Přejít na hlavní obsah

Držitele prestižních grantů ERC ocenil rektor MU Martin Bareš

Z Masarykovy univerzity obdrželi ERC Consolidator grant právník David Kosař, religionista David Zbíral a biofyzik Robert Vácha.

Dvěma držitelům ERC Consolidator grantu (zleva) Davidu Kosařovi a Robertu Váchovi poblahopřál rektor MU Martin Bareš.

Tři prestižní granty od Evropské výzkumné rady (ERC) – ERC Consolidator zamířily na konci loňského roku na Masarykovu univerzitu, přičemž celá Česká republika obdržela celkem čtyři takto prestižní ocenění. MU tak potvrdila své pevné postavení v oblasti vědy a výzkumu. O velký úspěch se zasloužili právník David Kosař z Právnické fakulty MU, religionista David Zbíral z Filozofické fakulty MU a biofyzik Robert Vácha z CEITEC MU.

Držitele grantu ocenil rektor MU Martin Bareš, když v pondělí 26. dubna 2021 dvěma z nich osobně poblahopřál k jejich výsledku. „Pro Masarykovu univerzitu to byl a stále je obrovský úspěch, kterého si ceníme. Připodobnil bych to ke sportu, kdy tato ocenění se řadí na úroveň olympijských medailí. Rostoucí počet držitelů grantů ERC je důležitým předpokladem pro zviditelnění kvality výzkumu na naší univerzitě i v mezinárodním měřítku,“ zdůraznil rektor.

Ocenění vědci:

David Zbíral

Religionista David Zbíral působí na Filozofické fakultě MU a v soutěži o financování uspěl s projektem DISSINET na výzkum nekonformních náboženských hnutí evropského středověku za pomoci moderních výpočetních přístupů. „Studium středověké nonkonformní religiozity je v současné době ve slepé uličce nekončících debat ohledně spolehlivosti inkvizičních záznamů. V projektu DISSINET chceme tyto debaty překlenout novým přístupem, založeným na výpočetním modelování. Od projektu si slibujeme zcela nový pohled jak na nonkonformní křesťanství, tak na samotné inkviziční záznamy,“ přibližuje svůj výzkumný záměr Zbíral a dodává, že v historii je stále velmi vzácné využití kvantitativních metod; projekt vytváří mimo jiné metodologický systém k jejich využití a velmi robustní databázi. S kolegy bude v dalších letech analyzovat sociální, prostorové a textové vztahy na základě inkvizičních záznamů, které zahrnují informace o tisících osob od 13. do 16. století, s cílem odhalit vznik sociálních jevů, jako jsou skryté sítě, sdílení náboženské kultury či represe.

 

David Kosař

Právník David Kosař získal podporu od ERC už podruhé. Před pěti lety to byl Starting grant, díky němuž vybudoval na Právnické fakultě MU Ústav pro otázky soudnictví a věnoval se zkoumání toho, jaký vliv mají orgány soudcovské samosprávy pro výběr soudců napříč Evropou, včetně Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Nový grant umožní jemu, jeho kolegyním a kolegům zabývat se novými otázkami spojenými s fungováním soudnictví. „Eroze demokracie je v současné Evropě velmi zásadní téma. Náš projekt bude studovat, jakou roli v něm hrají neformální vztahy mezi soudci a politickými aktéry i v rámci soudní moci. Zajímají nás nejen negativní jevy jako nepotismus, klientelismus a genderová segregace, ale i pozitivní instituce jako mezinárodní sítě pro sdílení zkušeností a identifikaci dobré praxe, neformální etické panely, mentoringové skupiny pro ženy-soudkyně či ústavní zvyklosti nahrazující mezery v psané právní úpravě,“ popisuje Kosař. Projekt s názvem INFINITY se nachází na pomezí právní vědy, sociologie a politologie. Jeho hlavním cílem je identifikovat nejdůležitější neformální soudní instituce, posoudit jejich pozitivní či negativní dopad na soudnictví v dané zemi, analyzovat vliv EU a Rady Evropy na tyto struktury, a především rozšířit nový přístup k výzkumu soudnictví, který se dosud opíral především o výklad formálních pravidel.

 

Robert Vácha

Třetí grant míří do centra CEITEC MU. Biofyzik Robert Vácha se věnuje výzkumu peptidů, které mohou mít potenciálně antimikrobiální účinky. „Bakterie rezistentní na antibiotika způsobují více než 700 000 úmrtí ročně a prognóza je 10 milionů ročně v roce 2050. Navíc vznikají kmeny bakterií rezistentní na všechna dostupná antibiotika a mohly by vést k postantibiotické éře. Mým cílem je proto navrhnout zcela nové peptidy, které selektivně cílí a narušují membrány patogenů, ale ne membrány lidských buněk,“ popisuje svou práci Vácha. V projektu, na nějž letos získal také grant ERC-CZ, bude kombinovat výpočetní metody pro návrh nových peptidů s experimentálním ověřením jejich funkčnosti. Metody a znalosti získané v rámci projektu vědcům nejen umožní určit peptidy selektivně zabíjející bakterie, ale také umožní vývoj peptidů zaměřených proti virům s membránovými obaly (viry chřipky nebo HIV), či rakovinným buňkám.

Z celkového počtu 327 udělených grantů jich jen 10 mířilo do nových členských zemí Evropské unie. Granty ERC od roku 2007 podporují výzkum, který směřuje výrazně za hranice poznání ve svém oboru a má potenciál generovat průlomové objevy. MU dosud řešila 6 ERC grantů, veškeré české instituce pak celkem 51.

Hlavní novinky