Přejít na hlavní obsah

Přečtěte si, kdo získal letošní ceny rektora

Do výběru oceněných při příležitosti akademického svátku Dies academicus se výrazně promítl rok ovlivněný epidemií.  

Rektor Martin Bareš při udílení cen Dies academicus.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ve čtvrtek 10. června tradičně ocenil mimořádné úspěchy ve vědě a výzkumu, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivitách. Silné zastoupení mají mezi držiteli ceny dobrovolníci a zaměstnanci MU, kteří pomáhali zvládat pandemii nemoci Covid-19.

Ceny za významný tvůrčí počin

Dalibor Blažek.

Dalibor Blažek, CEITEC
Vede výzkumnou skupinu v rámci Centra molekulární medicíny Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity, která se zabývá dědičnými poruchami a transkripční regulací. Tým se zaměřuje na výzkum funkcí cyklin‑dependentních kináz při růstu a dělení buněk.

Ceny za významný umělecký počin

Petr Kamenický, Pedagogická fakulta
Je zakladatelem a kurátorem několika galerií na Masarykově univerzitě. Každoročně se podílí na přípravě řady výstav. Významným způsobem tak rozvíjí umění na MU a kultivuje univerzitní prostředí.

Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

David Kosař.

David Kosař, Právnická fakulta
Dlouhodobě zkoumá roli soudů a soudců v evropském kontextu. Je řešitelem projektu ERC Consolidator s názvem INFINITY, který se zabývá rolí neformálních vztahů soudců a politických aktérů v rámci soudní moci, jejich pozitivním či negativním dopadem na soudnictví v dané zemi.

Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

Martina Kosinová, Lékařská fakulta
Je mladou a nadějnou docentkou v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Svým zaměřením na anestezii zranitelné části populace, tedy především na děti a rodičky, ale také na rizikové skupiny pacientů s dalšími onemocněními, patří k významným osobnostem oboru.

Alena Macková, Fakulta sociálních studií
Absolventka oborů Politologie a Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity dosahuje mimořádných výzkumných výsledků, má nadstandardní zkušenosti z vědeckých týmů včetně jejich řízení a díky tomu je výraznou vůdčí a mentorskou osobností pro své kolegyně a kolegy.

Dominika Tóthová, Ekonomicko‑správní fakulta
Absolvovala program Hospodářská politika a správa. Je úspěšnou mladou vědkyní, ve svém výzkumu se zaměřuje mimo jiné na životní prostředí s ohledem na kvalitu ovzduší nebo na odpadové a oběhové hospodářství obcí.

Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

Irena Rektorová.

Irena Rektorová, CEITEC
Vynikající vědkyně se dlouhodobě věnuje oblasti degenerativních onemocnění mozku, především Parkinsonově a Alzheimerově chorobě. Ve spolupráci s partnery na zahraničních pracovištích vybudovala školu kognitivně‑behaviorální neurologie.

Šárka Portešová.

Šárka Portešová, Fakulta sociálních studií
Přední odbornice ve výzkumu orientovaném na nadané děti se ve svém výzkumu věnuje vývoji a ověřování postupů identifikace nadaných dětí, dalšímu rozvoji jejich nadání a systémovým nástrojům práce s nadanými dětmi na úrovni krajské či národní politiky.

Osvald Vašíček.

Osvald Vašíček, Ekonomicko-správní fakulta
Je světově uznávaným odborníkem v oboru aplikované makroekonomie v oblasti makroekonomické analýzy a praktického modelování reálných ekonomik. Svou vědecko‑výzkumnou činností přispívá k rozvoji jádrových modelů České národní banky, které se využívají pro makroekonomické prognózy.

Cena pro vynikající pedagogy

Petr Liška, Přírodovědecká fakulta
Zaměřuje se na oblast matematické analýzy. Mezi předměty, které vyučuje, patří kromě matematické analýzy také informační technologie ve středoškolské matematice nebo analytická geometrie. Studenti na jeho přednáškách nejvíce oceňují především empatii, flexibilitu a lidský přístup.

Irena Hůlková, Pedagogická fakulta
Anglistka, která se specializuje zejména na oblast fonologie a fonetiky, tyto předměty vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Studenti vyzdvihují její lidský a vstřícný přístup, stejně jako její široké znalosti a nadšení pro výuku.

Jan Böhm, Ekonomicko-správní fakulta
Jako pedagog se věnuje oblasti statistiky, data miningu, diskrétním deterministickým modelům či simulování finančních modelů. Na MU působí na Katedře aplikované matematiky a informatiky ESF a na pracovišti Biostatistika a analýza dat centra RECETOX. Studenti na jeho výuce Jana Böhma oceňují srozumitelnost, s jakou dokáže vysvětlit složitá témata.

