Přejít na hlavní obsah

Oslava čtvrtstoletí přinesla i šest Stříbrných medailí osobnostem FSS

Součástí oslav 25. výročí založení fakulty sociálních studií se stala i Zahradní slavnost v Mendelově skleníku spojená s udělováním Stříbrných medailí.

Součástí oslav 25. výročí založení fakulty sociálních studií bylo i udělování Stříbrných medailí.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš předal šest Stříbrných medailí osobnostem z řad fakulty, které se významně zapsaly do její historie. Oceněným gratuloval i současný děkan fakulty Stanislav Balík. 

Břetislav Dančák


Břetislav Dančák představuje významnou postavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity i Masarykovy univerzity samotné. V letech 2004–2009 byl ředitelem celouniverzitního Mezinárodního politologického ústavu MU, v letech 2008–2011 byl proděkanem pro zahraniční vztahy FSS MU, v letech 2011–2019 vykonával po dvě funkční období službu třetího děkana FSS MU, v letech 2019–2023 byl prorektorem MU pro internacionalizaci a statutární zástupce rektora MU. Výrazným způsobem se zasloužil o rozvoj fakulty i univerzity.

Lubomír Kostroň


Lubomír Kostroň představuje významnou postavu vzniku a prvního desetiletí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, její Katedry psychologie i Masarykovy univerzity samotné. Byl druhým předsedou nově vzniklého akademického senátu FSS MU, posléze druhým vedoucím její Katedry psychologie a v letech 2000–2002 i předsedou univerzitního akademického senátu.

Petr Mareš


Petr Mareš patří sice k nenápadným, nicméně nesmírně vlivným postavám prvních patnácti let Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, její Katedry sociologie a Masarykovy univerzity. Po společenských změnách roku 1989 nastoupil hned v roce 1990 na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, aby byl jednou z tváří zajímavého fenoménu nazvaného „brněnská sociologická škola“. Stál u prvních internacionalizačních projektů, které propojily Masarykovu univerzitu se západním světem. Po vzniku FSS MUNI v roce 1998 se stal prvním vedoucím její zakladatelské Katedry sociologie.

Markéta Pitrová


Markéta Pitrová je jednou z nejzajímavějších postav prvního čtvrtstoletí existence Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a její Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Významně se zapsala i do vývoje celé Masarykovy univerzity. Ze všech pracovníků FSS MU úspěšně prošla největším počtem pozic v akademické samosprávě fakulty i univerzity: byla vedoucí katedry, členkou a předsedkyní fakultního senátu, proděkankou, prorektorkou pro rozvoj, členkou fakultní i univerzitní vědecké rady, rady pro vnitřní hodnocení, členkou univerzitní etické komise, řešitelkou celouniverzitního strategického projektu apod. Mimo tuto činnost zůstala a zůstává zapálenou pedagožkou, na níž studenti oceňují nejen její erudovanost a odbornost, ale také respekt a důstojné zacházení.

Ivo Plaňava


Ivo Plaňava představuje významnou postavu vzniku a rozvoje Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, šířeji chápané psychologie i Masarykovy univerzity samotné. Propojuje akademický i praktický přístup k psychologii. V roce 1990 se vrátil z praxe na Masarykovu univerzitu jako odborný asistent a poté jako docent psychologie. V devadesátých letech působil jako proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Po rozdělení ústavu psychologie filozofické fakulty v souvislosti se vznikem FSS se v roce 1998 stal prvním vedoucím nově vzniklé Katedry psychologie FSS MUNI. Pedagogicky působil neobvykle dlouho. Ocenění za něj převzala jeho dcera Irena Šléglová.

Jitka Štěpánková


Jitka Štěpánková byla dlouhých osmnáct let vedoucí studijního oddělení Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zasloužila se o vybudování velmi kvalitního pracoviště poskytujícího vynikající servis pedagogům i studentům v jedné ze stěžejních činností univerzity. Stála v čele studijního oddělení v době masivního nárůstu počtu studentů z původních několika mála set až na pět tisíc. Byla to rovněž doba překotného vzniku nových bakalářských i magisterských studijních programů. Přes tento nárůst zůstalo studijní oddělení pod jejím vedením neobyčejně vstřícnou částí fakulty, kde doktorka Štěpánková nastavovala vnitřní kulturu služby studentům a pedagogům. Její ocenění Stříbrnou medailí Masarykovy univerzity v čase 25. výročí vzniku FSS MUNI je současně i symbolickým oceněním všech neakademiček a neakademiků, kteří se celou dobu podílejí na příběhu úspěchu fakulty sociálních studií.

Hlavní novinky