Přejít na hlavní obsah

První vědci získali ocenění MUNI Scientist za výborné výsledky své práce

Nová cena interní grantové agentury má ocenit nejlepší odborníky na univerzitě.

Grantová agentura Masarykovy univerzity poprvé udělila ocenění v nové soutěži MUNI Scientist. Ta bude oceňovat vědce za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu. V polovině prosince převzalo diplom a také peněžní odměnu prvních 37 vědců a jejich vědeckých týmů z pracovišť napříč univerzitou. Udělila je prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová.

Nominovat odborníky do každoroční soutěže budou proděkani pro vědu a výzkum všech deseti fakult, ředitelé či pověřenci výzkumných center, ředitel Centra pro transfer technologií, prorektor pro výzkum a doktorské studium a vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU.

Cena má nejen odměnit za kvalitní vědeckou práci v uplynulém období, ale také k ní do budoucna další vědce motivovat. Připojuje se tak k dalším interním oceněním a grantům, udělovaným na podporu výzkumu na MU.

Ocenění MUNI Scientist získali:

Václav Blažek z Filozofické fakulty MU
Za dlouhodobě vynikající výzkumné výsledky, publikování prací předních vydavatelů a mimořádné zahraniční zviditelnění výzkumu na poli filologie – studium indoevropských jazyků a dalších jazykových větví.

Luděk Bláha z Přírodovědecké fakulty MU
Je koordinátorem projektu PRORISK v rámci Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network. PRORISK je první akce z této výzvy koordinovaná Masarykovou univerzitou a pouze pátá koordinovaná českou institucí od založení akcí Marie Curie v roce 1996. Vizí projektu je poskytnout jedinečnou hodnotu vytvořením nové platformy pro školení a networking výzkumných pracovníků v raném stadiu kariéry v oblasti pokročilého hodnocení rizik pro životní prostředí.

Helene Robert Boisivon z CEITEC MU
Za dohled nad projektem ITRABAE financovaným díky Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, z čehož vyplývá přilákání vynikajících nových postdoců ze zahraničí. Projekt se bude zabývat mechanismy regulace rostlinných hormonů různými teplotami během vývoje embrya u Arabidopsis.

Jan Bouda z Fakulty informatiky MU
Ocenění získal za koordinaci mezinárodního projektu eDICT Konsorcia QUANTERA v programu H2020 ERA-NET.

Vítězslav BryjaPavlína Janovská z Přírodovědecké fakulty MU
Výjimeční vědci věnující se výzkumu chronické lymfocytární leukémie. Celý tým Bryjalab se zaměřuje na signalizaci Wnt a její roli v buněčné biologii a u několika zhoubných onemocnění. Ve spolupráci s vědci z ústavu chemie se jim podařilo vyvinout nové inhibitory, které se ukázaly jako účinné a v současné době míří ke klinické fázi testování, aby se mohly uplatnit jako nová forma léčby leukémie, lymfomu a dalších nemocí.

Jiří Damborský, Zbyněk Prokop, Martin Marek, David BednářStanislav Mazurenko z Přírodovědecké fakulty MU
Jiří Damborský a jeho tým jsou oceněni nejenom za jejich výjimečný výzkum, ale také za dlouhodobý aktivní přístup ke komunikaci a popularizaci vědy. Mnoho talentovaných studentů zahájilo svou profesionální kariéru a získalo mnoho zkušeností pro další růst v týmu. Softwarové nástroje vyvinuté Loschmidtovými laboratořemi jsou používány globálně v proteinovém inženýrství s využitím v biotechnologiích a biomedicíně.

Jiří Fajkus z Přírodovědecké fakulty MU a CEITEC MU
Telomerázová RNA působí jako šablona pro syntézu telomer a jako základ pro sestavení telomerázy. Fajkusův tým identifikoval jako první rostlinné telomerázové RNA, tak i jejich řady u suchozemských rostlin. Toto umožňuje využívat manipulaci telomerázy ve šlechtění plodin a biotechnologiích.

Aleš HamplPetr Vaňhara z Lékařské fakulty MU
Petr Vaňhara, jako první autor, publikoval společně s Alešem Hamplem článek „Intact Cell Mass Spectrometry as a Quality Control Tool for Revealing Minute Phenotypic Changes of Cultured Human Embryonic Stem Cells“. Vědecká práce je výsledkem dlouhodobé plodné spolupráce s Josefem Havlem a jeho týmem z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU. Poznatky získané tímto výzkumem pomáhají položit základ pro další vývoj nových terapeutických scénářů založených na užitečnosti kmenových buněk a jejich diferencovaných derivátů.

