Přejít na hlavní obsah

MU otevře nové studijní programy v progresivních oborech

Masarykova univerzita svou nabídku vzdělávání rozšíří o tři multidisciplinární studijní programy, které jsou vázány na strategické priority ČR.

Podílet se tak bude na transformaci vysokého školství s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce v post-covidové době. Masarykova univerzita reaguje na nezbytnost tvorby nových studijních programů v progresivních oborech. V rámci Národního plánu obnovy ČR se proto zapojila do reformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve všech případech se jedná o odvětví, která jsou na národní úrovni vnímána jako prioritní.

 „Naším cílem je rozvíjet studenty způsobem, aby byli přínosem pro společnost a aby byli upotřebitelní na trhu práce. Je tedy naší povinností reagovat na současnou turbulentní dobu, která otevírá nové otázky a zároveň přináší spoustu výzev. Oceňuji proto snahu státu podporovat vysoké školy při tvorbě studijních oborů, které budou reagovat na potřeby dnešní doby. Mám radost, že jsme jako univerzita uspěli se všemi našimi návrhy na moderní a progresivní studijní programy, a že svým způsobem tvoříme budoucnost vysokého školství i celé společnosti,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Masarykova univerzita v rámci výzvy „Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech“, jež je součástí Národního plánu obnovy s cílem přispět k adaptaci vysokých škol na nové formy učení a přitom zohlednit měnící se potřeby trhu práce v post-covidové době, obdrží podporu pro tři strategické projekty v souhrnné částce takřka 70 milionů korun. I díky tomuto příspěvku se budou nejpozději od září 2025 vyučovat na Masarykově univerzitě studijní programy Virologie, Applied Health Economics a Data Analytics. Návrhy všech nově připravovaných programů budou v souladu se zvyklostmi a předpisy Masarykovy univerzity nejprve posouzeny externími hodnotiteli, aby byla zajištěna jejich kvalita na mezinárodní úrovni, a následně budou předloženy ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení, což je orgán univerzity zodpovědný za kvalitu studia v rámci udělené institucionální akreditace.

„Předložené návrhy na nové studijní programy jsou úzce napojené na výzkumné priority a silné stránky Masarykovy univerzity v perspektivních oblastech, jako jsou zdravotnictví nebo digitální technologie a zpracování dat. Tyto programy ještě více rozšíří možnosti studia v angličtině, a to na bakalářské i magisterské úrovni. Významnou přidanou hodnotou je ve všech případech spolupráce více fakult, včetně sociálně-vědních, díky čemuž budou mít jejich budoucí absolventi na studovanou problematiku komplexní náhled,“ dodává prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant s tím, že pandemie Covidu znamenala pro všechny oblasti lidského života bezprecedentní zátěžovou zkoušku a společnosti jasně ukázala, že je nutné rozvíjet vzdělávání o obory, které jsou důležité pro naši připravenost na budoucí podobné případy.

Přehled nových studijních programů:

- studijní program Virologie – koordinuje Přírodovědecká fakulta MU, dalšími partnery jsou CEITEC MU a Farmaceutická fakulta MU
- studijní program Applied Health Economics – koordinuje Ekonomicko-správní fakulta, dalšími partnery jsou Lékařská fakulta MU, Farmaceutická fakulta MU, Fakulta sociálních studií MU a Právnická fakulta MU
- studijní program Data Analytics – koordinuje Přírodovědecká fakulta MU, dalším partnerem je Fakulta informatiky MU


Hlavní novinky