Přejít na hlavní obsah

Ceny města Brna pro rok 2022 získali čtyři zástupci MU

Tři vědci a student Masarykovy univerzity získali tento týden prestižní ocenění Magistrátu města Brna pro rok 2022. Ceny města Brna se udělují významným osobnostem, které spojily své působení s touto moravskou metropolí.

Laureáti Ceny města Brna za rok 2022

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan, Fakulta informatiky MU

Jiří Zlatuška v roce 1981 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru matematická informatika a teoretická kybernetika. Nejprve byl výzkumným pracovníkem a od roku 1987 náměstkem ředitele na Ústavu výpočetní techniky MU. Sehrál roli v podpoře disentu a podzemních bytových seminářů v Brně. Spoluprací s britskou skupinou z Oxfordu přispěl ke vzniku brněnských bytových kin, výměně informací přes kódované diskety a k zefektivnění nakladatelské činnosti brněnského disentu. V roce 1994 založil fakultu informatiky na Masarykově univerzitě jako samostatné pracoviště vyčleněné z přírodovědecké fakulty a soustavně pečoval o její kvalitativní rozvoj. V roce 1998 byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity a v této pozici strávil dvě funkční období. Inicioval a zajistil zde realizaci projektu bohunického kampusu, což umožnilo rozvoj Brna jako univerzitního města. Je autorem zhruba stovky publikací. Výzkumnou činnost vykonává především v oblastech informační bezpečnost, obecné důsledky informatiky a matematické logiky, logické programování a dalších. Za jeho zásluhy mu byla v roce 2004 udělena Zlatá medaile MU. Je rovněž bývalým členem Zastupitelstva města Brna a senátorem za obvod Brno-město. Jeho činnost v řadě oborů významně přispěla k rozvoji města Brna.

Jiří Zlatuška při převzetí Ceny města Brna za rok 2022

prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., vedoucí výzkumného centra, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin, CEITEC

Jiří Fajkus vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, vědeckou hodnost CSc. získal na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v oboru biofyzika. Od roku 2011 působí jako vedoucí výzkumné skupiny v institutu CEITEC a jako vedoucí Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin. Jiří Fajkus je mezinárodně uznávaný odborník v biologii telomer u rostlin. Telomery jsou koncové části buněk, které se nacházejí na každém vlákně DNA a chrání ho před poškozením. Zkracování telomer se pojí se stárnutím organismu. Zpomalit, zastavit nebo zvrátit zkracování může enzym zvaný telomeráza. V roce 2019 tým Jiřího Fajkuse popsal geny kódující RNA podjednotky rostlinné telomerázy a v roce 2021 se mu podařil další převratný objev – objasnil společný původ telomerázových RNA u rostlin, řas i evolučně vzdálenějších jednobuněčných organismů, jako jsou např. nálevníci nebo rozsivky. Posunul tak poznatky o telomerách dále do minulosti, v časovém rozpětí více než miliardy let. Jiří Fajkus zveřejnil vědecké výsledky ve více než 150 odborných publikacích s vysokou mezinárodní citovaností a v roce 2021 byl zvolen členem prestižní Evropské organizace pro molekulární biologii EMBO. Udělení Ceny města Brna je vyjádřením respektu k osobnosti, která je váženým příslušníkem mezinárodní vědecké komunity a přispívá ke zvyšování prestiže města Brna.

Jiří Fajkus při převzetí Ceny města Brna za rok 2022

prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c., profesor Ústavu přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta MU

Václav Suchý v roce 1959 dokončil studium v oboru farmacie na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity a po sloučení se stejnojmennou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě se přesunul na Slovensko. Po znovuobnovení fakulty v rámci Vysoké školy veterinární v Brně se nebývale zasloužil o její další rozvoj jako děkan v letech 1994–2000, poté do roku 2006 vykonával funkci rektora zmíněné univerzity a zasloužil se o posílení její pozice mezi ostatními veřejnými vysokými školami. V rozsáhlé vědecko-výzkumné činnosti se zaměřil na izolaci a identifikaci řady rostlinných látek, např. fenolů nebo alkaloidů. Zabýval se také studiem tkáňových kultur vyšších rostlin jako systémů produkujících farmaceuticky významné látky. Česká farmaceutická společnost Václavu Suchému v roce 2016 udělila medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Ve všech funkcích se snažil pozvednout úroveň studia farmacie, zvýšit prestiž povolání farmaceuta a nejnovější vědecké a pedagogické trendy promítnout do vzdělávacího procesu.

Václav Suchý při převzetí Ceny města Brna za rok 2022

Bc. Jiří Procházka, student, obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, Fakulta sportovních studií MU

Jiří Procházka je profesionálním bojovníkem ve smíšených bojových uměních, známějších pod zkratkou MMA. V současnosti působí v nejprestižnější světové lize UFC, kde jako první Čech v historii získal titul, a to v polotěžké váze. Nejprve se věnoval thajskému boxu, v němž se stal mistrem České republiky. V MMA zahájil svou kariéru v domácí organizaci GCF, kde byl šampionem. Časem získal nabídku na přesun do jedné z největších světových soutěží Rizin. Zde v několika zápasech vybojoval post vyzyvatele a porážkou legendárního Muhammeda Lawala také titul. Poté se přesunul do UFC, kde v prvních dvou utkáních knockoutoval Volkana Oezdemira a Dominicka Reyese a v pětikolové bitvě o titul uškrtil šampiona Glovera Teixeiru. Tím se stal nejlepším bojovníkem v polotěžké váze na světě. Jiří Procházka vyniká atraktivním, originálním stylem boje, který dokáže zaskočit každého soupeře. Výjimečným člověkem je ale také v civilním životě. Absolvoval bakalářský obor Speciální edukace bezpečnostních složek na MU a nyní nastupuje na magisterskou formu studia. Je zakladatelem nadace BJP Foundation, která pomáhá vážně nemocným dětem a mladistvým. Vyhýbá se trashtalku, tedy urážení soupeřů, a naopak vyzdvihuje mravní složku bojových umění. Díky tomu je nejen dobrým vzorem pro mládež, ale také oprávněným nositelem Ceny města Brna.

Jiří Procházka při převzetí Ceny města Brna za rok 2022

 

Hlavní novinky