Přejít na hlavní obsah

MUNI vstoupí do nového akademického roku se čtyřmi prorektory a třemi prorektorkami

Akademický senát Masarykovy univerzity se na svém 272. zasedání v pondělí 18. září 2023 vyjádřil kladně k oběma záměrům rektora Martina Bareše, které se týkaly jmenování nových prorektorů i odvolání a jmenování členů Vědecké rady MU.

První zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity v akademickém roce 2023/2024 se uskutečnilo 18. září na přírodovědecké fakultě.

„Je krásné a symbolické, že se setkáváme hned v první den nového akademického roku, v období, kdy se mění řada orgánů, prorektorské vedení univerzity i složení Vědecké rady Masarykovy univerzity,“ řekl na úvod Martin Bareš. Ještě před žádostí o vyjádření Akademického senátu Masarykovy univerzity k jeho záměru jmenovat nové prorektory připomněl aktivity univerzity z období do června do září, mj. promoce i imatrikulace MjUNI, jmenování Jiřího Barnata děkanem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity či pověření Pavla Plevky řízením CEITECu. Stejně tak vyzdvihl bohatou účast veřejnosti na koncertu Symfonického orchestru Masarykovy univerzity v Denisových sadech s tím, že akcí MUNI vyjádřila svůj vztah k budoucím studentům i městu Brnu, a opětovné umístění MUNI v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, díky němuž se tak Masarykova univerzita stává nejrychleji stoupající univerzitou v České republice.  

Novým prorektorem pro internacionalizaci bude Petr Suchý, který převezme i agendu EDUC.

Počet prorektorů zůstává i pro letošní akademický rok neměnný s tím, že v sedmičlenném týmu budou působit čtyři muži a tři ženy. Úpravou prošla i portfolia konkrétních prorektorů a prorektorek (uvedeno v závěru článku), k jejichž jmenování se Akademický senát Masarykovy univerzity vyjádřil kladně (Radim Polčák – 40 hlasů, Michal Bulant – 39 hlasů, Šárka Pospíšilová – 40 hlasů, Jiří Hanuš – 35 hlasů, Monika Jandová – 34 hlasů, Petr Suchý – 24 hlasů, Jana Fialová – 32 hlasů). Po jmenování se prorektoři a prorektorky stávají členy a členkami vedení MUNI, jehož součást tvoří vedle rektora Martina Bareše kvestorka Marta Valešová, kancléř Marián Kišš a nově i ředitelka pro strategii Šárka Řehořová.

Rektor MUNI Martin Bareš rovněž předložil akademickému senátu žádost k odvolání stávajících členů a jmenování nových členů Vědecké rady Masarykovy univerzity. Mezi nominovanými figurovalo 26 nových členů a členek, celkem se senát vyjádřil k 38 interním a 24 externím navrhovaným členům. Rektor Martin Bareš zdůraznil, že se ve svém záměru soustředil na všechny oblasti vzdělávání a mezi interní nominanty zařadil děkany jednotlivých fakult, mezi externími členy zase zohlednil přítomnost rektorů jiných univerzit, neboť názory a hodnocení zvenčí považuje za přínosné. Členové senátu pak apelovali na fakt, aby se při hlasování zohlednila aktivní vědecká činnost navrhovaných i jejich účast na jednáních. Senátoři a senátorky ve svém hlasování vyjádřilo souhlas ke jmenování všech 62 kandidátů a kandidátek, jejichž zastoupení se ve Vědecké radě nyní blíží 47 procentům.

Součástí zasedání bylo i schválení a jmenování nových členů Vědecké rady CEITEC MUNI 2023-2026.

Noví prorektoři MUNI:

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie
statutární zástupce rektora

Profesor Polčák působil jako prorektor MUNI v letech 2019 až 2023; je právník, odborně se specializuje především na právo informačních technologií, právo duševního vlastnictví a právní aspekty kyberbezpečnosti; je vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Své bohaté zkušenosti nabyl nejen v prostředí MUNI, ale také na národní i mezinárodní úrovni. Působí v komisi pro veřejné právo Legislativní rady vlády ČR, je jedním z předních představitelů Českého centra excelence pro kyberkriminalitu a stojí mj. v čele Odborné rady rektora Masarykovy univerzity pro kyberkriminalitu a kyberbezpečnost. Je zakládajícím členem European Law Institute ve Vídni a European Academy of Law and ICT.

