Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita předala dekrety novým docentům

V Rajské zahradě Augustiniánského opatství si v pondělí 28. června převzalo jmenovací dekrety 31 nových docentů nejen z Masarykovy univerzity, ale také z dalších výzkumných institucí a vysokých škol.

Noví docenti habilitovaní na MU převzali jmenovací dekret z rukou rektora Martina Bareše.

Přinášíme vám profily nových docentů, kteří se úspěšně habilitovali na sedmi fakultách Masarykovy univerzity. Jmenovací dekrety si přebralo v pondělí 28. června celkem 31 lidí z rukou rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše. Většina z nich působí na MU, sedm pak na dalších institucích - na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Akademii věd ČR, Karlově univerzitě či Vysokém učení technickém v Brně.

Klára Drličková.

Klára Drličková

Docentka Drličková se habilitovala v oboru Mezinárodní právo soukromé. Zaměřuje se na oblast mezinárodního práva procesního a mezinárodního rozhodčího řízení. Ve své habilitační práci se věnuje vlivu veřejného zájmu na mezinárodní obchodní rozhodčí řízení a na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Také zde vymezuje mezinárodní obchodní arbitráž, místo fóra, rozhodné právo a roli rozhodce. Podle její práce má rozhodce nejen povinnost rozhodnout spor mezi stranami, ale může mít také povinnosti ve vztahu k veřejnosti. Drličková působí na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU.

Sonia Bartáková.

Sonia Bartáková

Docentka Bartáková se habilitovala v oboru Stomatologie. Odborně se zaměřuje na různé aspekty zubní protetiky a využití titanu v zubním lékařství. Ve své habilitační práci se zabývá titanem a jeho slitinami s ohledem na možnosti jeho využití v zubní implantologii, zejména s ohledem na jejich materiálové vlastnosti a biokompatibilitu. Podává tak ojediněle ucelený přehled o biomedicínských aspektech titanu a jeho sloučenin. Bartáková působí na Stomatologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Martina Bočková

Martina Bočková

Docentka Bočková se habilitovala v oboru Neurologie. Specializuje se na problematiku hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemoci. Ve své habilitační práci se věnuje vztahu mezi elektrofyziologickou mozkovou aktivitou a kognitivními mozkovými procesy. Zkoumá nové metody léčby onemocnění mozku a problematiku metody kvantitativní elektroencefalografie. Tyto metody v současnosti umožňují mimo jiné i studium aktivace, suprese a kooperace neurogenních sítí mozku v různých mozkových činnostech. Bočková působí na I. neurologické klinice Lékařské fakulty MU a ve Výzkumné skupině Ivana Rektora Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně.

Irena Doležalová.

Irena Doležalová

Docentka Doležalová se habilitovala v oboru Neurologie. Odborně se zaměřuje na oblast epilepsie, epileptochirurgie a klinické neurofyziologie. Ve své habilitační práci se zaobírá celým průřezem chirurgie epilepsie, od diagnostických postupů přes resekční zákroky k neurostimulaci a hodnocení pooperačního průběhu. Zkvalitňování předoperační diagnostiky epilepsie zavedenými i novými metodami je předpokladem zlepšení pooperačního výsledku. Doležalová působí na I. neurologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Jiří Dolina.

Jiří Dolina

Docent Dolina se habilitoval v oboru Vnitřní lékařství. Zabývá se zejména komplexní problematikou refluxní nemoci jícnu, dysmotility jícnu a funkčními nemocemi trávicího traktu. Ve své habilitační práci se věnuje klinické aplikaci nových vyšetřovacích metod jícnu u pacientů s klinickými příznaky refluxní choroby. Konkrétně se zaměřuje na využití 24hodinové multikanálové impedance a pH-metrii jícnu pro diagnostiku pacientů. Odborníci z oboru mimo jiné na práci oceňují navrhovaná schémata přístupu k pacientům s mimojícnovými projevy a refluxní chorobou, které jsou využitelné také v klinické praxi. Dolina působí jako přednosta Interní gastroenterologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice v Brně.

