Přejít na hlavní obsah

Laureáti letošních Cen rektora a medailí Masarykovy univerzity

Přehled osobností, které získaly Ceny rektora za rok 2020 a medaile MU. 

Nepříznivá epidemická situace znemožnila na jaře i na podzim pořádání tradičního obřadu Dies academicus. Ceny rektora nejlepším vědcům, studentům i pedagogům a také medaile pro vybrané osobnosti přesto našly své držitele. Ve čtvrtek 8. října předali většině z nich medaile a ceny rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a prorektor MU Jiří Hanuš.

Stříbrná medaile MU

Stříbrnou medaili Masarykovy univerzity udělil za upevňování významu univerzity na národní a celosvětové úrovni, prohlubování spolupráce univerzity s tuzemskými i zahraničními institucemi a dlouhodobý významný rozvoj oborů rozvíjených na MU rektor následujícím osobnostem.

Petr Dvořák – Lékařská fakulta MU

Petr Dvořák se dlouhodobě odborně zaměřuje na biologii kmenových buněk. Od roku 2003, kdy jeho tým jako třetí na světě derivoval lidské pluripotentní kmenové buňky, je také zapojen do řešení legislativních a etických otázek výzkumu kmenových buněk. Profesor Dvořák vedl v letech 2005–2019 Biologický ústav Lékařské fakulty MU, kde se pod jeho vedením rozvinula široká mezinárodní spolupráce zejména v oblasti biologie kmenových buněk a její vysoce ceněné lékařské aplikace. V pozici prorektora pro vědu a výzkum se zasazoval zejména o zlepšování podmínek pro rozvoj výzkumu, zajištění financování z interní Grantové agentury MU a zvyšování transparentnosti a konkurenceschopnosti vědy na univerzitě.

Josef Jařab

Josef Jařab – Univerzita Palackého Olomouc

Josef Jařab je mezinárodně uznávaným literárním vědcem, amerikanistou a překladatelem. Zabývá se dějinami americké literatury se zvláštním zřetelem k černošskému písemnictví a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu. Již v roce 1989 byl lídrem revolučních událostí na univerzitě a z pozice prvního polistopadového rektora olomoucké univerzity se zasloužil o její novodobý rozvoj včetně obnovení a vzniku dalších fakult, navázání zahraničních kontaktů a mezinárodní spolupráce. Profesor Jařab si získal uznání nejen jako vynikající vědec a akademik, ale svým celoživotním úsilím o prosazování hodnot vzdělanosti, lidskosti a demokracie rovněž jako občan i politik.

Tomáš Knoz – Filozofická fakulta MU

Tomáš Knoz je mezinárodně uznávaný odborník na problematiku raného novověku v západní a střední Evropě, zaměřuje se především na renesanční a barokní šlechtické dvory. Ve své práci využívá moderní metodologické postupy, analyticky propojuje hospodářskou a politickou faktografii, právní otázky, ikonografii a dějiny mentalit, mikrohistorii s makrohistorií. Profesor Knoz se také velmi významně zasloužil o rozvoj Filozofické fakulty MU, jako proděkan pro výzkum a rozvoj stál u stavební modernizace a infrastrukturní přestavby fakulty, zasloužil se také o rozvoj vědy a výzkumu a inovaci studia na fakultě. Vedle odborného působení v řadě prestižních grémií se věnuje také popularizaci vědy.

Oldřich Pytela – Univerzita Pardubice

Oldřich Pytela je přední odborník na organickou chemii. Ve své vědecké práci se zaměřil především na obecnější téma vztahů mezi chemickou strukturou a vlastnostmi organických látek a na matematicko-statistické zpracování experimentálních dat v organické chemii i v chemii obecně, označované jako chemometrie. Mnoho let byl členem oborové komise Přírodovědecké fakulty MU pro obor organická chemie. Profesor Pytela také zastával řadu akademických funkcí, stál v čele Univerzity Pardubice jako její rektor, byl místopředsedou Rady vysokých škol. V období od října 2004 do září 2019 byl také členem Vědecké rady MU a velmi aktivně se zapojoval do její práce.

