Přejít na hlavní obsah

E-learningové kurzy pro smyslově postižené studenty

ImageStředisko Teiresiás, jehož úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na Masarykově univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem, zahájilo práci na dvou projektech financovaných Evropským sociálním fondem. Jedná se o projekty e-learningových kurzů pro smyslově postižené studenty i absolventy středních a vysokých škol.

Oba projekty jsou součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. První z nich označený Integrační modul sekundárního vzdělávání smyslově postižených (IMoSeSP) je součástí opatření 3.1 na podporu regionálního školství a jako partneři se při jeho řešení sešli Masarykova univerzita v Brně, České vysoké učení technické v Brně, Centrum pro zjišťování informací ve vzdělávání (CERMAT), obecně prospěšná společnost Scio, Speciální pedagogické centrum pro postižené děti v Hradci Králové a dvě ze středních škol řešících úkol vzdělávání handicapovaných: Speciální školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí a Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium v Brně. Druhý projekt s názvem Integrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených (IMoTeSP) je součástí opatření 3.2 (podpora vysokých škol) a jako partner Masarykovy univerzity v něm vedle Vysokého učení technického v Brně vystupuje Janáčkova akademie múzických umění s letitými zkušenosti v oblasti dramatiky neslyšících. Ze specializovaných pracovišť se na projektu podílí Unie neslyšících Brno a Tyfloservis Brno.

Cílem projektu je vytvořit modul pedagogicko-psychologických a informaticko-technologických služeb propojitelný se stávajícími akreditovanými obory zúčastněných vysokých škol, jehož aplikací se docílí průchodnosti těchto oborů pro osoby se smyslovým handicapem nepostihujícím intelektuální a mentální kapacitu. Součástí obou modulů je definice nezbytných standardů pro komunikaci s osobami se specifickými nároky, tak aby bylo možné se při odborné a později vědecké práci opřít o jisté společné předpoklady, jež se nevylučují s individuálním přístupem ke každému specificky komunikujícímu studentovi.


Image
Zrakově postižené studentky používají k práci na počítači speciální brailleský displej a klávesnici. Foto: Ondřej Ženka
"Skupina těžce smyslově postižených občanů vytváří podle statistik zveřejněných vládním výborem pro zdravotně postižené občany trvalou složku populace o velikosti 0,5-4 % a je celkovým stavem a způsobem organizace vzdělávání trvale diskriminována. Obecná inovace projektu IMoSeSp i IMoTeSp spočívá v návrhu systematicky monitorovat postupy nezbytné pro adaptaci, ovlivňovat je s cílem standardizace a archivovat takto vzniklé technologie, materiály i organizační opatření pro jejich synchronní i pozdější uplatnění v analogické vzdělávací situaci," řekl v souvislosti se zahájením projektu Petr Peňáz, ředitel Střediska Teiresiás.

Ukončení projektu je plánováno na rok 2007. Konkrétním výstupem projektu budou především veřejné e-learningové kurzy speciálních informačních technologií, matematiky, češtiny a angličtiny, opřené o zmíněné standardy. Dalšími souvisejícími výstupy budou elektronický terminologický slovník českého znakového jazyka (pro oblast matematiky a informatiky), nástroj hlasové analýzy pro podporu sluchově postižených (rozpoznávání spontánní řeči s velkou slovní zásobou pro vizualizaci mluveného textu) a doplňkový software pro hmatovou práci nevidomých v oborech využívajících symbolické zápisy (matematické texty).
Evropský sociální fond, jeden z tzv. strukturálních fondů EU, je součástí sociální politiky EU. Jeho hlavními prioritami jsou rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce, podpora rovných příležitostí v přístupu na trh práce, podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součásti politiky celoživotního vzdělávání, podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly, či opatření pro zlepšení přístupu žen na trh práce.

Hlavní novinky