Tomáš Kazda.

Tomáš Kazda

Docent Kazda se habilitoval v oboru Onkologie. Zaměřuje se na primární a sekundární mozkové nádory a na pokročilé metody zobrazování mozku, na nežádoucí účinky radioterapie a vývoj ozařovacích technik. Ve své habilitační práci se zabývá nejmodernějšími trendy v léčbě mozkových metastáz včetně jejich epidemiologie, symptomatologie a diagnostiky. Nejvíce prostoru je věnováno léčbě pomocí ionizujícího záření, radioterapie, jakožto nejčastěji indikované konzervativní terapii. Věnuje se všem aspektům radioterapie, například i efektům léčby na kvalitu života pacientů. Kazda působí na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty MU a ve Výzkumné skupině Ondřeje Slabého v institutu CIETEC v Brně.

Vladimír Kincl.

Vladimír Kincl

Docent Kincl se habilitoval v oboru Vnitřní lékařství. Dlouhodobě se zaobírá problematikou kardiovaskulárních onemocnění, konkrétně ischemickou chorobou srdeční a její včasnou a neinvazivní diagnostikou. Ve své habilitační práci se zabývá otázkou, jaký význam má analýza některých genderových polymorfismů ve vztahu k ischemické chorobě srdeční a koronární ateroskleróze. Přímo pak také sleduje vztah některých klinických příhod a genotypů. Odborníci z oboru vyzdvihují především dlouhodobost jeho výzkumu i velice cenný a rozsáhlý soubor výsledků. Jedná se o celkem 532 pozorovaných nemocných s neobyčejně dlouhou dobou pozorování, v průměru 77 měsíců. Kincl působí na I. interní kardioangiologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Martina Kosinová.

Martina Kosinová

Docentka Kosinová se habilitovala v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Specializuje se na optimalizaci podání anestezie v dětském věku a u těhotných žen se zvláštním důrazem na rizikové skupiny nemocných. Ve své habilitační práci se zaměřuje na kritické momenty v porodnické a pediatrické anestezii. Věnuje se bezpečnému postupu při zajištění dýchacích cest a vyvedení z anestezie a svalové relaxace. Práce přináší řadu cenných experimentálních i praktických výstupů, které přispívají k zajištění predikovatelného a bezpečného anesteziologického postupu a také k lepšímu pochopení moderního perioperačního managementu pacientů. Kosinová působí na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a v Centru pro rozvoj klinických kompetencí Lékařské fakulty MU.

Patrik Prachár.

Patrik Prachár

Docent Prachár se habilitoval v oboru Stomatologie. Zabývá se nejen praktickým chirurgickým zaváděním implantátů, ale také problematikou povrchových úprav implantátů a vývojem nových materiálů s ohledem na možné alergizace. Ve své habilitační práci se věnuje vývoji nové řady dentálních implantátů a jejich využití v klinické praxi bez primárního a sekundárního negativního vlivu na lidský organizmus. Zaměřil se na  implantáty z mechanicky odolných materiálů a na nové technologie jejich povrchové úpravy. Odborníci vyzdvihují představení nového tuzemského implantačního systému, který by mohl být finančně dostupný, což může vést ke zkvalitnění stomatologické péče. Prachár působí na Stomatologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Michal Staník.

Michal Staník

Docent Staník se habilitoval v oboru Chirurgie. Věnuje se uroonkologii, zejména zlepšení výsledků multimodální léčby u nádorů močového měchýře a prostaty. Ve své habilitační práci zaměřuje na vývoj nových biomarkerů využitelných v diagnostice při monitorování onemocnění. Popisuje také úlohu chirurgie u metastatického onemocnění močového měchýře a zkušenosti s chemoterapií u invazivních nádorů a modifikací radikální cystektomie. Jeho práce má vysoký potenciál zlepšit prognózu a kvalitu života pacientů s karcinomem močového měchýře pomocí stratifikace pacientů podle rizika návratu nádoru nebo individualizace v léčbě. Staník působí jako zástupce přednosty ústavu pro Vědu a výzkum na Klinice operační onkologie Lékařské fakulty MU a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Tomáš Tomáš.

