Přejít na hlavní obsah

MU chce zaměstnance zaujmout, získat a rozvíjet

Jak plánuje Masarykova univerzita proměnit svou personální politiku? To přiblíží třetí díl seriálu věnujícího se podrobněji strategickému záměru na léta 2021–2028.

Strategický záměr Masarykovy univerzity, na jehož tvorbě se podílelo více než 130 členů akademické obce napříč celou univerzitou a kterým se bude řídit její další rozvoj, se věnuje také oblasti personálního řízení a s tím související evropské certifikaci HR Award. V plánu je celá řada změn a opatření, které univerzitu posunou blíže špičkovým institucím.

„Protože univerzita stojí především na lidech, chceme v následujícím období podniknout kroky ke zvýšení atraktivity pro zaměstnance, a to jak potenciální, tak současné. Dobrá personální politika by se měla stát naší konkurenční výhodou, plánujeme se v klíčových parametrech dostat na úroveň nejlepších evropských univerzit,“ vysvětlil ředitel rektorátního odboru pro personální řízení Petr Pokorný.

Výběr nových a rozvoj stávajících

Vše začíná už u kvalitního výběru nových zaměstnanců. Aby byli na univerzitu přijímáni ti nejlepší, dojde k dalšímu posílení HR marketingu, a to především směrem do zahraničí. Právě tam by měla MU v budoucnu lovit více talentů než dnes. Dojde také k zpřesnění kritérií, na základě kterých jsou zaměstnanci vybíráni, významnější roli mezi nimi například budou hrát měkké dovednosti. Zlepší se i samotný výběr a příprava členů výběrových komisí.

Jakmile univerzita kvalitní zaměstnance získá, musí si je umět také udržet. Přispět by k tomu mělo kvalitní prostředí, vnitřní kultura, systematické mapování potřeb či nabídka rozvojových aktivit. Rozvoj lidí by měl mít ucelený, promyšlený koncept. Velkou pozornost si získává také slaďování osobního a pracovního života. Příkladem může být třeba nabídka školek a dětských skupin – aktuálně jsou v provozu tři, na pedagogické fakultě, na fakultě sociálních studií a blízko kampusu. V plánech pro nejbližší období je pak založení jedné další v centru města.

„Podrobněji se zaměříme zejména na vybrané skupiny zaměstnanců, především na začínající akademiky, postdoky a vedoucí pracovníky. Zatímco u začínajících vědců se musíme potýkat třeba s inbreedingem, tedy s nadměrným přijímáním zaměstnanců, kteří jsou zároveň našimi absolventy a nemají zkušenosti z jiné instituce, u vedoucích budeme řešit třeba kumulaci funkcí,“ nastínil Pokorný.

Cílem případných opatření v této oblasti, o jejichž podobě se zatím vede debata, bude posílení práce s lidmi, jejich motivace a vedení, tedy obecně klíčových kompetencí akademických manažerů. V souvislosti s tím se chce vedení MU inspirovat v zahraničí, tam, kde je běžný systém funkčních míst docentů a profesorů. Dříve či později se tak v nějaké podobě tato novinka nejspíš objeví i na MU. Omezena by naopak měla být práce akademiků pro více univerzit. Společným cílem těchto opatření je zvýšit výkonnost naší univerzity.

Více pozornosti bude věnováno i výchově budoucích vedoucích pracovníků. K tomu účelu vznikne systém identifikace talentů, jejich dalšího rozvoje a systematické přípravy na převzetí vedoucích pozic.

Zisk a udržení HR Award

Celá řada změn v personální oblasti je pak navázaná na HR Award, ocenění, které už získala přírodovědecká fakulta a institut CEITEC. Ostatní fakulty čekají na posouzení od Evropské komise.

„Na začátku stála důkladná analýza současného stavu podpořená důkladným dotazníkovým šetřením, pracovními skupinami a dalšími aktivitami. Na jejím základě každá fakulta vypracovala podrobný plán toho, co zlepší, změní či zmodernizuje. Na implementaci těchto plánů už pracujeme, nehledě na stav posuzování žádostí fakult o udělení HR Award,“ vysvětlil Pokorný.

Každý rok jsou určeny priority, kterým je věnována zvýšená pozornost. Letos se tak řeší hlavně úpravy etického kodexu, genderová politika rovných příležitostí či proces náboru, výběru a adaptace zaměstnanců. Po třech letech od získání certifikátu bude každou fakultu čekat první průběžné hodnocení, po dalších dvou letech pak důsledná kontrola spojená s návštěvou hodnotitelů přímo na místě a prodloužení či odebrání certifikátu.

Snaha o získání a udržení certifikátů HR Award zapadá do obecné snahy vedení MU posílit význam a roli personalistiky na univerzitě a učinit z Masarykovy univerzity příkladného zaměstnavatele s motivujícími pracovními podmínkami.

Hlavní novinky