Bronzová medaile MU

Bronzová medaile je udělována předním osobnostem za dosažení mimořádných výsledků v oblasti vědy a vzdělávání a za významný příspěvek k rozvoji vysokého školství a Masarykovy univerzity.

Petr Pleva

Petr Pleva je českým politikem a dlouholetým členem Správní rady MU. Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění a později působil jako režisér pro Český rozhlas v Brně. Po roce 1989 patřil k mluvčím Občanského fóra, později přešel do Občanské demokratické strany. V letech 1996–2010 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde se zvláště věnoval otázkám vědy a vzdělávání – působil ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a v Podvýboru pro vědu a vysoké školy. Dvě po sobě jdoucí období vykonával funkci předsedy Správní rady MU, a stál tak u celé řady rozhodnutí zásadních pro její další rozkvět.

Ceny rektora MU za rok 2020

Ceny rektora jsou každoročně udělovány v několika kategoriích jako ocenění mimořádných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu, pedagogické činnosti, sportu, umění a také občanských aktivit.

Cena rektora za významný tvůrčí počin

David Zbíral – Filozofická fakulta MU

David Zbíral je přední odborník na pomezí historie, religionistiky a filologie. V loňském roce byla publikována jeho rozsáhlá monografie Pokřtění ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století). Toto mimořádné dílo představuje původní přehled katarského křesťanství, významného nonkonformního náboženského hnutí, jehož potlačení bylo prvotním podnětem k ustavení papežské inkvizice. Zbíral se opírá o řadu svých detailních historických a filologických studií původních pramenů v latině a staré okcitánštině. Prezentuje vývoj katarství jako náboženské kultury, jeho rituály, pravidla života, vývoj organizačních struktur, praktickou správu katarských skupin i katarskou nauku a teologii. Kniha původností svých závěrů značně překonává současný stav poznání a přináší novou interpretaci pramenů v širokém kontextu.

Cena rektora za významný umělecký počin

Marek Olbrzymek – Pedagogická fakulta MU

Marek Olbrzymek je operním pěvcem a pedagogem, specializuje se především na interpretaci staré hudby a mikrotonální hudby. V roce 2018 účinkoval v šestnáctinotónové opeře Přijď království tvé Aloise Háby, která byla uvedena ve světové premiéře v rámci festivalu Dny nové opery Ostrava. Marek Olbrzymek zde ztvárnil trojroli Lucifer–Intelektuál–Autor a spolu s renomovanými sólisty a specializovaným orchestrem se významně zasloužil o kladné přijetí operního díla u publika i odborné kritiky. Na Pedagogické fakultě MU vyučuje předměty hlasová výchova a hra na nástroj. Významná je také jeho spolupráce s českými symfonickými orchestry, nahrávacím studiem Vienna Modern Music, Českým rozhlasem a Českou televizí.

Cena rektora za významný sportovní výkon

Kateřina Janatová

Kateřina Janatová – Fakulta sportovních studií MU

Kateřina Janatová velmi úspěšně reprezentuje Českou republiku v běhu na lyžích. Průběžně se umísťuje na vysokých příčkách Světového poháru, nejlepších výsledků dosáhla v letošní sezóně na závodech Světového poháru v Novém Městě na Moravě, kde získala 13. místo v běhu na 10 kilometrů volným stylem a 16. místo v závodě klasicky na 10 kilometrů. V rámci Tour de Ski obsadila Kateřina Janatová 18. místo ve sprintu volnou technikou ve švýcarském Lenzerheide. Svoji výkonnost stále zvyšuje, a to díky píli a vysokému tréninkovému nasazení. Profesionální sportovní kariéru dokáže současně skloubit se studiem na Fakultě sportovních studií MU v oboru regenerace a výživa ve sportu, a je proto silným vzorem pro řadu mladých sportovců. Cenu převzala v zastoupení.