Tomáš Tomáš

Docent Tomáš se habilitoval v oboru Chirurgie. Dlouhodobě se specializuje na onkologickou ortopedii. Ve své habilitační práci se věnuje problematice periprotetických zlomenin distálního femuru (spodní část stehenní kosti). Významnou částí práce je i kritický pohled na aktuálně využívanou klasifikaci těchto poranění, kterou Tomáš přehodnotil z pohledu vlastních klinických zjištění a vývoje moderní endroprotetiky. Shrnuje také poznatky o rizikových faktorech a předoperačních vyšetřeních. Tomáš působí jako přednosta I. ortopedické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Pavel Zerhau.

Pavel Zerhau

Docent Zerhau se habilitoval v oboru Chirurgie. Věnuje se problematice chirurgické úpravy močových cest při neurogenních dysfunkcích a dětské onkourologii. Ve své habilitační práci se zaměřuje na vývoj terapie neurogenních dysfunkcí močového měchýře od radikálních chirurgických úkonů přes méně invazivní léčbu až po experimentální obnovení inervace dolních močových cest. Demonstruje klinický přínos správně interpretované funkční diagnostiky dolních cest močových, který se projevil ústupem od radikální chirurgické léčby. Docent Zerhau působí na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.

Martin Flašar.

Martin Flašar

Docent Flašar se habilitoval v oboru Muzikologie. Specializuje se na historiografii a estetiku hudby 20. a 21. století, na tvorbu skladatele Jana Nováka a českou elektroakustickou hudbu s přesahy do oblasti nových médií a multimédií. Ve své habilitační práci se zaměřuje na hudbu 20. a 21. století, především na vliv technologií na hudební myšlení. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky z několikaleté badatelské a pedagogické praxe, jež jsou programově orientovány na estetiku a teorii hudby a nových médií. Docent Flašar působí na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU.

Jana Hrdličková.

Jana Hrdličková

Docentka Hrdličková se habilitovala v oboru Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury). Věnuje se především poválečné německé poezii, zejména pak Marii Louise Kaschnitz a literárnímu hnutí minimalistů. Ve své habilitační práci zkoumá, jak reaguje hermetická lyrika v německojazyčné literatuře po roce 1945 na druhou světovou válku a šoa. Jako hermetická lyrika jsou označovány básně, ve kterých se autoři vzdalují tradičním jazykovým strukturám a pracují se šifrou, čímž zavádějí do textu dodatečnou významovou rovinu. Hrdličková působí na Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Pavel Krejčí.

Pavel Krejčí

Docent Krejčí se habilitoval v oboru Obecná a diachronní lingvistika. Vědecké zaměření docenta sahá od diachronního vývoje jihoslovanských jazyků a standardizaci jejich moderních spisovných podob přes srovnávací frazeologii až po didaktiku těchto jazyků. Ve své habilitační práci se zabývá translatologickými zvláštnostmi překládání onym (tj. vlastních jmen, názvů) do pěti jazyků a problematikou vycházející z odlišné definice onym v těchto jazykových prostředích. Dále kontrastně představuje teoretické přístupy k frazeologii a koncepce jednotlivých frazeologických škol. Odborníci oceňují aktuálnost tématu a velký přínos pro porovnávací česko-slovensko-jihoslovanský výzkum. Krejčí působí na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU.

Tomáš Malý.

Tomáš Malý

Docent Malý se habilitoval v oboru Historie – obecné dějiny. Odborně se specializuje na problematiku náboženství a kultury střední Evropy raného novověku, s důrazem na otázky konfesionalizace, barokní zbožnosti, náboženské imaginace a sekularizace. Ve své habilitační práci se zaměřuje na souvislosti barokní kultury v českých zemích, a to na příkladu tří mariánských korunovací. Zamýšlí se nad obecnou problematikou barokních slavností, zejména korunovací obrazů a naznačuje cestu k symbolické antropologii. Odborníci oceňují jeho netradiční přístupy a také hledání nových cest, například autorovo vnímání korunovace divotvorných madon nejen jako náboženské slavnosti, ale zároveň i slavnosti světské. Malý působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU.

