Přejít na hlavní obsah

Stanovisko rektora MU ke změnám ve vedení ÚVT

Rektor odvolal ředitele ÚVT Václava Račanského, nové vedení má předložit koncepci změny struktury ústavu.

„Jsem si dobře vědom významu Ústavu výpočetní techniky pro zajištění chodu univerzity i jeho vědeckého potenciálu. Současně jsem si na základě diskusí v Akademickém senátu i diskusí s vedeními fakult vědom toho, že vnímání ústavu, kvality jeho služeb a nákladnosti je na univerzitě stále více rozporuplné.“

Vážený pane děkane, členové vedení Fakulty informatiky,

dovolte mi, abych reagoval na Váš dopis, v němž vyjadřujete „hluboké znepokojení nad událostmi kolem Ústavu výpočetní techniky“ a obviňujete mě z porušení Statutu MU ve věci zásahu do vědeckého výzkumu.

Myslím, že pro celou věc je potřeba osvětlit širší kontext postupu. Jsem si dobře vědom významu Ústavu výpočetní techniky pro zajištění chodu univerzity i jeho vědeckého potenciálu. Současně jsem si na základě diskusí v Akademickém senátu i diskusí s vedeními fakult univerzity vědom toho, že vnímání ústavu, kvality jeho služeb a nákladnosti je na univerzitě stále více rozporuplné. Rozpočet, který prochází ústavem, je ve společných nákladech univerzity jednou z největších položek.

Jak dobře víte, pokles letošního rozpočtu univerzity z příspěvku na vzdělávací činnost a očekávání ještě výraznějšího poklesu v roce příštím staví univerzitu před nezbytnost hledat možné úspory zejména v centrálních nákladech tak, aby byla co nejméně ohrožena její primární činnost, tedy výuka a výzkum. Cílem vedení univerzity je to, aby rozpočet centralizovaných aktivit klesal rychleji než rozpočty fakult.

S tímto cílem byl tehdejšímu řediteli Račanskému v září 2011 uložen úkol připravit návrh rozpočtu ÚVT na rok 2012, který by byl jednak úsporný, jednak by úspory rozvrhl podle priorit jednotlivých činností ústavu, zřetelně oddělených na servisní služby pro univerzitu a na vlastní výzkumné aktivity ústavu. Tento úkol bohužel nebyl splněn, byl předložen návrh plošných škrtů bez transparentního rozdělení aktivit a priorit.

Druhou významnou okolností jsou rostoucí pochybnosti vedení univerzity o způsobu využívání části rozpočtu přidělovaného ÚVT. Rozpočet ÚVT je z velké části tvořen prostředky, které vznikají „zdaněním“ fakult, prostředky, které jsou fakultami chápány právem jako úhrada za služby, jež jsou ÚVT poskytovány pro celou univerzitu. Tento rozpočet dosahuje v posledních letech přibližně částky 100 milionů korun ročně. Podle předběžné analýzy, kterou dodal vedení univerzity ekonomický management ÚVT, je 20-25 milionů korun ročně využíváno nikoliv na financování služeb pro univerzitu, nýbrž na financování výzkumných aktivit na ÚVT. To sice neodporuje zákonu, ale je to v rozporu se způsobem, jímž jsou po léta vedením ÚVT zdůvodňovány rozpočtové požadavky. Přitom ale současně dochází již řadu let k tomu, že mnohé služby pro fakulty jsou fakultám poskytovány nikoliv v rámci rozpočtu, ale zvlášť za úplatu na základě vnitřní fakturace. To považuji za neobhajitelné bez vyjasnění toho, co je placeno z dotace.

A navíc, v posledních pěti letech není na Ústavu výpočetní techniky vykazován prakticky žádný vědecký výkon přes RIV, tedy žádné publikace či patenty, jež generují do budoucna tzv. institucionální podporu výzkumu. Prakticky všechny výsledky v oboru informatika jsou po léta vykazovány nikoliv na ÚVT, ale na Fakultě informatiky. Vzniká pochybnost, zda tak nejsou vzhledem k těsnému personálnímu propojení vykazovány i výsledky, vzniklé za prostředky ÚVT. To by znamenalo, že ostatní fakulty skrytě dotují výzkum na Fakultě informatiky.

Rozpočtové zadání pro bývalého ředitele Račanského mělo takovým nejasnostem zabránit a odstranit veškeré pochybnosti. Vzhledem k nesplnění tohoto úkolu a vzhledem k nezbytnosti sestavit v krátké době rozpočet ÚVT na rok 2012 jsem se rozhodl ředitele Račanského, který zastával tuto pozici od roku 1983, odvolat, a pověřil jsem funkcí dosavadního náměstka ředitele pro management a rozvoj služeb Lukáše Rychnovského. Dosavadního náměstka, který již během podzimu předkládal řediteli Račanskému návrh postupu, který by naplnil očekávání vedení univerzity. Tento postup je zcela v souladu s vysokoškolským zákonem a Statutem univerzity. Odvolání a jmenování ředitele vysokoškolského ústavu je v kompetenci rektora.

Zadání pro pověřeného ředitele je jasné – oddělit funkčně, organizačně a z hlediska pracovních kapacit služby a výzkumné činnosti, a to vnitřní reorganizací Ústavu. Žádné činnosti nemají být potlačovány, jen mají být zřetelně odděleny a financovány. Tomu musí odpovídat Organizační řád ÚVT, který dosud neexistoval, k mému překvapení. Senátu předložím během několika týdnů k diskusi návrh na vyčlenění služeb do samostatné součásti univerzity, která bude financována nadále centrálně. ÚVT by se podle představy vedení MU mělo stát skutečně vysokoškolským ústavem podle zákona. Tedy pracovištěm soustředěným na výzkumnou činnost, s vlastní vědeckou radou, které je v zákoně předvídána a jejíž neexistenci považuji za jednu z největších koncepčních chyb předchozího vedení ústavu, a jasným vědeckým programem a jasným způsobem evaluace a vykazování vědeckých výsledků. A se způsobem financování obvyklým na univerzitě, tedy z účelových dotací a institucionální podpory. Tedy podle stejných pravidel, jako platí například pro ústav CEITEC MU. Místa ředitele ÚVT i případné součásti zajišťující služby budou obsazena výběrovým řízením. Jsem také přesvědčen, že v organizačních řádech musí být zakotven princip omezení funkčních období, neboť setrvávání v akademických funkcích po téměř třicet let je praxe orientální.

Současně jsem pověřil Odbor auditu RMU zpracováním detailní analýzy využívání dotace na ÚVT z hlediska servisních a výzkumných činností, prorektora pro výzkum jsem pověřil zpracováním analýzy vědeckých výsledků vykazovaných v oboru informatika z hlediska financování a Kontrolní odbor RMU jsem pověřil dohledem nad tím, zda jsou novým vedením ÚVT dodržovány pracovně-právní normy.

Vážené dámy a pánové, jsem přesvědčen, že jednám nejen v souladu se svými kompetencemi, ale také v zájmu ekonomické stability univerzity a také v zájmu jejích fakult. Garantuji všem pracovníkům Ústavu výpočetní techniky, že jsem připraven zastat se jich v případě jakékoliv nespravedlnosti. Současně jsem však odhodlán nepřipustit další netransparentní fungování a financování Ústavu výpočetní techniky.

Hlavní novinky