Petr Holub z Ústavu výpočetní techniky MU
Cenu získal za významný přínos mezinárodní infrastrukturní komunitě BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure). Nedávno mimo jiné zveřejnil článek týkající se úlohy infrastruktury ve vědeckém řešení pandemie Covid-19.

Tomáš Janík z Pedagogické fakulty MU
Jako vedoucí mezinárodního týmu autorů, vydal odbornou knihu Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism u nakladatelství Waxmann. Kniha hodnotí kurikulum a kurikulární politiku v zemích V4 za posledních 30 let. Dále zkoumá povahu kurikulární reformy, zdůrazňuje reformu jako prostředek pro zlepšení kvality škol, a předkládá diskusi o dalším vývoji kurikulární politiky.

Jana Klánová z Přírodovědecké fakulty MU
Je oceněna za vedení týmu a centra RECETOX, které v jednom roce získalo projekty ve třech hlavních výzvách programu Šíření excelence a rozšiřování účasti. Nic podobného se nepodařilo žádné jiné organizaci ve světě.

Zuzana Koledová z Lékařské fakulty MU
Získala cenu Grantové agentury ČR za projekt „FGF signaling in mammary gland fibroblasts and its role in mammary gland development and tumors.“

David Kosař z Právnické fakulty MU
Dlouhodobě se angažuje v oblasti spravedlnosti, ústavních soudů a dělby moci a jeho výzkum stojí na pomezí právní a politické vědy.

Lumír Krejčí z Lékařské fakulty MU
Získal cenu Grantové agentury ČR za řešení projektu „Internal properties of RAD51 fiber and its biological regulation.“ Úspěšně spolupracuje s Artios Pharma, Ltd. na vývoji onkologických léčiv.

Antonín Kučera z Fakulty informatiky MU
Mezinárodně uznávaný vědec v oblasti teoretické informatiky a formálních metod pro modelování a analýzu počítačových systémů. V roce 2016 obdržel cenu Friedricha Wilhelma Bessela za výzkum od Alexander von Humboldt Foundation.

Kateřina Lojdová z Pedagogické fakulty
Zabývá školním vzděláváním a vzděláváním učitelů. Publikovala článek "Socialization of a student teacher on teaching practice into the discursive community of the classroom", který zdůrazňuje proces socializace studenta učitelství během pedagogické praxe. Její výzkum má implikace pro vzdělávání učitelů a její diskurzivní analýza ukazuje, že studenti učitelství by měli získávat zkušenosti z různých vzdělávacích diskurzů a kriticky o nich uvažovat.

Martin Lysák z CEITEC MU
Je mezinárodně uznáván jako jeden z předních odborníků na poli srovnávací a evoluční cytogenomiky rostlin. Jeho tým objasnil genomovou strukturu křenu, potočnice lékařské či předchůdce lničky seté. Srovnávací cytogenomické mapy křenu a potočnice představují první krok směrem k budoucím snahám o sekvenování celých genomů a genetickému zdokonalování obou druhů plodin. Identifikace pravděpodobných rodičovských genomů hexaploidního genomu lničky seté by měla urychlit genetické zlepšení této rozvíjející se plodiny olejnatých.

Jiří Macháček z Filozofické fakulty MU
Vůdčí osobnost na pracovišti, ze které se v posledních letech stala nejen kapacita oboru archeologie, ale také ten největší expert v České republice. Mezi jeho další úspěchy se také řadí dlouhodobá kooperaci ve výzkumu, a to převážně s partnery v Německu a Rakousku, nebo také vedení řady důležitých projektů.

Hana Macháčková z Fakulty sociálních studií MU
Zabývá se dopady využívání internetu a technologií na člověka a jeho duševní zdraví. Má vynikající výsledky ve výzkumu online rizik, především online agrese u dětí a dospívajících.

Marek Mráz z CEITEC MU
Významně přispěl k pochopení leukemie B-buněk, biologie lymfomů a cílené terapie. Získal ERC Starting Grant na podporu své práce a několik ocenění za svůj výzkum, včetně ocenění Neuron, Cenu Ligy proti rakovině, cenu České onkologické společnosti, cenu České hematologické společnosti a cenu Společnosti pro biochemii a mol. biologii.