Jan Mervart.

Jan Mervart

Docent Mervart se habilitoval v oboru Historie - české dějiny. Specializuje se na československé soudobé dějiny, intelektuální dějiny a institucionální dějiny kultury. Ve své habilitační práci se věnuje tématu československých uměleckých svazů v období 60. a 70. let, tedy v období tzv. rané normalizace, a jejich konsolidaci. Odborníci v jeho práci vyzdvihují mimo jiné jeho významný příspěvek k obecnějšímu problému, a to k otázce vztahu umělců a obecně intelektuálů k moci. Mervartova práce je velmi důležitá, a to nejen z hlediska analýzy období Pražského jara a nástupu tzv. normalizace, ale má rovněž velký přínos pro oblast české i mezinárodní literatury o rané normalizaci. Mervart působí na Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Jiří Militký.

Jiří Militký

Docent Militký se habilitoval v oboru Archeologie pravěku a středověku. Dlouhodobě se věnuje numismatickému výzkumu v České republice a numismatické typologii řecko-římského světa. Ve své habilitační práci se zabývá nálezy antických mincí v Čechách a jejich historickým významem. Odborné veřejnosti předložil významnou znalostní základnu, kterou je možné využít při dalším zkoumání pozdně laténského období. Kolegové z oboru oceňují především podrobnost katalogu, který obsahuje více než dva tisíce nálezů s údaji o nalezišti, váze, umístnění a také fotografickou dokumentaci. Militkého je tak možné označit za jednoho z našich největších znalců mincovnictví českých Bójů. Působí na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v Archeologickém ústavu Akademie věd České Republiky a také jako numismatik v Národním muzeu v Praze.

Martin Schacherl.

Martin Schacherl

Docent Schacherl se habilitoval v oboru Český jazyk. Primárně se zaměřuje na jazykovou stylistiku, přičemž spojuje několik lingvistických disciplín s literární vědou, zejména s literární teorií, naratologií a literární historií. Ve své habilitační práci se věnuje terminologickým a lexikálním otázkám stylů současných odborných textů. Představuje výklad aktuálních tendencí stylů projevujících se v současných českých odborných textech v komparaci s odborným diskurzem posledních dvaceti až třiceti let. Docent Schacherl působí na Katedře slovanských jazyků a literatur Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Marek Hudík

Marek Hudík

Docent Hudík se habilitoval v oboru Ekonomie. Dlouhodobě se zaměřuje na metodologii ekonomie, dějiny ekonomického myšlení, teorii her a institucionální ekonomii. Ve své habilitační práci se zabývá novým konceptem řešení v teorii her. Pro každého hráče zavádí cíle, strategie zaměřené na cíl a pravděpodobnosti úspěchu, od nichž se odvíjí přínos hráčů. Jelikož kompatibility plánů napříč všemi hráči lze ve skutečnosti dosáhnout jen zřídka, autor využívá měření k určení různých stupňů kompatibility plánu. Kolegové z odboru oceňují vypracování nového herně teoretického modelu inspirovaného Haykeovým konceptem rovnováhy jako slučitelnosti plánů. Hudík působí na Katedře manažerské ekonomie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.

Daniel Němec.

Daniel Němec

Docent Němec se habilitoval v oboru Ekonomie. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci matematicko-statistických a ekonometrických metod v ekonomii a dalších společenských vědách. Ve své habilitační práci se věnuje zkoumání dynamiky, efektivity a flexibility trhů práce v zemích Visegrádské skupiny, a to na celostátní i regionální úrovni. Docent Němec se dále zaměřuje na identifikování možných strukturálních změn v jejich vývoji a na vyhodnocení dopadů vybraných strukturálních charakteristik trhů práce na dynamiku vývoje těchto trhů. Němec působí na Katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU.

Renata Malátová.

