Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má sedm nových emeritních profesorů

Jmenovací dekrety převzali profesoři a profesorky z filozofické, přírodovědecké a pedagogické fakulty a fakulty informatiky.

Předávaní dekretů novým emeritním profesorům mělo slavnostní a přátelský ráz.

Jmenovací dekrety sedmi novým emeritním profesorům Masarykovy univerzity dnes předal rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš společně s prorektorem pro akademické a kulturní záležitosti Jiřím Hanušem. Status emeritního profesora Masarykovy univerzity může získat její bývalý zaměstnanec s akademickou hodností profesora, který se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj univerzity nebo její součásti. Návrh na jmenování může podat kterýkoliv vědecký pracovník, poté ho vedoucí dotčeného pracoviště se souhlasem příslušné vědecké rady předkládá k rozhodnutí rektorovi.

„Setkáváme se v době, kdy naše instituce slaví 105. výročí, ale jsou to nikoliv budovy, ale lidé, kteří vkládají do dění na Masarykově univerzitě svou energii, zkušenost a nadšení a usilují, aby naše instituce byla jako celek lepším místem pro vzdělávání a pěstování vědy. Je důležité, abychom nejen věděli, kam směřujeme, ale abychom také znali svou historii. A jste to vy, kdo dějiny univerzity psali,“ řekl na úvod slavnostního setkání rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Nové emeritní profesorky a profesory filozofické fakulty představila děkanka fakulty Irena Radová a přirovnala je k Titánům z doby antiky. „Naše doba má pravé Titány, na výsledcích jejichž práce můžeme stavět. Univerzita z nich činí emeritní profesory a profesorky. Náš život je díky nim lehčí,“ uvedla Irena Radová. Čestný titul emeritní profesorka získaly bohemistka Jana Pleskalová a anglistka Milada Franková. Obě působily na filozofické fakultě po sametové revoluci, neboť dříve nemohly z politických důvodů. Obě výrazně ovlivnily vývoj ve svých oborech. Emeritním profesorem se rovněž stal historik a badatel Jiří Malíř, který dodnes reprezentuje MU po celém světě a je známý svou působností v česko-německé komisi historiků.

Děkanka Irena Radová s emeritními profesorkami Janou Pleskalovou (vlevo) a Miladou Frankovou.

Za přírodovědeckou fakultu představil nového emeritního profesora Jana Vřešťála proděkan pro rozvoj a kvalitu Jaromír Leichmann. „Profesor Jan Vřešťál pracoval na Akademii věd ČR, po revoluci rozvíjel znalosti a dovednosti na naší fakultě, stal se vedoucím katedry a také byl jmenován docentem a profesorem,“ zmínil Jaromír Leichmann. Emeritní profesor Jan Vřešťál se věnuje fyzikální chemii, termodynamice slitin a nadále se podílí na výuce.

Děkanka pedagogické fakulty Simona Koryčánková vnímá nové emeritní profesory Marii VítkovouEvžena Řehulku jako „pochodně poznání“. Oba se totiž zasloužili o rozvoj studijních programů a své poznatky předali mladším generacím pedagogů. Marie Vítková se věnovala speciální a inkluzivní pedagogice a stála u utváření koncepce oboru nejen u nás, ale i v zahraničí. „Právě díky profesorce Marii Vítkové je speciální pedagogika oborem známým i v evropském kontextu,“ vysvětlila Simona Koryčánková. Profesora pro obor pedagogická, poradenská a školní psychologie Evžena Řehulku označila děkanka jako klíčovou osobu v oblasti psychologie na brněnské pedagogické fakultě. Vyzdvihla zejména jeho výzkumný projekt Škola a zdraví v 21. století, který ji samotnou ke studiu psychologie inspiroval.

Sedmým emeritním profesorem MU se stal Jozef Gruska z fakulty informatiky. Děkan fakulty Jiří Barnat ho představil jako jednoho z otců-zakladatelů fakulty. „Pro obor informatika jde o klíčovou osobnost, excelentního vědce, za nímž stojí výsledky a citace. V České republice i na Slovensku se začaly šířit informace o oboru právě díky profesoru Jozefu Gruskovi,“ zmínil děkan fakulty Jiří Barnat a připomněl, že nový emeritní profesor Jozef Gruska je také jednou z osobností kvantového počítání, jehož kniha byla přeložena i do japonštiny.

Emeritní profesor Jozef Gruska a děkan Jiří Barnat.

Noví emeritní profesoři Masarykovy univerzity

Jmenovací dekrety předal novým emeritním profesorům rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Pořadí zvolil podle „stáří“ fakult. První byla na řadě zakládající filozofická fakulta a na samotném závěru fakulta informatiky, která byla založena po revoluci v roce 1994.

Filozofická fakulta

prof. Jana Pleskalová

prof. Milada Franková

prof. Jiří Malíř

Přírodovědecká fakulta

prof. Jan Vřešťál

Pedagogická fakulta

prof. Marie Vítková

prof. Evžen Řehulka

Fakulta informatiky

prof. Jozef Gruska

 

Emeritní profesor je čestným členem akademické obce Masarykovy univerzity a fakulty s právem podílet se na aktivitách Masarykovy univerzity, respektive fakulty či pracoviště. Může se aktivně účastnit činnosti pracoviště zejména prostřednictvím konzultační činnosti ke koncepčním i dílčím odborným otázkám. Na základě dohody s vedoucím pracoviště se emeritní profesor může podílet i na výzkumných aktivitách či dalších činnostech pracoviště, popřípadě se zabývat vlastním výzkumem.

Hlavní novinky