Přejít na hlavní obsah

Cenu města Brna převezmou čtyři osobnosti spjaté s MU

Působí na Masarykově univerzitě nebo jsou jejími absolventy. Dnes získají ocenění od města, ve kterém svůj život žijí a ve kterém pracují. 

Ceny města Brna připravené k předání laureátům.

Celkem patnáct osobností získá Cenu města Brna pro rok 2021. Jsou mezi nimi i dva profesoři Masarykovy univerzity – fyzik Martin Černohorský a farmakoložka Alexandra Šulcová–Kučerová. Cenu získají také absolventi MU – historik umění a výtvarný kritik Jiří Hlušička a dirigent a sbormistr Ivan Sedláček. Město ocenění předává za obohacení veřejného života a příspěvek k posílení dobrého jména Brna.

Martin Černohorský.

Martin Černohorský je emeritním profesorem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU a s touto fakultou je profesně spjat s malými přestávkami od roku 1950. Pomáhal také založit Slezskou univerzitu v Opavě a v letech 1992–1998 byl jejím prvním rektorem. Je autorem zhruba stovky publikací, především z oblasti rentgenografie a krystalografie a z oboru fyzikálního vzdělávání. Je držitelem celé řady cen, mimo jiné stříbrné plakety Františka Křižíka Československé akademie věd udělené za zásluhy o rozvoj technických věd nebo Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost. Mezinárodní astronomická unie v roce 2013 pojmenovala na počest fyzika Martina Černohorského planetku a ocenila, že dokázal do tohoto oboru zasvětit několik generací studentů, přičemž vždy prosazoval vysoké standardy vzdělávání. Je zakladatelem a vůdčí osobností české školy krystalografie a rentgenové difraktografie, zároveň je uznáván jako vynikající pedagog a také osobnost silného charakteru a příkladných mravních zásad.

Alexandra Šulcová-Kučerová.

Alexandra Šulcová-Kučerová svůj profesní život zasvětila farmakologii na Lékařské fakultě MU. V letech 1990–2011 vedla Farmakologický ústav jako přednostka. Poté se stala vedoucí výzkumné skupiny Experimentální a aplikovaná neuropsychofarmakologie Středoevropského technologického institutu CEITEC MU. Těžištěm jejího profesního zájmu jsou neuropsychologické účinky látek obsažených v konopí a obecně výzkum neurobiologie drogových závislostí a účinků drog na motoriku, emocionalitu a poznávání. Výrazný je také její pedagogický přínos. Zaváděla do praxe progresivní metody výuky a zkoušení a podporovala v kariérním růstu své postgraduální studenty, u kterých vždy usilovala o to, aby obstáli v náročné domácí i mezinárodní konkurenci. V roce 2013 obdržela za vědeckou práci v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie Cenu Milady Paulové pro významné české badatelky. Udělení Ceny města Brna je vyjádřením respektu k osobnosti, která celý život působila v Brně a svou vědeckou i pedagogickou aktivitou buduje jeho vysoké renomé.

Jiří Hlušička.

Jiří Hlušička vystudoval v 50. letech dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě MU. Počátkem roku 1959 se stal přednostou obrazárny Moravského muzea a jeho zásluhou byla v roce 1961 ustavena Moravská galerie v Brně, která spojovala dokumentaci a prezentaci jak volného, tak i užitého umění. V jejím čele Jiří Hlušička stál od založení do odchodu do důchodu v roce 1989, tedy téměř 30 let. Spolu s Janem Rajlichem proslavil Brno díky Bienále užité grafiky jako město designu. Jiří Hlušička rovněž připravil a vydal velké množství publikací týkajících se výtvarných umělců a prezentoval knižně i vlastní fotografickou tvorbu. Zásadním způsobem přispěl k rozvoji kultury a vědy v Brně a i díky němu se metropole jižní Moravy vepsala trvale na mapu kulturních akcí mezinárodního významu.

Ivan Sedláček.

Ivan Sedláček absolvoval český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě MU a bohemistiku na Filozofické fakultě MU. Hudbu mu režim kvůli jeho politickému smýšlení nedovolil studovat oficiálně, soukromě se však věnoval dirigování a zpěvu. V roce 1956 založil na základní škole ve Šlapanicích pěvecký kroužek nazvaný Šlapanický dětský sbor. Z něho postupně vybudoval špičkový sbor dětí a mládeže, který spolupracoval se soudobými skladateli i s brněnskou operní scénou a v roce 1967 se přejmenoval na Kantilénu. Ta pod Sedláčkovým více než padesátiletým vedením úspěšně reprezentovala Brno na domácích i zahraničních soutěžích a stala se také stálým sborem Janáčkova divadla a později Filharmonie Brno. Stal se nositelem několika cen a jako svého rádce ho ctí mladí umělci i studenti. Svým dílem zásadně přispěl ke zvýšení úrovně českého sborového zpěvu, k jeho propagaci ve světě a tím také k dobrému jménu brněnské a jihomoravské kultury.

Milena Flodrová.

Kromě Cen města Brna dnes další dvě osobnosti spojené s Masarykovou univerzitou získají Čestná občanství města Brna. Britský filozof Roger Vernon Scruton in memoriam, který na Masarykově univerzitě získal v roce 1998 čestný doktorát a absolventka MU a historička Milena Flodrová.

Významný filozof a spisovatel Roger Vernon Scruton, který působil mimo jiné na Birkbeck College, University of London, na Bostonské univerzitě a Univerzitě v St. Andrews, věnoval pozornost české historii, filozofii a kultuře a jejich propagaci. Podílel se na činnosti takzvané podzemní univerzity během komunistického režimu v Československu. Mezi jeho posluchače patřili například nynější europoslanec Alexandr Vondra, bývalý rektor MU a nynější premiér Petr Fiala nebo bývalý předseda české vlády a Senátu Petr Pithart. Britský filozof zemřel loni ve věku 75 let. V Oxfordu spoluzaložil The Jan Hus Educational Foundation, na kterou pak v České republice navázala Vzdělávací nadace Jana Husa, jejíž archiv v roce 2012 předal jako mimořádný dar tehdejšímu generálnímu řediteli Moravského zemského muzea. Na Masarykovu univerzitu pamatoval Roger Vernon Scruton i ve své závěti. V rámci vypořádání jeho pozůstalosti obdržela MU na začátku ledna dar 1000 liber.

Slavnostní udílení Cen města Brna pro rok 2021 a udílení čestného občanství města Brna můžete dnes od 18.30 hodin živě sledovat na webových stránkách Magistrátu města Brna.

Hlavní novinky