Renata Malátová

Docentka Malátová se habilitovala v oboru Kinantropologie. Dlouhodobě se zaměřuje na témata pohybu, dechových stereotypů, na pohybové programy v komplexní regeneraci a možnosti těchto programů při ovlivnění kvality života různých skupin. Ve své habilitační práci se věnuje tématu komplexní rehabilitace a vlivu intervenčního programu jógových dechových cvičení na dechový stereotyp zdravých pravidelně sportujících jedinců v adolescentním věku. Při svém výzkumu použila i monitorovanou spirometrii, jejíž výsledky jsou významné a dokládají účinnost aplikované intervence. Odborníci oceňují inovativní propojení poznatků z fyziologie člověka s oblastí specifických pohybových programů. Malátová působí jako proděkanka pro studium a studentské praxe a také jako zástupkyně vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Andrea Bardůnek Valigurová.

Andrea Bardůnek Valigurová

Docentka Bardůnek Valigurová se habilitovala v oboru Zoologie. Dlouhodobě se specializuje na studium variability parazitických strategií u bazálních linií výtrusovců vyskytujících se v odlišných environmentálních podmínkách. Její Habilitační práce je komplexní dílo pojednávající o morfologii, ultrastruktuře a molekulární fylogenezi bazálních skupin výtrusovců. Konkrétně se pak věnuje strategiím asociace parazitů s hostitelskými buňkami, způsobem získávání výživy z hostitelského organizmu a mechanizmy motility. Bardůnek Valigurová působí na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU.

Milan Číž.

Milan Číž

Docent Číž se habilitoval v oboru Fyziologie živočichů. Dlouhodobě se věnuje problematice modulace aktivity profesionálních fagocytů pomocí přírodních látek. Ve své habilitační práci se neomezuje pouze na nespecifické účinky přírodních látek, jako je například schopnost vychytávat volné kyslíkové radikály, ale zaměřuje se i na jejich specifické působení v jednotlivých dráhových procesech, jako jsou například serotoninové receptory. Kolegové z oboru oceňují nepopiratelný přínos výsledků a jejich uplatnění při experimentální léčbě onemocnění souvisejících s narušením imunitního systému. Číž působí na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů a na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU.

Martin Falk.

Martin Falk

Docent Falk se habilitoval v oboru Genomika a proteomika. Odborně se specializuje na strukturu chromatinu, poškození a opravy DNA a také na radioterapii a radiorezistenci nádorových buněk. Ve své habilitační práci  se zaměřuje na biologické účinky ionizujícího záření a jejich důsledky proradiační karcinogeneze i radioterapie rakoviny. Zkoumá také v současnosti vysoce aktuální téma, jak struktura chromatinu ovlivňuje procesy poškození a opravy DNA. Falk působí jako vedoucí oddělení Radiobiologie a buněčné biologie Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně.

 

András Rontó.

András Rontó

Docent Rontó se habilitoval v oboru Matematika - Matematická analýza. Odborně se zaměřuje na teorii okrajových úloh pro obyčejné a funkcionální diferenciální rovnice. Ve své habilitační práci se věnuje aplikaci numericko-analytické metody na okrajové úlohy pro systémy neautonomních obyčejných i impulsních diferenciálních rovnic. Tato metoda zpřesňuje a urychluje konstrukci řešení dané úlohy pomocí postupných aproximací. V habilitační práci jsou podstatně vylepšeny výsledky dosud známé, zejména byly výrazně oslabeny některé klíčové předpoklady. Rontó působí na Katedře matematiky Pedagogické fakulty MU a také na Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

 

Lenka Zalabová.

Lenka Zalabová

Docentka Zalabová se habilitovala v oboru Matematika - Geometrie. Dlouhodobě se zaměřuje na parabolické geometrie, jejich symetrie, geometrické vlastnosti a aplikace v geometrické teorii řízení. Ve své habilitační práci se zabývá parabolickými geometriemi, které jsou důležitými třídami geometrických struktur, a kombinuje několik metod pro jejich studium. Práce zahrnuje studium geometrií s významnými transformacemi
a vlastnosti geometrií vyplývající z existence těchto transformací. Zalabová působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU a na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Lukas Blinka.