Klára OsolsoběDana Hlaváčková z Filozofické fakulty MU
Přední výzkumnice v interdisciplinárním aplikačním výzkumu na pomezí humanitních věd a informatiky, mezi jejichž výzkumná pole patří pravopis na internetu či korektura gramatiky a typografie češtiny, ale také řada projektů aplikačního výzkumu.

Petr Pirožek z Ekonomicko-správní fakulty MU
Jako proděkan fakulty se zasloužil o rozvoj doktorských studií. Některé z jeho aktivit mají i celouniverzitní dopad, mimo jiné inicioval jednání ohledně nastavení pravidel pro tzv. „collaborative PhD“ programy, jejichž přípravu posléze koordinoval. Výsledkem je celouniverzitní strategie pro spolupráci MU a jejími partnery v aplikační sféře při supervizi disertačních prací doktorandů.

Pavel Plevka z CEITEC MU
Byl oceněn Cenou Wernera von Siemense za nejvýznamnější vědecký výsledek v základním výzkumu v roce 2020. Účastnil se také mnoha rozhlasových a televizních rozhovorů a přispěl do řady novinových článků informujících veřejnost o vývoji a důsledcích pandemie COVID-19.

Radim Polčák z Právnické fakulty MU
Odborník na světové úrovni v oblasti kybernetického práva a ochrany údajů. Je zakládajícím členem a vedoucím ústavu práva a technologií. Dlouhodobě publikuje u prestižních mezinárodních vydavatelství.

Adéla Souralová z Fakulty sociálních studií MU
Ve svém výzkumu se zaměřuje na rodinné a mezigenerační vztahy, péči o děti, vnoučata a vazby vnoučat na jejich prarodiče. V této oblasti dosáhla vynikajících výsledků publikovaných v předních mezinárodních časopisech.

Klára Šeďová z Filozofické fakulty MU
Vědecká pracovnice s výbornými výsledky ve výzkumu v oblasti společenských věd. Díky mnohaleté práci si vybudovala i dobrou pověst v zahraničí. Významná je také její účast v debatách ohledně reformy českého vzdělávání či řada výzkumných projektů s aplikačním potenciálem.

David Šmahel, Hana MacháčkováLenka Dědková z Fakulty sociálních studií MU
Zpráva „EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries“ představuje výsledky mezinárodního výzkumu o výhodách a rizicích internetu pro evropské děti. Tato zpráva, kterou vedli výzkumníci z MU, má významné důsledky pro vědu a média. V českých médiích bylo o tomto výzkumu zveřejněno alespoň 40 navazujících článků a další stovky článků byly zveřejněny v zahraničí.

Petra Urbanová, Mikoláš Jurda, Helena Lukášová a Ctibor Ostrý z Přírodovědecké fakulty MU, Fakulty informatiky MU a Filozofické fakulty MU
Tým je oceněn za špičkové výsledky mezioborového projektu. Zkoumání osobnosti barona Františka Trencka spojilo Přírodovědeckou fakultu a Fakultu informatiky Masarykovy univerzity s Muzeem města Brna a kapucínskou hrobkou. Výsledky projektu nepřinesly jen nové poznatky, ale také ovlivnily kulturní a duchovní život společnosti a přispěly k dobrému jménu Masarykovy univerzity v České republice i v zahraničí. Jejich práce má také umělecké výstupy – trojrozměrnou virtuální rekonstrukci Trenckovy postavy a krátký film využívající techniky 3D animace.

Ladislav Vyhnánek z Právnické fakulty MU
Je již roky aktivní v oblasti ústavního práva, lidských práv a soudnictví a jeho výzkumné výstupy publikují prestižní nakladatelství a respektované mezinárodní časopisy. Zároveň pracuje jako asistent soudce českého Ústavního soudu České republiky.

Norbert Werner z Přírodovědecké fakulty MU
Úspěchy předního astrofyzika Norberta Wernera zmínil autor článku v New York Times, nazvaného „This Black Hole Blew a Hole in the Cosmos“, který vyšel letos v březnu. V článku se hovoří o Norbertu Wernerovi, jehož pozorování prostřednictvím rentgenové observatoře Chandra, provozované střediskem NASA, vedla k významnému objevu.

Hlavní novinky