Přejít na hlavní obsah

Udržitelné nakupování není jen o ceně, ale i o kvalitě

Vedoucí Odboru veřejných zakázek Rektorátu MU Martin Hadaš vnímá koncept společensky odpovědného nakupování a zadávání veřejných zakázek jako povinnost či nezbytnost, pokud chce univerzita veřejné prostředky vynakládat smysluplně.

Vedoucí Odboru veřejných zakázek Rektorátu MU Martin Hadaš.

Masarykova univerzita hledá udržitelná a společensky odpovědná řešení a jedním z těchto řešení je odpovědné zadávání veřejných zakázek, které od roku 2009 zadává elektronicky. Má 123 vlastních objektů v hodnotě přes 16 miliard korun, což otevírá značný prostor pro zohlednění sociálních a environmentálních aspektů. V roce 2016 podepsala univerzita memorandum o spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, čímž se přihlásila k principům společensky odpovědného veřejného zadávání.

Co si má zaměstnanec nebo student Masarykovy univerzity představit pod pojmem udržitelné nakupování?

Udržitelné či odpovědné nakupování z pohledu univerzity znamená, že pořizujeme produkty, služby a stavební práce, které jako organizace potřebujeme a usilujeme o získání maximální hodnoty za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Je to nakupování, které nezohledňuje pouze aspekty ekonomické, ale také sociální a environmentální. Naším cílem je, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a realizaci veřejných nákupů zcela běžně, automaticky zvažovali, jak můžeme prostřednictvím našich nákupů přispívat ke kvalitnímu a zdravému životu, ochraně životního prostředí a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti.

Zmiňujete prostor pro zohlednění sociálních a environmentálních aspektů. Co je to za prostor?

Jak už jsem uvedl, usilujeme o to, abychom se při nakupování nezaměřovali pouze na cenu, ale také na kvalitu, zajímali se o podmínky, ve kterých pracují zaměstnanci našich dodavatelů a jejich subdodavatelů, bezpečnost, důstojnost, mzdové podmínky, usilovali o to, aby dodavatelé upřednostňovali produkty a postupy šetrnější k životnímu prostředí. Jako univerzita jsme si stanovili v návrhu strategie odpovědného nakupování priority. Jsou to nakupování zaměřené na kvalitu, transparentní komunikace a spolupráce, snižování administrativní zátěže při realizaci nákupů, podpora důstojných a férových podmínek v dodavatelském řetězci a preference ekologicky šetrných řešení.

Jak vy osobně vnímáte úkol Masarykovy univerzity a odboru veřejných zakázek v konceptu odpovědného zadávání zakázek?

Univerzita se podílí na vzdělávání, formování budoucích politiků, manažerů, učitelů, spotřebitelů. Téma udržitelného nakládání se zdroji a odpovědného přístupu k řízení organizace se prolíná všemi kapitolami nového Strategického záměru Masarykovy univerzity pro roky 2021 až 2028. A úlohou našeho odboru je vnášet téma udržitelnosti do univerzitních nákupů. Připravit ve spolupráci s kolegy z fakult a nefakultních pracovišť strategii udržitelného nakupování, seznámit s ní odpovědné zaměstnance, komunikovat s dodavateli, partnerskými organizacemi, poskytovateli dotací, kontrolními orgány.

Inspirujete se pro svoji práci a práci odboru v zahraničí?

Ano, jak jen to je možné, snažím se vyjet ven a něčemu se naučit. Poprvé jsem měl tu možnost v roce 2014, kdy jsem vyrazil do Berlína na dvoudenní seminář o veřejném obstarávání ve vědě a výzkumu. Semináře se účastnilo čtrnáct zástupců předních evropských univerzit, zmíním třeba Institut Karolinska, Utrechtskou, Kodaňskou, Lundskou univerzitu a další. Tato akce mi v mnohém otevřela oči. Zjistil jsem kupříkladu, že nákupní oddělení zahraničních univerzit, na rozdíl od českých, netvoří téměř žádní právníci. Že zahraniční kolegové, nákupní specialisté, neřeší tolik jako my procesní postupy, zákonná pravidla, ale mnohem víc komunikují, spolupracují s dodavateli, znají příslušný trh, využívají kvalitativní hodnoticí kritéria, vyjednávají s dodavateli. Po této zkušenosti jsem se přihlásil do programu ERASMUS+ a začátkem roku 2016 vyjel na čtyřdenní stáž na Edinburskou univerzitu, v roce 2019 na Kodaňskou univerzitu a letos bych rád navštívil nákupní oddělení Helsinské univerzity. V roce 2019 jsem měl také možnost díky spolupráci s kolegy z ministerstva práce a sociálních věcí zavítat na třídenní pracovní návštěvu do Londýna, kde jsme se setkali s nákupčími z londýnského dopravního podniku, dvěma univerzitními nákupními konsorcii a zástupci dalších osmnácti britských univerzit.

V roce 2018 ocenilo ministerstvo práce a sociálních věcí Masarykovu univerzitu za odpovědné zadávání veřejných zakázek. Za co konkrétně?

Za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí do českého prostředí koncept společensky odpovědného zadávání vneslo a dále jej rozvíjí.

A má už Masarykova univerzita na kontě i nějaká další ocenění za udržitelnost v oblasti nakupování?

Není to ocenění, ale určitě to stojí za zmínku. V červnu 2018 byla Evropskou komisí zveřejněna studie dobré praxe Masarykovy univerzity – nákup propagačních předmětů, mikin z biobavlny. Tyto mikiny lze pořídit v univerzitním e-shopu Munishop.

Kam se vy osobně, například v profesním i osobním životě, ještě snažíte přenést myšlenky udržitelnosti?

Doma, stejně jako na univerzitě, při nakupování nezohledňujeme pouze cenu. Snažíme se neplýtvat vodou a jinými zdroji, třídíme odpad, zároveň se snažíme omezovat jeho produkci. V rámci širší rodiny si předáváme dětské oblečení, sportovní vybavení, bavíme se o těchto tématech s našimi dětmi.

Informace a aktuality o projektech MU v rámci udržitelnosti najdete na webu sustain.muni.cz.

Hlavní novinky