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

prorektor pro vzdělávání a kvalitu

Doktor Bulant má bohaté zkušenosti ze všech úrovní řízení univerzity; od roku 2015 zastává funkci prorektora, v minulosti působil jako proděkan přírodovědecké fakulty či zastával funkci předsedy Akademického senátu Masarykovy univerzity. Odborným profilem je matematik, mezi jeho hlavní oblastí zájmu patří teorie čísel a systémy počítačové algebry; působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Velmi aktivní je také mimo půdu univerzity; je např. členem představenstva sdružení CESNET, pracovní skupiny MŠMT k vyhodnocení realizace strategického záměru či pracovní skupiny České konference rektorů pro vzdělávání a spolupráci s NAÚ.

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

prorektorka pro výzkum a doktorské studium

Profesorka Pospíšilová působila jako prorektorka MUNI v letech 2019 až 2023; je mimořádně úspěšná vědkyně, má rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti genetiky, genomiky a molekulární hematoonkologie a je členkou mnoha významných národních a mezinárodních vědeckých konsorcií. Získala řadu vědeckých ocenění, včetně Ceny předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Ceny Ministra zdravotnictví ČR a v roce 2022 byla zvolena členkou prestižní Evropské vědecké organizace EMBO. Působí na Ústavu lékařské genetiky a genomiky a na Interní hematologické a onkologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno a v Centru molekulární medicíny CEITEC MUNI.

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

prorektor pro akademické a kulturní záležitosti

Profesor Hanuš působil jako prorektor MUNI v letech 2019 až 2023; je historik, mezi jeho hlavní odborné zaměření patří obecné dějiny 19. a 20. století, dějiny kultury či dějiny historiografie. Dlouhodobě se zabývá rovněž dějinami Masarykovy univerzity a evropského vysokého školství, v této oblasti publikoval několik odborných i popularizačních prací. Zkušenosti s vydavatelskou a organizační činností nabyl též v Centru pro studium demokracie a kultury, které spoluzakládal.

Ing. Monika Jandová, Ph.D.

prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost

Doktorka Jandová zastává od roku 2020 funkci proděkanky pro internacionalizaci Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2009 působí na Katedře ekonomie, odborně se věnuje dopravní ekonomii, její vědecko-výzkumná činnost se zabývá především dopady konkurence na železnici. Od roku 2015 je manažerkou mezinárodních aktivit Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP. V letech 2014–2016 byla členkou zaměstnanecké komory Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

prorektor pro internacionalizaci

Doktor Suchý má mnohaleté zkušenosti z akademických a řídících funkcí; od roku 2019 je proděkanem pro internacionalizaci a záležitosti studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, v letech 2006–2019 působil ve funkci vedoucího Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, v letech 2004–2019 byl členem Akademického senátu Masarykovy univerzity, v období let 2002–2006 potom členem Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, přičemž dva roky zastával funkci jeho předsedy. Jako politolog se odborně zabývá především vývojem zahraniční a bezpečnostní politiky USA od konce druhé světové války do současnosti a rolí jaderných zbraní v mezinárodních vztazích.

Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy

Doktorka Fialová působí od jara 2023 jako prorektorka MUNI pro záležitosti studentů a vnější vztahy, do této doby od roku 2018 působila jako proděkanka pro záležitosti studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na univerzitě je zaměstnána od roku 2008, od roku 2012 jako odborná asistentka Ústavu veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje především oblasti prevence neinfekčních a infekčních chorob, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, specializuje se také na hygienu práce a ochranu veřejného zdraví. Dlouhodobě působí ve fakultních i univerzitních orgánech.

Hlavní novinky