Přejít na hlavní obsah

Stávající Akademický senát MU má před sebou poslední zasedání

Stávající akademický senát Masarykovy univerzity vystřídají nově zvolení senátoři koncem května. Několikaměsíční prodloužení funkčního období způsobila pandemie nového koronaviru. 

Předseda AS MU Josef Menšík.

Otevřenost, kolegiálnost a vysoká kultura diskusí v Akademickém senátu Masarykovy univerzity (AS MU) jsou velkým vkladem do budoucna, říká jeho předseda Josef Menšík. Funkční období AS MU začalo 1. ledna 2018 a mělo skončit v závěru minulého roku, kvůli pandemii ale bylo prodlouženo až do 22. května. Poté nastoupí noví senátoři, kteří byli zvoleni v listopadu minulého roku.

Vzpomenete si ještě na první zasedání tohoto AS MU?
Vzpomínám. Tehdy si AS MU podruhé zvolil za svého předsedu Stanislava Balíka. Já jsem ho na této pozici vystřídal až v průběhu období, a to po jeho nástupu do funkce děkana Fakulty sociálních studií MU. Ustavující zasedání senátu bývá vždy spojeno s obsazováním senátních komisí a nejinak tomu bylo i v lednu 2018. Na prvním zasedání AS MU v tomto funkčním období se projednala celá řada dílčích bodů a je zajímavé, že úplně posledním podbodem v „Různém“ bylo rozloučení tehdejšího prorektora Martina Bareše se senátem v souvislosti s jeho odchodem na post děkana Lékařské fakulty MU. Jak ten čas letí.

Která rozhodnutí AS MU považujete za strategická pro rozvoj celé univerzity v budoucnosti?
Zde mohu plynule navázat. Nejzávažnějším personálním rozhodnutím, které stávající senát učinil, bylo bezpochyby zvolení nového rektora MU. Rektor Martin Bareš a jeho tým budou zásadně ovlivňovat směřování naší univerzity po dobu čtyř, případně po znovuzvolení osmi let. Výrazně do tohoto směřování promluvil již v prvním roce svého mandátu, kdy se podařilo dosáhnout v českém prostředí bezprecedentního přechodu fakulty z jiné vysoké školy na Masarykovu univerzitu. Získání farmaceutické fakulty považuji za obrovský úspěch, který plně docení až historie. Senát naši novou fakultu svým usnesením oficiálně zřídil na svém zasedání dne 4. 5. 2020.

Jak různorodá skupina jsou senátoři v AS MU?
Ve studentské sekci je značná jak různorodost, tak i jejich obměna. Termín voleb do AS MU předchází vždy o několik měsíců funkční období senátu, které je tříleté. Z toho vyplývá, že pokud studenti končí svá studia ve standardní době, nutně řada z nich opouští senát v průběhu běžícího funkčního období. Ačkoliv jsem před chvílí řekl, že je mezi studentskými senátory a senátorkami i velká různorodost, musím zároveň dodat, že nekoresponduje úplně s různorodostí naší studentské obce jako celku. Z řady naprosto logických důvodů vyplývá, že jsou to především studující doktorských studijních programů, kteří jsou v principu nejvíce motivováni ke členství v tomto orgánu. Jejich zastoupení je ve složení AS MU proto tradičně vyšší než jejich podíl na univerzitní studentské obci. 

Pokud jde o zaměstnaneckou sekci, pak v AS MU zasedá řada výrazných osobností s ohromným přehledem a zkušenostmi. V úvodu jsem připomínal, že řady senátorů před dvěma lety opouštěl děkan Balík, loni odcházel z AS MU na pozici děkana Ekonomicko-správní fakulty MU Jiří Špalek a letos odešel na pozici děkana Farmaceutické fakulty MU David Vetchý. Jak přímo s nimi, tak i za jiných okolností, odešla ze senátu také řada kolegů a kolegyň na pozice proděkanek a proděkanů jednotlivých fakult. A to stejné platí i obráceně. V současném složení AS MU napočítáme několik bývalých děkanek a děkanů, prorektorek a prorektorů, proděkanek a proděkanů. A jistě se mezi současnými senátory a senátorkami skrývá i řada těch budoucích. Ale nejde jen o akademické funkcionáře. Senát MU je plný rozmanitých osobností s velmi úspěšnou vědeckou kariérou a stejně zde najdeme mnoho velmi úspěšných a oblíbených pedagogů. Pokud se k tomu přidá fakultní a oborové rozkročení jak zástupců zaměstnanců, tak studentů, v senátu opravdu není o rozmanitost nouze.