Cena za inovace ve výuce

Marek Joukal, Lenka Vargová, Kateřina Vymazalová, Lucie Kubíčková, Lékařská fakulta
Kolektiv pedagogů z Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU zajišťuje výuku Anatomie, předmětu, který představuje jeden z pilířů lékařského vzdělání a jehož úspěšné absolvování je nezbytné pro pokračování ve studiu všech lékařských oborů.

Petr Štourač, Lydie Izakovičová Hollá, Jitka Blažková, Simulační centrum LF MU
Simulační centrum Lékařské fakulty MU je nejmodernějším simulačním pracovištěm ve střední Evropě. Je vybudováno jako skutečná nemocnice se zázemím pro moderní výukové metody a zařízeno zdravotnickou technikou a především trenažéry a výukovými modely pro nácvik reálných situací.

Cena pro vynikající magisterské studenty

Gajane Achverdjanová, Filozofická fakulta
Specializuje se na studium umění pozdní antiky. Pro svou magisterskou práci, která se věnuje tématu raně středověkých hřebenů a navracení jejich původního kontextu, získala grant GAMU.

Ján Jančár, Fakulta informatiky
Úspěšný absolvent už během svého magisterského studia významně přispěl dvěma akademickými publikacemi k rozvoji základního výzkumu v oblasti kryptografie na bázi eliptických křivek.

Cena pro vynikající doktorské studenty

Katarína Bernátová, Přírodovědecká fakulta
Excelentní studentka a nadaná výzkumnice svůj výzkum zaměřila na dvě oblasti, a to jak na depozici pomocí magnetronového naprašování a charakterizaci připravených tenkých vrstev, tak na diagnostiku samotného depozičního procesu.

Michaela Prišťáková, Filozofická fakulta
Talentovaná mladá vědkyně v rámci svého doktorského výzkumu získala zkušenosti z mezinárodního prostředí, například během působení ve výzkumném týmu European archaeological centre – Bibracte, Glux en Glenne ve Francii.

Abanoub Riad, Lékařská fakulta
Vynikající doktorský student s významným potenciálem pro další rozvoj ve vědecké činnosti na základě mezinárodní spolupráce s týmem kolegů z klinické praxe z Asie, Afriky, Evropy a Středního Východu upozornil na manifestaci symptomů COVID-19 v dutině ústní, která je často přehlížena.

Cena za vynikající dizertační práci

Cosimo Lobello, Přírodovědecká fakulta
V loňském roce úspěšně obhájil disertační práci The Prognostic Value of the Mutational Landscape in Systemic Anaplastic Large Cell Lymphoma. Zabýval se v ní mutačním spektrem vzácného systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu.

Matúš Nemec, Fakulta informatiky
Vynikající absolvent a nadějný mladý vědec se v rámci své disertační práce Challenging RSA cryptosystem implementations, kterou připravoval pod dvojím vedením ve spolupráci s Università Ca‘ Foscari v Benátkách, zabývá zranitelnostmi v elektronických zabezpečovacích systémech.

Jaroslav Stanovský, Filozofická fakulta
Úspěšně obhájil disertační práci La fonction esthétique et l’image de l’histoire – les guerres de Vendée et de Bretagne dans la littérature du XIXe siècle, kterou napsal pod dvojím vedením profesorky Mireille Labouret z University Paris‑Est Créteil a profesora Petra Kylouška z Filozofické fakulty MU.

Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti

Hana Válková, Fakulta sportovních studií
Patří mezi zakladatele Evropských her handicapované mládeže Emil Open, které jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením.

Cena za dobrovolnictví

Natália Antalová, Dominika Čekanová, Matyáš Fejfar, Martin Janků, Senad Kolář, Boris Lindtner, Veronika Koňaříková, Zuzana Mikulenková, Barbora Nebenführová, Kristína Pečíková, Adam Wechsler - Lékařská fakulta
Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se v počátcích pandemie covidu-19 v jarních měsících roku 2020 aktivně zapojili do organizace dobrovolnické činnosti na této fakultě.

Eliška Buršová, Kristýna Fialová, Tereza Kompauerová, Adéla Kubíčková, Alena Smetanová, Lucie Zikmundová - Fakulta sociálních studií
Skupina studentek Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se začlenila do fungování nového kontaktního centra pro lidi bez domova, které vzniklo v Brně na ulici Vlhká v začátku pandemie covid-19.

Michal Radvan, Hana Čejková, Lucie Mrázková, Marek Brada - Právnická fakulta
Kolektiv odborníků z Právnické fakulty Masarykovy univerzity se v první vlně koronavirové krize vyvolané pandemií covid-19 zapojil do pomoci široké veřejnosti jako iniciátoři, tvůrci a koordinátoři Právní poradny studentů Právnické fakulty MU.

Záznam projevů k letošnímu Dies Academicus si mohou zájemci prohlédnout

.

Hlavní novinky