Přejít na hlavní obsah

Ministerstvo školství schválilo Strategický záměr MU

Mezi prvními má Masarykova univerzita jasno o podpoře svého plánu na dalších osm let ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Masarykova univerzita.

V závěru týdne byl ze strany vedení Masarykovy univerzity na MŠMT úspěšně projednán Strategický záměr MU na léta 2021–2028. V návaznosti na to byly univerzitě schváleny finanční prostředky ve výši 580 milionů korun z Programu na podporu strategického řízení VŠ přidělované ministerstvem na podporu realizace vybraných strategických cílů.

Ministerstvo ocenilo téměř dvouletý proces přípravy celouniverzitní strategie, zapojení fakult i studentů a rozsáhlou koncepční práci, která za celým dokumentem stojí.

„Patříme mezi jednu z prvních univerzit, která má ministerstvem školství schválený strategický záměr. Tento dokument určuje naše směřování do dalších let a akcentuje naše priority. Dáváme důraz mimo jiné na internacionalizaci univerzity, profilujeme absolventa, chceme se zasadit o celospolečenskou zodpovědnost,“ komentuje schválení dokumentu rektor MU Martin Bareš.

V rámci jednání ze strany ministerstva zaznělo, že od Masarykovy univerzity, s ohledem na její velikost, tradici, oborové zaměření, je očekáváno zodpovědné naplňování všech univerzitních rolí: vzdělávání, vědy a výzkumu a společenského působení. „Bylo oceněno, že MU ve své strategii apeluje vedle kvality vědeckého výkonu a internacionalizace i na posílení prestiže pedagogické práce akademických pracovníků a na zohlednění naplňování společenské role v rámci hodnocení zaměstnanců,“ vyzdvihuje ředitelka pro strategii MU Šárka Řehořová.

Stejně jako Masarykova univerzita považuje také MŠMT za nejpalčivější problém současného vysokého školství studijní neúspěšnost, a to jak v bakalářském studiu – zejména v prvním ročníku, tak ve studiu doktorském. V rámci řešení této problematiky byly zmíněny nástroje související s přijímacím řízením a poradenská činnost univerzity. Ta navíc bude, v návaznosti na zkušenosti a dopady plynoucí z pandemické krize, na MU dále rozvíjena a posilována, což očekává i samo ministerstvo.

Ve vztahu k doktorskému studiu byly předmětem zájmu motivační nástroje směrem ke studenům, zazněla však i výzva k řešení problému i na úrovni školitelů a oborových rad. Zástupci ministerstva v této souvislosti ocenili, že univerzita plánuje zohlednění kvality práce školitelů v rámci habilitačních a profesorských řízeních.

V oblasti studijní nabídky byla v rámci jednání nejvíce diskutovaná témata profesních studijních programů a celoživotního vzdělávání. „Zde ministerstvo očekává daleko rozsáhlejší a rozmanitější nabídku profesních studijních programů, je si vědomo různorodého potenciálu fakult, ale současnou nabídku hodnotí jako nedostatečnou. V oblasti celoživotního vzdělávání byly doceněny nové možnosti vzdělávání různých cílových skupin s cílem doplnění či změny kvalifikace ve formě ucelených modulů, například non-degree programů,“ doplňuje informace ze setkání prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant.  

V oblasti vědy a výzkumu zástupci ministerstva ocenili, jakým způsobem MU zorganizovala hodnocení Mezinárodního evaluačního panelu. V okruhu témat týkajících se financování vědy a souvisejících uvažovaných rozpočtových změn, zazněl apel na efektivní využívání a sdílení přístrojového vybavení. Zmíněny byly i výzkumné směry univerzity, a to i v souvislosti s Národním plánem obnovy a potenciál Farmaceutické fakulty MU v mezioborových projektech.

Smyslem Strategického záměru MU je prostřednictvím stanovených cílů a aktivit naplňovat celouniverzitní poslání, v němž se univerzita zavazuje svou činností přispět ke kvalitnímu a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti.

Hlavní novinky