Není AS MU právě díky tak velké rozmanitosti mnohdy rozpolcen?
Naopak. Osobně si nejvíce vážím toho, že tato různorodost nevede k roztříštěnosti, ale ke kooperaci a konsensu. Již při mém prvním zasedání jsem byl velmi příjemně překvapen otevřenou, kolegiální a velice civilizovanou formou senátní diskuse. Senátoři a senátorky spolu ne vždy a ve všem souhlasí, vždy se ale dokáží vzájemně vyslechnout, respektovat odlišné názory a akceptovat dosažené závěry. Kultura jednání AS MU má vysokou úroveň, a to je pro funkčnost senátu do budoucna vlastně ještě mnohem větším vkladem, než je jakékoliv konkrétní rozhodnutí o jednotlivém projednávaném návrhu.

S jakými ambicemi jste do funkce předsedy AS MU nastupoval a jak se Vám tyto ambice podařilo naplnit?
Když jsem od Stanislava Balíka přebíral vedení AS MU, děkoval jsem mu za ohromný kus práce, který vykonal v profesionalizaci administrativy spojené s chodem tohoto orgánu. Mojí ambicí bylo v tomto započatém trendu pokračovat, což se mimo jiné podařilo také tak, že se zavedla pozice tajemnice AS MU, kterou je Iva Zlatušková. Ta na tomto místě systematicky pracuje na automatizaci provazování jednotlivých databází členství, přístupových práv, e-mailových aliasů a webových prezentací. Standardizaci oběhu dokumentů, zahájenou již mým předchůdcem, jsme posunuli na novou úroveň převodem agend senátu do spisové služby. Jsem přesvědčen, že jsme se dobře vyrovnali i s neočekávanou situací, která nastala v souvislosti se zhoršenou epidemickou situací: AS MU byl jedním z prvních kolektivních orgánů, který přešel promptně do on-line prostředí. Tím jsme nejen umožnili zachování hladkého procesu běhu naší univerzity (a mimo jiné i ono již zmíněné zřízení Farmaceutické fakulty MU), ale zároveň jsme poskytli návod a inspiraci, jak postupovat v této obtížné situaci pro řadu dalších orgánů: senáty našich fakult a některé senáty jiných fakult i celých vysokých škol, ale také třeba pro vědecké rady včetně Vědecké rady MU.

Pokud byste měl zhodnotit celé období stávajícího senátu v pár větách?
Myslím, že řada toho již zazněla. Kromě zřízení nové fakulty a zvolení nového rektora se senát podílel na pravidelném schvalování rozpočtů, vnitřních předpisů univerzity a fakult, vyjadřoval se k sérii majetkových operací, k mnoha personálním změnám v různých orgánech naší univerzity, od Vědecké rady MU a Rady pro vnitřní hodnocení až po pozice prorektorů, nominoval delegáty do Rady vysokých škol a podobně. Obecně se dle mého názoru dá říci, že AS MU v uplynulém období dokázal úspěšně naplňovat svoji hlavní roli - poskytovat vedení MU dostatečně asertivní a zároveň konstruktivní zpětnou vazbu, být mu vyzrálým partnerem v základním systémovém nastavování procesů a vztahů na MU. Díky tomu, že se zde sbíhá řada informací a zájmů z jednotlivých součástí univerzity, a že zároveň není rektorovi senát podřízen, může občas v Akademickém senátu MU zaznít to pravé sdělení v tu pravou chvíli a s tím správným důrazem. Jistě, chce to velkou míru uvážlivosti a citlivosti ze všech stran, ale když se to podaří, posouváme se jako univerzita velkými kroky kupředu. Věřím, že jsme se na několika takových významných posunech v minulém období úspěšně spolupodíleli.

Hlavní novinky