Přejít na hlavní obsah

Vize prorektorů a prorektorek Masarykovy univerzity

Tým prorektorek a prorektorů pro Magazín M popsal své plány a cíle pro nadcházející funkční období.

Do nového akademického roku vstoupila Masarykova univerzita s novým vedením. Tým prorektorek a prorektorů pro druhé funkční období rektora Martina Bareše na jeho návrh schválil 18. září akademický senát. Součástí vedení jsou také kvestorka Marta Valešová, kancléř Marián Kišš a ředitelka pro strategii Šárka Řehořová.

Tří prorektorek a čtyř prorektorů se ptáme: 

Kam chcete, aby se MUNI za čtyři roky posunula v oblastech, nad kterými máte dohled?

 

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie
statutární zástupce rektora

V agendě rozvoje nás čekají velké infrastrukturní projekty v čele s výstavbou MUNI BioPharma Hubu, multifunkční sportovní haly, vědeckotechnického parku nebo nových bloků kolejí. Přinejmenším stejně důležité jsou pro mě i rozvojové investice do našich lidí – studujících i zaměstnanců – které chceme realizovat v rámci různých projektů OP JAK a dalších finančních nástrojů. V agendě IT, kde jsme na evropské špičce, bude výzvou pro další období zavedení nové generace ekonomického informačního systému a další rozvoj nástrojů pro řízení založené na datech. V mojí třetí agendě, tj. legislativě, to bude hodně záležet na vývoji našeho právního prostředí. Doufám, že se naší vládě podaří splnit důležitý bod jejího programového prohlášení, kterým je ustanovení výzkumných univerzit. U vnitřní legislativy bych rád pokračoval v dosavadním trendu zjednodušování a zpřehledňování, pro který se v minulém období vžil pojem „legislativní liposukce“.

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

prorektor pro vzdělávání a kvalitu

Chceme dále zlepšovat kvalitu studia, zejména vybudováním systému rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících včetně jejich zohlednění v kariérním postupu. Bude třeba pokračovat v úpravách struktury studijních programů a jejich racionalizaci, a tím umožnit studujícím flexibilnější průchod studiem. Nadále hodláme zkvalitňovat získávání a využití zpětné vazby od studentů a proces hodnocení studijních programů. Již nyní připravujeme úpravy Studijního a zkušebního řádu, který by kromě reakce na předpokládanou novelu zákona o VŠ měl obsahovat podmínky pro zmíněnou flexibilitu a také opatření směřující ke zlepšování studijní úspěšnosti. Úpravami projde i přijímací řízení, kde rozvíjíme elektronickou podobu testu studijních předpokladů a chceme ještě více zohledňovat dosavadní výsledky uchazečů. A věřím, že se nám bude dařit i nadále rozvíjet mezifakultní spolupráci ve vzdělávání, zejména pak ve studijních programech připravujících budoucí učitele a v rámci předmětů společného základu CORE.

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

prorektorka pro výzkum a doktorské studium

V oblasti výzkumu a doktorského studia je naší dlouhodobou vizí přiblížit se nejlepším evropským univerzitám a intenzivně pokračovat v podpoře mezinárodních aktivit vědců MUNI. Chceme být nadále velmi aktivní v grantových výzvách Horizon Europe i prestižních národních grantových schématech a zároveň podporovat naše stávající i nově příchozí vědce a vědkyně prostřednictvím Grantové agentury Masarykovy univerzity. Rádi bychom dále zviditelňovali špičkové odborné zázemí a výzkumné infrastruktury na MUNI vůči jejich uživatelské komunitě. Chceme být také nadále součástí iniciativ a reforem usilujících o zodpovědné hodnocení výzkumu a stavět na výsledcích vnitřního kvalitativního hodnocení výzkumu a doktorského studia realizovaném v loňském roce. V oblasti doktorského studia plánujeme implementaci standardů školitele a posilování mezinárodních prvků doktorského studia s důrazem na realizaci zahraničních výjezdů na kvalitní pracoviště. Budeme rozšiřovat možnosti vzdělávacích a rozvojových aktivit v rámci MUNI PhD Academia. Věříme, že tyto aktivity pomohou dále zvyšovat kvalitu výstupů výzkumu a tím posilovat postavení MUNI v Česku i v zahraničí.

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

prorektor pro akademické a kulturní záležitosti

Moje agenda je do značné míry propojená, což je veliká výhoda. Akademické záležitosti, když odmyslím potřebné úřadování, souvisejí s tím, jak se univerzita projevuje dovnitř i navenek, s univerzitní kulturou. Akademické obřady, k nimž patří promoce všech stupňů, udělování medailí a cen, různé ceremoniály atd. mají být nejen radostnými prožitky, které budují univerzitu zevnitř a ukazují ji i navenek, ale mají být i přiměřené, důstojné a krásné.

