jako specifické zkušenosti spjaté s užíváním internetu a moderních technologií. Její práce představuje významný příspěvek nejen pro relevantní oblast sociální psychologie, ale svým tematickými přesahy také pro další disciplíny – zejména psychologii, výzkum dětí a mládeže či mediální studia. Práce má silný mezinárodní ohlas a ovlivňuje další výzkumné směry fenoménu kyberagrese. Macháčková působí na třech pracovištích Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, a to na Katedře psychologie, na Katedře mediálních studií a žurnalistiky a v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. V roce 2017 obdržela Cenu rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let.

 

Michal Kumstát

Michal Kumstát

Docent Kumstát se habilitoval v oboru Kinantropologie. Věnuje se sportovní výživě a jejím současným perspektivám při sportovních aktivitách rekreačních i ve vrcholovém sportu. V habilitační práci rozebírá nejnovější poznatky v oblasti sportovní výživy a poukazuje především na vědeckou podstatu této disciplíny a její výsostné postavení ve sportovních vědách. Právě přístup autora ke sportovní výživě nikoli jen jako k souboru empirických poznatků, ale jako k vysoce aktuálnímu vědnímu oboru, který má značný potenciál ovlivnit nejen výkon a vývoj sportovců jednotlivců, ale i sportu jako celku, je podle mínění odborníků hlavní předností této práce. Kumstát působí jako proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a dále na Oddělení podpory zdraví tamtéž. 

Hlavní novinky