Přejít na hlavní obsah

Seminář o ICRC: fakta jsou na stole

anotace_ICRC_model1.jpgZáměr založit v Brně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) ve spolupráci s pracovišti zřizovanými světově proslulou nadací bratří Mayů, zejména pak s klinikou Mayo se sídlem v minnesotském Rochesteru, je v podmínkách České republiky projektem zcela unikátním. Na rozdíl od vstupu zahraničních investorů, kteří do České republiky přicházejí využívat levné pracovní síly pro masovou produkci konzumního zboží, jedná se zde o investici do mozků a projekt zahrnující zapojení tvůrčích sil v oblasti výzkumu, vysokoškolského vzdělávání, zdravotnictví i průmyslu a obchodu.

První technologický park v oblasti zdravotnictví, který by tím v Česku vznikl, by dovolil v domácích podmínkách kombinovat špičkový medicínský výzkum s jeho bezprostředními dopady na kvalitu poskytované lékařské péče. Projekt je svou výší zhruba dvou miliard korun jen zdánlivě drahý – a to i tehdy, zapomeneme-li na zhruba stovku miliard, kterou již Česko formou investičních pobídek věnovalo na příchod investorů evidentně méně perspektivních. Tato suma by měla být čerpána v průběhu pěti let, pouze 115 milionů ročně by z toho připadlo na zdroje ministerstva zdravotnictví a finanční podíl by do něj vložilo také město Brno a Jihomoravský kraj.

Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky a senátor PČR
Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky a senátor PČR
Negativní ohlasy na vládou projednávaný projekt zazněly na podzim minulého roku od některých pražských kritiků. Upravený projekt měla projednat vláda na zasedání těsně před Vánocemi, ale z jednání byl tento bod stažen zřejmě proto, že se těsně před tím v tisku objevilo několik kritických názorů. Kritika se ovšem opírala především o emoce, autoři těchto názorů přiznávali neobeznámenost s projektem a negativní ohlas byl zčásti vyvolán odvoláním profesora Jana Černého v termínu a za okolností, kdy emotivní reakce založená na sympatiích pacientů nebo kolegů zákonitě musela převážit nad věcným posuzováním záměru strategické povahy. V této atmosféře málo vážila jasně deklarovaná podpora tří brněnských vysokých škol, jednomyslné doporučení Vědecké rady Masarykovy univerzity nebo intenzivní zájem kraje i města na tomto projektu.

Seminář potvrdil obecnou podporu projektu
Na odborný seminář, který v zájmu skutečného posouzení obsahu i přínosu projektu ICRC inicioval rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala s prorektorkou prof. Janou Musilovou, byli výslovně pozváni i všichni známí kritici projektu. S výjimkou brněnského profesora Jana Černého se však nezúčastnil ani jeden z nich. Výsledné vyznění semináře jednoznačně potvrdilo vědecké záměry a koncepce, na kterých projekt stojí, i obecnou podporu, kterou jeho uskutečnění mezi brněnskými odborníky požívá. Velké publicity se dostalo i vyjádření profesora Černého, který přislíbil svou spolupráci na projektu, pokud bude realizován.

Výsledky semináře jsou důležité pro jeho věcnou a otevřenou povahu, která je podstatou každého odborného a na faktech založeného posuzování problému. Na jeho půdě nebylo místo pro politiku a v otevřené komunikaci mezi vědci lze neúčast na něm – již proto, že bylo možné zaslat stanovisko také písemně – nebo nevyslovení záporného stanoviska některého z jeho účastníků hodnotit podle známého: „Kdo zná důvody proti, ať je vysloví hned, nebo ať mlčí navěky.“ Je nepochybné, že projekt má povahu strategické investice a že jeho zhodnocení bude znamenat největší přínos pro nastupující mladou generaci vědců. Pro některé osobnosti, které jsou „velké“ v domácím měřítku, může samozřejmě vstup skutečné výzkumné velmoci, kterou klinika Mayo je, znamenat ústup z piedestalu, na kterém je doma nikdo neohrožuje. Není však základní povinností dobrého učitele mít radost z toho, když ho jeho žák o hodně přeroste?

Model budoucího Mezinárodního centra klinického výzkumu.
Model budoucího Mezinárodního centra klinického výzkumu.

Politika nebyla na programu semináře, ale právě proto je jeho výsledek cenný jako odborný podklad pro další rozhodování politiků. Fakta jsou na stole a je úkolem politiků ukázat, jaké závěry z těchto fakt učiní pro rozhodování ve věcech veřejných. Nikdo se v této situaci nemá na co vymlouvat.

Přesunutí se neslučuje s vědeckou etikou
Názor na to, co by fakticky znamenala možnost nerealizovat centrum ICRC v Brně, ale jako alternativu k tomu je umístit do pražského IKEMu, dobře vystihuje výsledek ankety kterou k této věci uspořádal zpravodajský server Aktuálně.cz: Z více než tisíce respondentů vyslovilo 85 procent názor, že by se jednalo o „regulérní krádež“ projektu vypracovaného brněnskými odborníky. Je těžké si představit etiku takových „vědců“, kteří by se obstrukcemi a vypouštěnými dezinformacemi nejdříve snažili zpomalit projednání projektu ve vládě, protože by se brněnskou konkurencí cítili ohroženi, následně by se snažili podpořit emotivní reakce proti projektu v Brně, aby poté jako triumfátoři zachránili tento špičkový projekt pro Českou republiku tím, že ho umístí k sobě do Prahy. Do spolupráce s nimi by se za daných okolností nikdo soudný nemohl pustit. Není ani co tímto způsobem „zachraňovat“, když mezi brněnskými odborníky i politiky existuje obecný souhlas s tím, že by se ICRC ve Fakultní nemocnici u sv. Anny postavit mělo a že nevyužít této šance by bylo velkou chybou. Nemluvě o tom, že výsledek ankety by stejnou měrou mohl být vztažen na poměry mezi volebními lídry v Praze a v Jihomoravském kraji. Ostatně schválení projektu neznamená, že by se některé parametry jeho finanční realizace nemohly ještě upravit.

Model budoucího Mezinárodního centra klinického výzkumu.
Model budoucího Mezinárodního centra klinického výzkumu.

Projekt ICRC má všechny předpoklady vytvořit v Brně centrum, které bude mít nikoli jen lokální, ale přinejmenším (středo)evropský význam – První lékařská fakulta UK ostatně se spoluprací s brněnským ICRC již dávno počítá. Zájmem České republiky by měla být podpora růstu mimopražských vědeckých kapacit, je-li podložen skutečnou kvalitou, nikoli jen zájmem dostat finance kvůli tomu, že jde „o region“, nikoli „o centrum“. Věřme tedy, že vláda ve věci ICRC brzy rozhodne a že se její rozhodnutí bude opírat o fakta, nikoli o uraženou ješitnost Prahy vůči Brnu. Mnohokrát bylo ostatně zdůrazněno, že prospěch by tento krok znamenal pro výzkum v celé České republice a zdaleka ne jen v medicíně jako takové.

Jiří Zlatuška,
děkan Fakulty informatiky a senátor PČR

Hlavní novinky