A s tím souvisí moje kulturní portfolio. Mým cílem je zvyšování kvality institucí, jako je nakladatelství Munipress, Mendelovo muzeum, Univerzitní centrum Telč a Archiv MU, ale i jejich vzájemná spolupráce, což se v minulém období projevilo založením Kulturního centra Masarykovy univerzity, které pořádá celouniverzitní akce – Masarykovy dny na jaře a Mendelovy dny na podzim, koncert na konci léta a oslavy Listopadu 2023, abych jmenoval ty nejvýznamnější. Pokud se mi podaří zvýšit povědomí, že Masarykova univerzita je vzorem nejen ve výuce a vědě, ale také v kulturní oblasti, budu spokojený.

Jak známo, Masarykova univerzita i celé kulturní a filmumilovné Brno dostalo těžkou ránu v podobě zavřené Scaly. Je mým úkolem nejen sledovat situaci, ale také vyjednávat náhradní prostory pro výuku a další aktivity. Budu rád, když se nepotvrdí katastrofické scénáře a Scala se opět vrátí do plného provozu – Masarykova univerzita si uvědomuje, že i akcemi v tomto mimořádném univerzitním biografu plnila svou společenskou úlohu.

Ing. Monika Jandová, Ph.D.

prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost

Univerzita je postavena na lidech. Chtěla bych, abychom se stali synonymem pro atraktivního a aktivního zaměstnavatele, který nejenže přitahuje špičkové talenty, ale také aktivně podporuje kreativitu svých zaměstnanců. Současně bychom se měli stát lídrem pro společenský rozvoj, reflektujícím různé aspekty udržitelného rozvoje a integrující je do naší nabídky studijních programů, vědy a společenské role. Chceme být institucí, která aktivně přispívá k řešení globálních výzev, a naši studenti a vědecký tým budou hrát klíčovou roli v této snaze.

Měli bychom být jasnou volbou pro celoživotní vzdělávání, a to jak našich absolventů, kteří budou mít možnost neustále se rozvíjet a udržovat si své dovednosti relevantní pro trh práce, tak i pro zaměstnavatele v Jihomoravském kraji, kteří budou hledat partnery pro rozvoj svých pracovníků.

Naše univerzita by měla být také známá tím, že umí podporovat inovace a transfer vědeckých poznatků do reálného světa. Abychom se stali mostem mezi akademickým prostředím a průmyslem, kde naše spolupráce povede k praktickým řešením a vytvoření hodnoty pro společnost.

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

prorektor pro internacionalizaci

Byl bych rád, kdyby se v oblasti internacionalizace podařilo vnímání studentských mobilit posunout tak, aby co nejvíce studentek a studentů absolvovalo první zahraniční studijní pobyt již na bakalářském stupni studia. A aby v získávání zahraničních zkušeností pokračovali i v rámci navazujícího magisterského studia a v doktorském studiu, kde se už dlouhodobější zahraniční pobyt stává naprostou samozřejmostí. Mobility se ovšem netýkají jen studentů, proto bych uvítal, kdyby této příležitosti využívalo co nejvíce akademických i neakademických pracovnic a pracovníků. Zejména těch, kteří dosud váhají.

Bylo by rovněž výborné, kdyby některé fakulty učinily výraznější pokrok v rozvoji anglických studijních programů na nižších stupních studia. Je to žádoucí pro univerzitu jako celek, ale v první řadě pro ně samotné. Budu se snažit o to, aby fakulty dokázaly spojit síly a paprsky jako Ghost Busters při přípravě společného bakalářského studijního programu Liberal Arts and Sciences.

V oblasti univerzitního sportu hodláme činit další kroky k rozvoji univerzitních sportovišť a pokračovat budování moderního zázemí, jež bude sloužit nejen pro další rozvoj fakulty sportovních studií a vrcholových sportovců univerzity, ale také ke sportovnímu vyžití široké univerzitní veřejnosti.

Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy

Chci zlepšovat péči o naše studenty. Mou prioritou jsou různé formy podpory studia, rozvoj studijního a kariérního poradenství a starost o to, aby se studentům na naší univerzitě dobře studovalo, a i díky tomu se snižovala studijní neúspěšnosti. Budu se věnovat strategii rozvoje kolejí a menz, které vytvářejí zázemí našim studentům. Chceme opravovat a dále budovat ubytovací kapacity, i když to bude běh na delší trať, než je jedno funkční období. Spolu s fakultami se budu snažit, abychom lépe oslovovali uchazeče a přiváděli na univerzitu skvělé a motivované mladé lidi. Musíme se také více zaměřit na budování vztahů s našimi absolventy, ti jsou totiž naše „univerzitní stříbro“. Ráda bych, aby veřejnost stále více vnímala Masarykovu univerzitu jako instituci, na které je prestižní, zajímavé, ale také příjemné studovat i pracovat. A aby si všímala, že naše univerzita významnou měrou přispívá svojí třetí rolí ke zlepšování života nejen v Brně, ale v celém regionu. Je to společné dílo, ke kterému chceme přispět kvalitní komunikací a vhodnou formou marketingové podpory.

Hlavní novinky