Cena rektora za mimořádný výsledek v grantové soutěži

Jana Klánová – Přírodovědecká fakulta MU

Jana Klánová je ředitelkou výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě, dlouhodobě se zabývá výskytem toxických látek v prostředí, výrobcích a potravinách a jejich environmentálními a zdravotními dopady. V roce 2019 se zásadním způsobem zasloužila o získání tří vysoce prestižních projektů z programu H2020. Projekt CETOCOEN Excellence je zaměřený na rozvoj stávajících a vznik nových výzkumných center a podporu vzniku nových inovativních firem ve spolupráci se zahraničními institucemi. Dalším projektem, který profesorka Klánová vede, je R‑Exposome Chair, který na MU otevře pozici ERA Chair pro excelentního zahraničního odborníka a jeho bioinformatický tým. Třetím projektem je Urban‑X z výzvy Twinning, který podpoří mezinárodní mobilitu a spolupráci.

Cena rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

Petra Bořilová Linhartová – Lékařská fakulta MU a Farmaceutická fakulta MU

Petra Bořilová Linhartová absolvovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě MU a také program Fyziologie a patologická fyziologie na Lékařské fakultě MU. Dnes je nadějnou mladou vědkyní, která se v rámci svého výzkumu zabývá zejména mikrobiomem a genetickými faktory vybraných onemocnění dutiny ústní a dalších částí gastrointestinálního traktu. V oboru zubního lékařství patří v současnosti k nejvíce publikujícím autorům u nás. Bořilová Linhartová je úspěšnou řešitelkou grantů, působí v hodnoticím panelu Agentury pro zdravotnický výzkum a je recenzentkou řady domácích i zahraničních časopisů. Mimo vědeckou práci se věnuje také výuce a vede řadu studentů. Nyní také zastává funkci proděkanky pro výzkum a doktorské studium Farmaceutické fakulty MU.

Ondřej Schmidt – Filozofická fakulta MU

Ondřej Schmidt je velmi úspěšný mladý historik, zaměřuje se především na dějiny pozdně středověké Itálie. Díky podrobnému studiu původních pramenů jak v českých, tak zejména v severoitalských archivech objevil záměnu v rodokmenu Lucemburků, synovců Karla IV. – Jana Soběslava a Jana z Moravy. Na základě dílčích studií publikoval mimořádně zralou biografii Jan z Moravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci. Pro velký zájem zahraničních medievistů o výsledky jeho práce byl připraven anglický překlad této významné publikace, který vyšel v loňském roce. Mladý badatel se tak zařadil mezi nejvýznamnější znalce svého oboru v celé střední Evropě. V loňském roce získal Cenu rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů Masarykovy univerzity.

Petr Novotný – Fakulta informatiky MU

Petr Novotný dlouhodobě dosahuje výsledků světové kvality v oboru pravděpodobnostních metod. Po návratu z postdoktorandské pozice na Institute of Science and Technology v Rakousku se mu na MU podařilo sestavit vlastní výzkumnou skupinu. V uplynulých dvou letech dokázal Novotný vyřešit jeden ze základních problémů v teorii zpětnovazebního učení, který zůstával otevřený více než třicet let, a to nalezení optimální strategie v Markovových rozhodovacích procesech s konečným rozhodovacím horizontem. Jeho dalším úspěchem je nalezení algoritmu, který je schopen zajistit živost a bezpečnost pravděpodobnostního programu tak, že vypočítá něco užitečného, místo aby se zacyklil, a pravděpodobnost chyby v programu je tak velice nízká.

Cena rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

Mirko Černák – Přírodovědecká fakulta MU

Mirko Černák je vynikající vědec, který dlouhodobě dosahuje významných výsledků jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, fyziky elektrických výbojů a plazmochemie. Pod jeho vedením vzniklo v ústavu fyzikální elektroniky nové regionální výzkumné centrum pro studium plazmatu a fyzikální a chemickou analýzu materiálů. Vznikly tak špičkově vybavené laboratoře, které jsou ve středoevropském prostoru zcela unikátní. Černák je vedoucím a řešitelem řady úspěšných mezinárodních projektů základního i aplikovaného výzkumu, cenné výsledky jednoho z nich nalezneme např. v oblasti plazmové aktivace a čištění velkoplošného skla používaného pro výrobu bezpečnostních laminovaných skel. Výsledky aplikovaného výzkumu následně velmi úspěšně přetváří v patenty a užitné vzory.

