Přejít na hlavní obsah

Jaký byl Gregor Johann Mendel?

Velkou znalkyní G. J. Mendela je emeritní profesorka genetiky Masarykovy univerzity Jiřina Relichová. Na základě studia jeho osobní korespondence, vzpomínek blízkých, ale také životopisu a poezie, jež napsal sám Mendel, přibližuje, jaká vlastně byla osobnost tohoto významného vědce.

Jiřina Relichová

V dějinách vědy je ojedinělé, aby celé odvětví mohlo být připsáno konkrétnímu člověku, dílu, místu a datu. Stalo se tak ovšem v případě Gregora Johanna Mendela, který svým vědeckým dílem Versuche über Pflanzen-Hybriden (česky Pokusy s hybridy rostlin) položil v Brně v roce 1865 základy genetiky. Je proto právem nazýván otcem genetiky a přirovnáván k takovým velikánům, jako byli Koperník, Darwin, Einstein a další.

Přesto se o osobnosti G. J. Mendela ví poměrně málo. V době jeho objevu zákonitostí dědičnosti nikdo nepochopil jeho význam. Až 16 let po Mendelově smrti bylo jeho dílo „znovuobjeveno“ a na jeho základě se začala rozvíjet nová věda – genetika. G. J. Mendel byl za svého života známý jenom v Brně a okolí, především jako člen řádu augustiniánů na Starém Brně, jako pozdější opat a také jako učitel i veřejný činovník v různých spolcích a organizacích. Byl známý i jako člověk s velkou zálibou o přírodní vědy, kterým se sám aktivně věnoval nebo se o ně zajímal jako člen vědeckých společností.

Když se po roce 1900 zjistilo, že Mendelovy objevy byly přímo epochální, začal vzrůstat zájem nejen o jeho dílo, ale také o jeho osobnost. K pochopení jeho vlastností a postojů velmi přispěly jak životopis, který napsal ve svých 28 letech, kdy se hlásil k učitelským zkouškám na univerzitu ve Vídni, tak jeho korespondence nebo pojednání o výsledcích pokusů s hrachem.

G. J. Mendel zvídavý, talentovaný a ctižádostivý
Už v dětství u Mendela zcela jasně převládala jeho zvídavost, talent a ctižádostivost. Přestože Mendel pocházel z chudé rodiny, projevovala se u něj od dětství silná touha po vzdělání. Velmi se zajímal o přírodu, chtěl poznávat nové věci, a proto po absolvování základní školy, kde učitelé poukazovali na jeho talent, naléhal a prosil rodiče, aby ho nechali dále studovat. 11letý Johann nakonec odešel z rodných Hynčic do piaristické školy v Lipníku nad Bečvou, brzy se stal ve třídě premiantem a svou obrovskou pílí si otevřel cestu k dalšímu, šestiletému studiu na gymnáziu v Opavě. Poté nastoupil ke dvouletému studiu na Filozofickém učilišti olomoucké univerzity.

Touha po dalším vzdělání se v jeho 21 letech ale mohla naplnit jen jedinou cestou: že bude existenčně zajištěn. Jak sám píše ve svém životopise, tuto existenční jistotu mu přinesl vstup do augustiniánského kláštera na Starém Brně. Mendel v té době snil o dráze profesora, a přestože se mu dvakrát nevydařil pokus o složení učitelských zkoušek, nakonec přece jen od svých 32 let vyučoval fyziku a přírodopis na brněnské reálce.

G. J. Mendel uzavřené povahy, vnitřně přemýšlivý a cílevědomý
V ústraní kláštera se stýkal jen se svými příbuznými a malým okruhem přátel a neudržoval rozsáhlejší korespondenci. Ve svých dopisech domů nikdy nehovořil o sobě, ani o tom, čím se zabývá. V jednom z dopisů rodičům z r. 1853 jen poznamenal: „Jsem v jednom kuse zdráv a pilně studuji; další se ukáže, jak doufám.“

Již od mládí měl Mendel velký zájem o přírodu, která ho fascinovala a inspirovala k tomu, aby pronikl hlouběji do jejích tajů. Když plánoval své pokusy s hrachem, předem si prostudoval, k jakým závěrům došli jeho předchůdci v obdobných pokusech s křížením rostlin. Byl si vědom toho, že to bude úkol obtížný a na plánované pokusy se pečlivě připravil. Nebylo náhodné, že si k tomu vybral hrách, neboť přesně věděl o jeho přednostech.

Dva roky pak chystal, prověřoval a vybíral vhodné odrůdy. Vznášel hypotézy, které ověřoval velmi rozsáhlými pokusy a vše pečlivě zaznamenával a neopominul žádný detail. Ačkoli výsledky potvrzovaly jeho předpoklady, dělal další pokusy, které byly velmi rozsáhlé a trvaly i s přípravou materiálu 10 let. Bylo odhadnuto, že zhodnotil více než 27 tisíc rostlin. V roce 1865 přednesl výsledky svých pokusů na dvou schůzích přírodozkumného spolku v Brně a publikoval je v ročence spolku.

Mendel byl geniálním badatelem a jeho práce Pokusy s hybridy rostlin je i dnes příkladem vědeckého pojednání. Vyřešení podstaty dědičnosti se věnoval intenzivně a dlouhodobě, přemýšlel o tom a stále dokazoval dílčí hypotézy. Přitom využil všechny své znalosti, ať již to byly znalosti z botaniky, matematiky či fyziky. I když nikdo nepochopil podstatu a význam jeho pokusů s křížením rostlin a jeho práce zůstala relativně nepovšimnuta, zabýval se tímto problémem až do své smrti. Byl totiž přesvědčen o tom, že výsledky jeho práce o dědičnosti jsou správné, mají obecnou platnost, a nakonec budou uznány.

Stejně důkladně se ale věnoval i meteorologickým pozorováním, chovu a křížení včel a šlechtění ovocných stromů, se záměrem zavádět i tam nejnovější poznatky. I zde uplatňoval analytický způsob myšlení a smysl pro detailní a precizní práci.

G. J. Mendel štědrý a dobročinný
Mendel měl velmi rád svou rodinu, jeho vřelý citový vztah zejména k matce lze vyčíst z dochovaných dopisů, které psal z Brna či z Vídně domů. Byl také velmi štědrý a dobročinný. Své mladší sestře Terezii nikdy nezapomněl, že mu svým darem pomohla dostudovat, a později, když se mu dařilo dobře, podporoval až do konce svého života na studiích její tři syny. V roce 1868 se volil nový opat a Mendel byl jedním z kandidátů. Uvědomoval si, že by to pro něj znamenalo i zlepšení jeho materiálního postavení, přitom ale nemyslel na sebe. Při odjezdu z Hynčic před volbou opata svým blízkým řekl: „Děti, modlete se! Jestli se stanu prelátem, tak budu moci pro vás více udělat.“

V den jeho pohřbu se zúčastnily pompézního smutečního průvodu na brněnský centrální hřbitov tisíce lidí. Kromě duchovních a významných veřejných činitelů bylo na pohřbu také mnoho chudých lidí, pro které byl Mendel svou velkou dobročinností často jediným pomocníkem a zachráncem.

Zdroje:
V. Orel: Gregor Mendel a počátky genetiky, Academia 2003. 
Folia Mendeliana, Acta Musei Moraviae, Moravské zemské muzeum Brno, různé ročníky.

Kompletní podcasty s názvem Člověk Mendel, ve kterých Jiřina Relichová mluví o J. G. Mendelovi, si můžete poslechnout na stránkách Přírodovědecké fakulty MU

Hlavní novinky