Přejít na hlavní obsah

MU zveřejnila stanovisko k publikování vědeckých výsledků

Vymezila se tak proti vydavatelům predátorských časopisů.

„Masarykova univerzita zastává principiální postoj, že kvalitu vědecké práce nelze hodnotit pouze na základě vnějších znaků časopisu nebo jiného publikačního kanálu, a současně respektuje, že akademická činnost potřebuje vysokou míru svobody a diverzity potřebnou pro žádoucí inovace, uplatnění individuálních talentů a mezioborové spolupráce,“ píše se v dokumentu, který shrnuje argumenty týkající se problematiky predátorských časopisů v časovém i obsahovém kontextu. Masarykova univerzita širokou diskusi k dané problematice vítá, avšak vyzývá „k ponechání hodnocení akademické práce na profesionální expertíze nejen ve smyslu samotných metod hodnocení, ale i oborového zaměření“.

Stanovisko Masarykovy univerzity, vydané v souladu s vedením MU i Vědeckou radou MU, v úvodu připomíná iniciativu knihovníka Jeffreyho Bealla z University of Colorado, který v roce 2008 na existenci potenciálních predátorských open access vydavatelů jako první upozornil. Ač nezpochybňuje Beallovu práci, upozorňuje, že Beallův seznam není v současné době směrodatný: „MU se proto principiálně vyhraňuje proti přímočarému aplikování historického Beallova seznamu jednak na aktuální problémy, k čemuž bohužel v současné době ve zvýšené míře dochází, a jednak jako nástroje laického hodnocení odborné práce bez znalosti její komplexity.“

Za predátorského lze označit vydavatele, který parazituje na modelu vědeckého publikování a s cílem maximalizovat svůj finanční zisk rezignuje na systematický proces „peer review“ hodnocení, vytváří fiktivní redakční rady nebo napodobuje názvy renomovaných důvěryhodných časopisů. V časopisech i neperiodických publikacích tohoto typu pak MU vnímá případné publikování u svých zaměstnanců a studentů jako nežádoucí jev. V dané oblasti poskytuje MU svým zaměstnancům i studentům cílenou podporu a vzdělávání i služby pro vyhodnocení, zda konkrétní časopis či nakladatelství dodržuje principy transparentnosti a dobré praxe.

Dokument však neopomíjí ani tzv. „šedou zónu“, což jsou případy, kdy se vydavatelé nechovají zcela jednoznačně a jejich časopisy nelze proto automaticky vyhodnotit jako podvodné nebo nekvalitní. Obvykle je u nich dodržena premisa vědeckého publikování (recenzní řízení), avšak další aspekty – například míra zamítání článků („rejection rate“) nebo marketingové praktiky promítající se do nadměrného množství zvláštních vydání („special issues“) – svědčí spíš o snaze po vyšším zisku. K této problematice přistupuje MU následovně: „Je na stanovení míry přísnosti v každé instituci, zda zohlední publikování ve zmíněných nakladatelstvích v kariérním hodnocení zaměstnanců a v hodnocení výzkumu.“

Ve Stanovisku MU k publikování vědeckých výsledků je zároveň zdůrazněno, že „u jednotlivců je nutné posuzovat míru, motivace, vliv na individuální kariéru a dopad takové činnosti a zejména zahrnout do hodnocení veškeré relevantní vědecké aktivity“, neboť vědec může dosahovat významných vědeckých úspěchů a vysoké míry kvality obsahu, přestože se v jeho portfoliu některý z kontroverzních časopisů objevil.

Masarykova univerzita se i nadále hodlá problematikou dobré publikační praxe intenzivně zabývat a rovněž zintenzivní debatu o funkčních místech po vzoru úspěšných zahraničních univerzit a současně revizi pohledu na vědeckou kvalitu i její hodnocení.

Stanovisko MU k publikování vědeckých výsledků je k dispozici ZDE.

Hlavní novinky