Tomáš Sirovátka – Fakulta sociálních studií MU

Tomáš Sirovátka je přední odborník v oblasti veřejné a sociální politiky, který se zásadním způsobem zasloužil o konstituování tohoto vědního a studijního oboru. V rámci výzkumných projektů se zabývá převážně komparací směřování veřejné a sociální politiky v České republice a dalších evropských zemích, zejména řízením a organizací veřejné politiky, zaměstnaností nebo péčí o děti a seniory. Současně sleduje proměny v této oblasti na národní úrovni. Aktuálně se zaměřuje také na analýzu role sociálního státu ve vztahu k růstu populismu. Jako člen odborných komisí a poradních orgánů spolupracuje s institucemi veřejné správy. Do vlastních projektů zapojuje také začínající výzkumníky a je oblíbeným pedagogem.

Daniel Kráľ, Ph.D. – Fakulta informatiky MU

Daniel Kráľ je světově uznávaný expert na pomezí diskrétní matematiky a teoretické informatiky a patří mezi nejúspěšnější české vědce. Je dvojnásobným držitelem ERC grantu a prvním držitelem MUNI Award in Science and Humanities. Před svým příchodem na Masarykovu univerzitu působil v Británii, odkud s sebou přivedl také řadu kvalitních mladých výzkumníků. Dlouhodobě se věnuje základnímu výzkumu, zejména aplikacím diskrétní matematiky v informatice a vývoji matematických modelů velkých grafů. Profesor Kráľ je také řešitelem dvou z pouhých čtyř dosud vyřešených problémů ze seznamu stovky nejvýznamnějších otevřených problémů v teorii grafů. Je držitelem řady prestižních ocenění, na začátku letošního roku získal titul Fellow of the American Mathematical Society.

Cena rektora pro vynikající pedagogy

Tomáš Tyc – Přírodovědecká fakulta MU

Tomáš Tyc je uznávaný odborník na teoretickou fyziku, zabývá se mimo jiné teorií neviditelnosti a zobrazováním optickými vlákny. Mezi předměty, které vyučuje, patří mechanika, zajímavá fyzika a moderní experimentální metody. Studenti na jeho přednáškách nejvíce oceňují především množství názorných demonstrací a drobných pokusů, kterými vhodně doplňuje teoretický výklad. Jeho nadšení a zápal pro vyučovaná témata studenty přirozeně motivuje. Tyc se velmi významně věnuje také popularizaci vědy, mimo jiné účinkoval na pražském TEDx, v loňském roce vystoupil na 10. Science Slamu MUNI a univerzitu také úspěšně reprezentoval na evropském Science Slamu ve Vídni.

Zbyněk Sviták – Filozofická fakulta MU

Zbyněk Sviták je přední historik, archivář a vynikající odborník na dějiny státní správy a historickou topografii se zaměřením na Brno a Moravu. Jako pedagog se věnuje diplomatice v novověku a práci s prameny. Vede také řadu bakalářských a magisterských prací i doktorských studentů. Jeho výuka je hodnocena velmi vysoce, studenti vyzdvihují jeho lidský a vstřícný přístup, stejně jako srozumitelný a podrobný odborný výklad podložený hlubokou erudicí. Mimo to se stejně obětavě věnuje rozvoji sociálních vztahů v ústavu, zejména organizaci různých volnočasových a sportovních aktivit, při kterých se pedagogové se svými studenty poznávají i na méně formální úrovni.

Vladimír Hyánek – Ekonomicko‑správní fakulta MU

Vladimír Hyánek se specializuje na veřejnou ekonomii, teorii neziskového sektoru, veřejné služby a sociální inovace. Od roku 2016 vede centrum, které se zabývá interdisciplinárním výzkumem neziskového sektoru a občanské společnosti. Do svého výzkumu zapojuje i své studenty, kteří tak mohou rozvíjet své znalosti v praxi. Jako pedagog se věnuje také nestátnímu neziskovému sektoru, jeho ekonomice a řízení a veřejné ekonomii. Věnuje se také vedení bakalářských a magisterských závěrečných prací. Studenti oceňují především prakticky zaměřená cvičení, při kterých klade Hyánek velký důraz na diskusi a kritické myšlení a pro větší názornost zařazuje také hry a drobné experimenty. 

Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů

Jan Mrázek – Fakulta informatiky MU, studijní program Informatika

Jan Mrázek je úspěšným absolventem, který se již při studiu velmi zdárně zapojil do výzkumných aktivit na Fakultě informatiky MU. Je jedním z klíčových autorů unikátní robotické distribuované platformy RoFI. Mrázek navrhl zcela unikátní způsob pro mechanické, datové a elektrické propojování robotických modulů a tento návrh díky svým znalostem a dovednostem na poli elektromechaniky a mechanických konstrukcí samostatně přetvořil ve funkční fyzické zařízení. Tento svůj výsledek prezentoval ve své diplomové práci a následně na špičkové robotické konferenci, kde sklidil velice pozitivní ohlasy. Mimo výzkumné aktivity se zapojuje i do výuky a působí také ve studentském spolku fakulty.

Vít Všianský – Lékařská fakulta MU, studijní program Všeobecné lékařství

Vít Všianský dosahuje po celou dobu studia na Lékařské fakultě MU vynikajících výsledků. Mimo vlastní vzdělávání se však dlouhodobě zapojuje také do výuky i do výzkumu. Zaměřuje se na zhoubné kožní nádory v oblasti hlavy a krku a analýzu nových potenciálních biomarkerů těchto karcinomů. Současně studuje metabolické procesy primárních buněčných linií odvozených z nádorové tkáně pacientů s těmito kožními nádory. Výsledky své práce publikuje ve špičkových mezinárodních časopisech. Všianský čerpá zkušenosti také v zahraničí, v loňském roce například absolvoval semestrální klinickou stáž v Erlabrunnu v Německu. Úspěšně také složil úvodní zkoušku k získání licence pro výkon lékařského povolání ve Spojených státech amerických.

Jiří Žák – Přírodovědecká fakulta MU, studijní program Fyzika

Jiří Žák je absolventem s mimořádnými výsledky a velkým vědeckým nasazením. Od začátku svého studia je velice aktivní ve vlastních výzkumných projektech, vyhledává vědecké akce a workshopy, které by mu pomohly se zlepšovat. Velmi snadno navazuje nové kontakty s vědci ze zahraničí, píše žádosti o pozorovací čas na dalekohledech a přístrojích, které nejsou v Česku dostupné. Žák se věnuje především detekci exoatmosfér a výzkumu pulzujících hvězd typu Delta Cephei. Jako první a zatím jediný astronom u nás detekoval exoatmosféru u dvou exoplanet, jejichž analýzu prováděl pod vedením odborníků z Evropské jižní observatoře.

Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů

Petra Daňsová – Fakulta sociálních studií MU, studijní program Psychologie

Petra Daňsová je vynikající studentka a nadaná výzkumnice, svůj výzkum zaměřuje na psychologii mateřství, interakci mezi dítětem a rodičem, věnuje se také psychometrice a psychodiagnostice. Aktuálně připravuje svou disertační práci Vývoj mateřského sebehodnocení: souvislost s vybranými charakteristikami matek a partnerského vztahu. Působí v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU, spolupracuje na řadě projektů, zapojila se do multidisciplinárního týmu výzkumného programu centra RECETOX a v rámci specifického výzkumu se zásadním způsobem podílela na realizaci longitudinální studie, která sleduje rané období mateřství po tři roky věku dítěte.

Libor Juhaňák – Filozofická fakulta MU, studijní program Pedagogika

Libor Juhaňák je nadějným mladým vědcem, který při svém studiu dosahoval vynikajících výzkumných výsledků díky propojení sofistikovaných metodologických postupů pro analýzu učení a výuky v on‑line výukových systémech, které inovativně využívá pro výzkum učení vysokoškolských studentů. K vědeckému prozkoumání aktuálních digitálních způsobů výuky používá náročné statistické metody. Problematice data miningu a analytik učení se Juhaňák věnoval také při pětiměsíčním pobytu na University of Oslo, kde navázal velmi dobré kontakty, které nadále rozvíjí. Jeho dalším výzkumným tématem je analýza sociálních sítí autorů a publikačních zdrojů v pedagogických vědách. Významně se také zapojuje do výuky předmětů zaměřených na on‑line výukové prostředí.