Lukas Blinka

Docent Blinka se habilitoval v oboru Sociální psychologie. Specializuje se na problematiku psychologie v prostředí internetu, psychologie závislostí, psychologie hraní a dalších témat, která souvisejí s psychologií zdraví u adolescentů a mladých dospělých. Ve své habilitační práci se věnuje oblasti výzkumu excesivního užívání internetu a závislosti na hraní mezi dospívajícími a mladými lidmi prostřednictvím analýzy údajů z rozsáhlých projektů. Zvláštní pozornost zaměřuje na faktory sociálního rizika, využití jiné návykové látky a jednotlivé rizikové faktory. Kolegové z oboru vyzdvihují významné aplikační možnosti výzkumu v oblasti prevence a terapie u lidí, které závislost postihla. Blinka působí na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Katedře psychologie a Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU.

Pavel Dufek.

Pavel Dufek

Docent Dufek se habilitoval v oboru Politologie. Odborně se věnuje především politické filozofii a teorii, zvláště se zaměřením na teorie spravedlnosti, filozofii lidských práv a pluralismus a nesouhlas v liberální demokracii.
Ve své habilitační práci porovnává různé formy legitimizace politického řádu se speciálním zaměřením na demokratický systém, přičemž se zaměřuje především na pluralistické teoretické koncepty. Dufek působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU.

Vratislav Havlík.

Vratislav Havlík

Docent Havlík se habilitoval v oboru Politologie. Specializuje se především na evropeizaci, víceúrovňové vládnutí a roli substátních aktérů v evropské integraci. Ve své habilitační práci se zaměřuje na důležitý aspekt evropského integračního procesu, a to na fungování, projevy a důsledky evropské kohezní politiky v členských státech Evropské unie. Odborníci považují za zvláště přínosný rozbor správní kapacity regionálních aktérů a analýzu politických souvislostí regionální politiky u České republiky a Slovenska. Havlík působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociálních studií MU.

Anna Ševčíková.

Anna Ševčíková

Docentka Ševčíková se habilitovala v oboru Vývojová psychologie. Systematicky a dlouhodobě zkoumá sexuální chování adolescentů především v prostředí internetu. Ve své habilitační práci zpracovává vzájemné vztahy nových médií a internetu a jejich vliv na vnímání sexuálně explicitního obsahu u adolescentů. Podařilo se jí zachytit různé aspekty užívání sexualizovaných obsahů na internetu u adolescentů. Důraz při tom klade na rodovou specifičnost a vývojový kontext. Ševčíková působí jako vedoucí Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU.

Docenturu nově získali také další dva odborníci z Masarykovy univerzity, kteří se však nemohli dostavit k převzetí dekretu. Jsou jimi:

Pavel Plevka

Docent Plevka se habilitoval v oboru Biomolekulární chemie. Dlouhodobě a systematicky se věnuje strukturní charakterizaci virů a jejich infekčních procesů. Ve své habilitační práci se zaměřuje na oblast strukturní virologie. Zabývá se především zástupci virů, kteří patří mezi lidské a včelí patogeny. Při výzkumu využívá metody kryoelektronové mikroskopie a proteinové krystalografie. Jeho práce podle odborníků přispívá do diskuze na dosud nepříliš prozkoumané téma mechanismu přenosu konkrétních virů. Plevka působí jako vedoucí Výzkumné skupiny Pavla Plevky v institutu CEITEC MU.

Tomáš Vaculovič

Docent Vaculovič se habilitoval v oboru Analytická chemie. Zabývá se elementárním a molekulárním zobrazováním zejména geologických a biologických vzorků pomocí analytické metody. Jeho habilitační práce se věnuje využití laserové ablace v kombinaci s elementární spektrometrií hmoty pro studium složení kovových, biologických a geologických materiálů. Nastiňuje v ní potenciál této nové analytické techniky pro biologické a medicínské vědy. Vaculovič působí na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU.

Hlavní novinky