Přejít na hlavní obsah

MU prošla hodnocením výzkumu a PhD studia

Masarykova univerzita se v zájmu co nejvyšší kvality své činnosti rozhodla podstoupit náročné vnitřní hodnocení svého výzkumu a doktorských studijních programů. To postavila na informovaném systému peer review, který se stane pilířem hodnocení na MU i v budoucnu.

Hodnocení se odehrálo na úrovni jednotlivých pracovišť (ústavů, kateder nebo výzkumných týmů) a podílela se na něm téměř stovka renomovaných zahraničních odborníků mnoha oborů, kteří v průběhu roku 2022 osobně přijeli do Brna, aby se mohli setkat s vědci, doktorskými studenty a jejich školiteli. Výstupem jsou doporučení pro další zkvalitňování rozvoje výzkumu a doktorských studijních programů na Masarykově univerzitě.

Na Masarykově univerzitě proběhlo vůbec první celoplošné kvalitativní hodnocení výzkumu a doktorského studia. Důvodem pro zavedení evaluace takového rozsahu byla absence jednotného mechanismu, který by poskytoval přímou nezávislou zpětnou vazbu a strategickou podporu nižším organizačním jednotkám, než jsou fakulty. Dosud si hodnocení formou peer review, kdy hodnocení provádějí respektovaní zahraniční či domácí odborníci na danou oblast, zajišťovaly samy pouze některé vybrané součásti nebo pracoviště univerzity.

„Pro Masarykovu univerzitu jde o významný krok, neboť kvalita vzdělávání a výzkumu patří mezi naše nejvýznamnější priority. Toto hodnocení je koncepčním a komplexním řešením, které by celou univerzitu mělo posunout v této oblasti vpřed, a také známkou odpovědného přístupu k hodnocení výzkumu, který je zakotven v mezinárodním dokumentu The Agreement on Reforming Research Assessment, který jsme v minulém roce podepsali,“ uvedla prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity Šárka Pospíšilová.

Tři pilíře hodnocení kvality výzkumu a doktorských studií

První aktivitou tohoto systému na Masarykově univerzitě jsou každoroční hodnotící rozhovory vedení fakult s vedením univerzity. Druhou, taktéž každoroční aktivitou, je stanovení výkonových indikátorů, které slouží pro rozdělování státní dotace na výzkum v rámci rozpočtu univerzity a reflektují žádoucí trendy v oblasti publikování vědeckých výsledků i získávání prestižních grantových projektů, převážně mezinárodních. Poslední a nejnovější aktivitou je Interní hodnocení výzkumu a doktorských studií, které se uskutečnilo v loňském roce poprvé a do budoucna bude probíhat v pětiletém cyklu a není přímo vázáno na financování.

„Odloučení výsledků hodnocení od financování je záměrné. Chceme se podívat pravdě do očí, říci si, jak na tom skutečně jsme, a nemít přitom obavu, že se nám to okamžitě promítne do výše rozpočtu. Díky tomu jsme vybírali respektované a přísné hodnotitele a nemuseli taktizovat při psaní sebehodnotících zpráv. Věříme, že pravdivá zpětná vazba nám pomůže dobře rozvíjet naše jednotlivá pracoviště a doktorská studia,“ vysvětluje děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík. 

Inspirace pro interní hodnocení z Nizozemska a Velké Británie

Podoba a průběh interního hodnocení byl inspirován českou Metodikou 2017+, nizozemským SEP a britským REF a respektuje principy mezinárodní dobré praxe v hodnocení výzkumu a bibliometrii (DORA, Leiden Manifesto, Agreement on Reforming Research Assessment, SCOPE framework). Zaměřuje se na kritéria kvality a společenského dopadu výzkumu až do úrovně výzkumných témat, kvality doktorských studií, na strategie a výzkumné prostředí pracovišť i jednotlivých týmů. Hodnoceno bylo 5leté období 2017–2021. Základním nástrojem hodnocení byly sebeevaluační zprávy vypracované zvlášť pro každé pracoviště i doktorské studijní programy. Doplňujícími podklady byly bibliometrické analýzy hodnocených pracovišť a analytické podklady pro doktorská studia (počty studentů, školitelů, obhajob, témata disertačních prací atd.). Ty sloužily pro uvedení hodnotitelů do kontextu doktorských studií na Masarykově univerzitě.

Na interním hodnocení se podílela téměř stovka světových odborníků

Klíčovou součástí interního hodnocení byli experti z různých zemí světa (USA, Německo, Rakousko, Velká Británie, Francie apod.). Fakulty a ústavy měly možnost vytvořit strukturu hodnocených jednotek podle oborových zvyklostí a specifického významu pro své vnitřní prostředí a na základě jednotných pravidel stanovených pro celou univerzitu přizvaly na hodnocení téměř 100 mezinárodních odborníků organizovaných v oborových panelech nebo fakultních mezioborových mezinárodních poradních tělesech (ISAB – International Scientific Advisory Board), kteří osobně dorazili do Brna. Panely se sešly s vedením fakult, vedoucími pracovišť a školiteli doktorských studijních programů k podrobné diskusi, výměně zkušeností, sdílení dobré praxe a zajímavých podnětů. Součástí byla také uzavřená diskuse mezi hodnotiteli a doktorskými studenty bez přítomnosti vyučujících či představitelů fakult.

„Výstupem hodnocení jsou především doporučení pro zlepšení kvality, strategie a dalšího rozvoje výzkumu a doktorských studií. Fakulty a ústavy Masarykovy univerzity na jejich základě vypracují plán, jak se budou rozvíjet v následujícím pětiletém období, což bude průběžně monitorovat vedení univerzity,“ dodává prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant.

Evaluační zprávy byly vypracovávány v průběhu kalendářního roku 2022, vždy do 2 měsíců po provedené osobní návštěvě hodnocených pracovišť. Důležitým strategickým důsledkem hodnocení je propojení a výrazné zlepšení komunikace všech, kteří se věnují hodnocení a rozvoji kvality výzkumu, doktorských studijních programů i studia na Masarykově univerzitě obecně. Některá pracoviště si rovněž zachovala svůj mezinárodní hodnotící panel jako dlouhodobý poradní orgán, se kterým se budou setkávat v pravidelných jednoletých nebo dvouletých cyklech.

Hlavní novinky