Přejít na hlavní obsah

Děkan, nebo děkanka? Na pedagogické fakultě se představili dva kandidáti

Svoje programy prezentovali dnes ve veřejné debatě kandidát a kandidátka na pozici děkana, nebo děkanky Pedagogické fakulty MU. Volba akademickým senátem fakulty se uskuteční 27. září.

Simona Koryčánková a Tomáš Janík jako kandidáti na post děkanky nebo děkana.

Ještě před tím, než se v největší posluchárně pedagogické fakulty dostali ke slovu kandidát Tomáš Janík a kandidátka Simona Koryčánková, promluvil ke studentům, zaměstnancům a členům akademického senátu fakulty rektor MU Martin Bareš. Uvedl, že pedagogická fakulta pevně patří do rodiny Masarykovy univerzity a vyjádřil se k volbě.

Rektor MU Martin Bareš.

 „Mojí rolí zde není vyjadřovat sympatie, antipatie k jednotlivým kandidátům. Rolí rektora je jmenovat kandidáta nebo kandidátku, kterého, nebo kterou, navrhne akademický senát na pozici děkana, nebo děkanky. Paní prorektorku a pana proděkana osobně znám a mohu již nyní říct, že s jejich jmenováním nebudu mít žádný problém,“ uvedl rektor Martin Bareš. Poděkoval také současnému děkanovi Jiřímu Němcovi za téměř osm let práce v čele fakulty a požádal akademický senát o zodpovědnou volbu založenou se zřetelem na to, kam Masarykova univerzita jako celek směřuje.

Děkan pedagogické fakulty Jiří Němec.

Víru v zodpovědnou volbu zmínil v úvodu také současný děkan Jiří Němec. „Neptejte se v diskusi na to, co mají kandidáti napsané ve volebních prohlášeních. Zeptejte se na to, co v nich není, na to, co vzbuzuje otázky. Přál bych si, aby otázky zazněly zde. Nikoliv v kabinetech a při jiných různých neveřejných příležitostech,“ vyzval publikum.

Následně mohl jako první – dle abecedy – využít svých dvacet minut k prezentaci Tomáš Janík. Simona Koryčánková pokračovala hned po jeho prezentaci.

Tomáš Janík.

Tomáš Janík je absolventem fakulty, v roce 2008 absolvoval habilitační řízení a v roce 2018 řízení ke jmenování profesorem v oboru Pedagogika. Na fakultě vede Institut výzkumu školního vzdělávání a působí jako proděkan pro výzkum a akademické záležitosti. Odborně se zaměřuje na problematiku reforem ve vzdělávání, učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na fakultě vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku.

„Vykonávat funkci děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity by pro mne bylo nikoliv jen příležitostí a výzvou, ale také ctí a závazkem. Rád bych přitom důstojně navázal na práci předchozích děkanů a děkanky, kteří v nové politické situaci po roce 1989 přispěli k tomu, že vysoké školství a vzdělávání učitelů je v podstatné míře otevřené, autonomní, demokratické a participativní. Jde o základní hodnoty, na které je potřebné navázat a dále je šířit,“ uvedl kandidát na děkana Tomáš Janík ve svém programovém prohlášení

Tomáš Janík prezentoval v představení rozvoje pedagogické fakulty čtyři vize: Pedagogickou fakultu MU - jako expertní organizaci zaměřenou na učení, jako přípravu na profesionální pomáhání, jako aktéra interprofesní a interdisciplinární spolupráce, jako zprostředkovatele oborů lidem. Mimo jiné poděkoval za osm let v týmu současného děkana a ujistil přítomné, že žádné velké změny ve směru rozvoje fakulty, kromě realizace série formativních hodnocení, neplánuje. 

Simona Koryčánková

Simona Koryčánková je absolventkou fakulty a pracuje na Pedagogické fakultě MU od roku 1994. Od roku 2001 zastává funkci vedoucí Katedry ruského jazyka a literatury, v letech 2016 – 2020 zastávala funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. V současné době je prorektorkou MU pro záležitosti studentů a absolventů. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na témata z oblasti lexikálně-sémantické analýzy poetických textů a metodiky výuky ruského jazyka.

„V současné společensko-politické situaci musíme být schopni pružně reagovat i na další přicházející změny, mnohdy i na výzvy, které nelze zcela predikovat. V září 2018 děkan Jiří Němec ve svém programovém prohlášení na funkci děkana vyjádřil víru ve stabilnější volební období. Avšak krizové pandemické období a globálně vyhrocená situace významně ovlivnily fungování naší fakulty. V současné době nelze předpokládat brzké zklidnění, ani návrat k předpandemickému a předválečnému období. Se svým týmem jsem připravena k plnému pracovnímu nasazení, k odborným diskusím i strategickým rozhodnutím, která zabezpečí další rozvoj Pedagogické fakulty MU jako významné a prestižní instituce,“ uvedla Simona Koryčánková v programovém prohlášení

Také Simona Koryčánková děkovala současnému vedení fakulty. Představila již nyní svůj tým, tým budoucích proděkanů a proděkanek, o jejichž schopnosti se chce opírat. Představila hodnoty a cíl zůstat a být nejlepší pedagogickou fakultou v České republice, významnou a prestižní školou.

Představení kandidátky a kandidáta zakončila debata zaměstnanců a studentů fakulty. Simona Koryčánková a Tomáš Janík odpovídali na otázky týkající se bezpečnosti, digitalizace, posílení public relations, mezifakultní spolupráce nebo studentských spolků.

Děkana, nebo děkanku Pedagogické fakulty MU zvolí akademický senát fakulty v úterý 27. září. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční většiny senátorských hlasů, dvanáct z celkových třiadvaceti. Nový děkan nebo děkanka se své funkce, po jmenování rektorem, ujme 1. února 2023.

Hlavní novinky