Přejít na hlavní obsah

Na MU startuje přijímací řízení pro ukrajinské studenty

Masarykova univerzita otevírá výjimečné přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi. Vychází vstříc studentům, kteří z Ukrajiny utekli před ruskou agresí, a chtějí pokračovat ve studiu.

Masarykova univerzita otevírá přijímací řízení pro studenty z Ukrajiny.

Text v ukrajinštině následuje níže. / Заява українською мовою наведена нижче.

Podmínky pro přijetí ukrajinských studentů na Masarykovu univerzitu jsou naprosto odlišné od standardního přijímacího řízení pro české uchazeče o studium i od přijímacího řízení pro cizince. Toto mimořádné přijímací řízení se koná v jiném termínu, než je tomu zvykem, a je určeno pouze pro studenty z Ukrajiny, kteří mají přidělenou dočasnou ochranu podle zákona č. 65/2022 Sb. Předchozí vzdělání z Ukrajiny mohou studenti jednoduše doložit čestným prohlášením. Studenti z Ukrajiny jsou na Masarykově univerzitě také osvobozeni od všech poplatků spojených s přijímacím řízením.

Přihlášky lze podat od 15. dubna 2022 do 31. května 2022. Jednotlivé fakulty budou informace týkajícího se přijímacího řízení postupně doplňovat

Do data konání přijímacích zkoušek a zahájení studia je Masarykova univerzita připravena pomoci uchazečům a novým studentům s jazykovou bariérou, má připravený systém intenzivních kurzů češtiny, které budou k dispozici pro každého studenta v různé míře pokročilosti a délce trvání. Jednotlivé fakulty MU budou – dle svých rozhodnutí o podobě přijímacího řízení – převážně vyhodnocovat motivační dopisy, konat individuální pohovory a brát ohled na předchozí studium na Ukrajině.

„Reagujeme na válečnou situaci, kdy k nám přicházejí lidé, kteří utíkají ze své země, aby si zachránili holý život. A takto výjimečná situace si žádá mimořádný přístup a řešení. Od vypuknutí konfliktu se snažíme pomáhat, jak můžeme," uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. 

Masarykova univerzita je připravena přijmout až tisíc Ukrajinců. Aktuálně registruje zájem o studium od více než pětistovky uchazečů o studium. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině je postup MU směrem k přijímání studentů flexibilní a vstřícný. A to jak k současným maturantům, tak i k těm, kteří už vysoké školy studují. Jednotlivé fakulty už nyní přijímají do studijních programů studenty podle svých možností a na základě individuálního posouzení. Snaží se také dopředu zjistit, zda budou potřebovat ubytování, nebo i další podporu například v podobě stipendií.

В Університеті Масарика розпочинається процес прийому українських студентів

Університет Масарика відкриває виняткову процедуру прийому для українських студентів, які потребують. Він йде назустріч студентам, які втекли з України від російської агресії, і вони хочуть продовжити навчання.

Умови вступу українських студентів до Університету Масарика абсолютно відрізняються від стандартної процедури прийому для чеських абітурієнтів, а також від процедури прийому іноземців. Ця позачергова процедура прийому проводиться в інший термін, ніж зазвичай, і призначена тільки для студентів з України, які мають призначений тимчасовий захист відповідно до Закону № 65/2022 Зб. Попередню освіту з України студенти можуть просто засвідчити чесною заявою. Студенти з України також звільняються в Університеті Масарика від усіх зборів, пов'язаних з процедурою прийому. 

Заявки можна подавати з 15 квітня 2022 року до 31 травня 2022 року. Окремі факультети будуть поступово доповнювати інформацію про процедуру прийому. 

До дати вступних іспитів і початку навчання Університет Масарика готовий допомогти абітурієнтам і новим студентам з мовним бар'єром, має підготовлену систему інтенсивних курсів чеської мови, які будуть доступні кожному студенту різного ступеня прогресу і тривалості. Окремі факультети МУ, згідно зі своїми рішеннями про форму прийому, переважно оцінюватимуть мотиваційні листи, проводитимуть індивідуальні співбесіди та враховуватимуть попереднє навчання в Україні. 

"Ми реагуємо на воєнну ситуацію, коли до нас приїжджають люди, які тікають зі своєї країни, щоб врятувати своє життя. І така надзвичайна ситуація потребує надзвичайного підходу та вирішення. З початку конфлікту ми намагаємося допомагати, чим можемо", - заявив ректор Університету Масарика Мартін Бареш. 

Університет Масарика готовий прийняти до тисячі українців В даний час реєструється інтерес до навчання від більш ніж п'ятисот претендентів на навчання. З початку конфлікту в Україні просування MU до прийому студентів є гнучким і поступливим. Це стосується як випускників, так і тих, хто вже навчається у вищих навчальних закладах. Окремі факультети вже зараз приймають у навчальні програми студентів відповідно до своїх можливостей та на основі індивідуальної оцінки. Вони також намагаються заздалегідь визначити, чи потребуватимуть вони житла або додаткової підтримки, наприклад, у вигляді стипендій. 

Hlavní novinky