Michaela Krafčíková – Přírodovědecká fakulta MU, studijní program Biomolekulární chemie a bioinformatika

Michaela Krafčíková se v rámci své připravované disertační práce věnuje studiu vlivu vnitrobuněčného prostředí na konformační chování nekanonických struktur DNA spojených s rozvojem nádorových onemocnění. Významnou měrou přispívá k vývoji nové technologie, která umožní charakterizaci atomární struktury nukleových kyselin a jejich interakcí s léčivy ve vnitrobuněčném prostoru živých savčích buněk pomocí spektroskopie. Současně se podílí na vývoji bioreaktoru umožňujícího zachování metabolické homeostáze v savčích buňkách v průběhu spektroskopických měření. Její publikace mají značný ohlas v odborné komunitě, výsledky své práce také představuje na mezinárodních konferencích a příkladně tak reprezentuje MU.

Cena rektora za vynikající disertační práci

Martin Jonáš – Fakulta informatiky MU

Martin Jonáš v loňském roce úspěšně obhájil disertační práci Satisfiability of Quantified Bit‑Vector Formulas: Theory and Practice. Zabýval se v ní teorií bitových vektorů pevné délky, která je podstatná pro analýzu softwaru a hardwaru. Ačkoli se Jonáš tomuto tématu začal věnovat až při doktorském studiu, podařilo se mu dosáhnout širokého spektra originálních a vysoce kvalitních výsledků od čistě teoretických poznatků přes navržení nových algoritmů až po jejich efektivní implementaci ve vlastním nástroji Q3B. Na jeho práci je nesmírně cenné také to, že nenavazuje na žádný již existující přístup, ale objevuje zcela novou cestu k řešení daného problému, která nebyla do té doby považována za vhodnou.

Kateřina Litzmanová – Lékařská fakulta MU

Kateřina Litzmanová úspěšně absolvovala doktorské studium programu Onkologie na Lékařské fakultě MU. V disertační práci Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií se jí podařilo identifikovat malé regulační molekuly microRNA zapojené do procesu transformace folikulárního lymfomu a objasnit jejich roli v transformaci a v agresivním chování tohoto lymfomu, který zatím stále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Získané poznatky významně prohloubily znalosti tohoto onemocnění, a mohou tak pomoci k časné identifikaci pacientů s nejagresivnějším průběhem nemoci. Výsledky své práce publikovala Litzmanová v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood a staly se také základem pro podání související patentové přihlášky.

Adrien Palladino – Filozofická fakulta MU

Adrien Palladino patří mezi výjimečné absolventy doktorského studia svého oboru. Svoji disertační práci Arcae: Boîtes à images chrétiennes. Historiographie, culte des reliques, et usages (IVe–VIe siècle) vypracoval jako cotutelle mezi Masarykovou univerzitou a Université de Fribourg. Zabýval se drobnými schránkami s křesťanskými obrazy z období 4.–6. století, které zachycují výjevy formujícího se křesťanského obrazového repertoáru. Závěry jeho práce mají zásadní význam pro studium vizuální kultury pozdně antické společnosti a přinášejí nový pohled na radikální změny ve společnosti, která se proměňovala z pohanské na křesťanskou. Součástí disertace byla také reflexe dějin umění a některé z metodologických závěrů je možné aplikovat na dějiny vědy jako takové.

Cena rektora za aktivní rozvoj občanské společnosti

Natália Antalová – Lékařská fakulta MU

Natália Antalová je hlavní koordinátorkou a hnací silou projektu 100 litrů krve DÍKY MUNI, jehož cílem bylo zapojit do dárcovství krve jak studenty MUNI, tak i širokou veřejnost, a podporuje tak nejen jednotu studentů, ale také širokou společenskou solidaritu. Díky mimořádné osobní angažovanosti Natálie Antalové a jejích kolegů již dárci v rámci této kampaně darovali více než 273 litrů krve. Antalová je absolventkou programu Intenzivní péče na Lékařské fakultě MU. Je také předsedkyní Studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty MU a členkou Akademického senátu MU.

Podívejte se na přehled oceněných a také projev rektora Martina Bareše k novému akademickému roku a Dies academicus 2020

Hlavní novinky