Přejít na hlavní obsah

Dopisy Václava Račanského a vedení fakulty informatiky k situaci v ÚVT

Odvolaný ředitel Ústavu výpočetních techniky a vedení fakulty informatiky se postavili proti změnám v ÚVT.

Fakulta informatiky MU. Ilustrační foto: Martin Kopáček.

Dopis Václava Račanského z 22. ledna 2012

Vážený pane rektore,

vážená paní prorektorko a páni prorektoři,

vážená paní děkanko a páni děkani.

Tato zpráva je především o způsobu (devastaci mravů) řízení jednoho procesu na MU. Teprve v druhé řadě varuje před možnou škodou.

První den po návratu z dovolené, ve středu 18. 1. 2012, jsem se od pana kvestora dozvěděl, že vedení MU schválilo restrukturalizaci ÚVT. Se zdůvodněním, že žádný otec nevidí rád, jak se čtvrtí jeho dítě, mi bylo předáno odvolání z funkce ředitele ÚVT. Během následujících tří hodin byli panem kvestorem odvoláni  všichni zástupci ředitele ÚVT (až v pátek si uvědomil, že to nebylo legální), byl ustanoven nový ředitel s novými zástupci ředitele, a na svolané poradě zaměstnanců ÚVT byli šokovaní zaměstnanci seznámeni s novým stavem a rozděleni do 3 skupin, na zelené, modré a šedé,…

Starší zkušený odborník, který nechce být jmenován, neboť se zatím nachází v zelené zóně, řekl: „Podobně silný zážitek jsem měl naposled 21. srpna 1968.“

Převzetí moci bylo připraveno i realizováno skutečně na výbornou. Problémy začaly následně, neboť nové vedení ústavu nemá ani odborné, ani morální předpoklady, aby mohlo zabránit hrozícím nenapravitelným škodám. Na otázku, kdo je ta skupina, která celý záměr připravila, odpověděl pan kvestor, že ji představuje on. Je zřejmé, že kvestor Vitula má nesporný vůdcovský talent. Za krátkou dobu působení na MU nejen pochopil její problémy, ale začal je i důrazně a samostatně řešit.

Nikomu ze starého vedení ÚVT není jasné, z jakých důvodů celá věc vznikla. Neexistuje žádná studie, kde se dá ušetřit, ani jak to bude fungovat. Jde jen o ovládnutí části MU? O zastrašení jiných částí MU (vidíte, jak to jde snadno)? O přístup k informacím? Nebo vše vyplývá pouze z morální a odborné nedostatečnosti? Stejně jako ostatní vysoké školy protestujeme proti větší politické a úřednické moci nad akademickou sférou. Tak se mi zdá, že na MU ji již máme.

Zřejmě jste nebyli o připravované akci dostatečně informováni, jinak by jistě každý z Vás podobné praktiky odmítl. Byl bych moc rád, aby byla přijata taková opatření, aby se něco podobného na MU nemohlo opakovat. Doufám, že učiníte vše, aby byly na MU tolerovány pouze průhledné procesy.

V Brně dne 22. 1. 2012                                                                        
Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.

 

Dopis vedeni Fakulty informatiky z 23. ledna 2012

Vážený pane rektore,

vážená paní prorektorko, vážení páni prorektoři,

vážená paní děkanko, vážení páni děkani,

členové Akademického senátu FI MU,

s nejhlubším znepokojením sledujeme v posledních dnech překotný sled událostí kolem Ústavu výpočetní techniky, realizovaných naprosto bezprecedentním způsobem. Akademická obec, závislá ve většině každodenních činností na bezpečném a spolehlivém fungování Ústavu výpočetní techniky, nebyla seznámena s cíli, postupem, personálním zajištěním, ani možnými riziky nastoupených změn a už vůbec s ní tyto změny nebyly předem diskutovány. Nemá k dispozici žádné analýzy, které by skutečně poukazovaly na neefektivitu fungování IT služeb, jíž se při realizaci změn argumentuje, natožpak záruky, že provedené změny povedou ke zvýšení této efektivity.

Celý proces převzetí moci (popsaný i v dopise doc. Račanského) nebyl konzultován ani s Akademickým senátem MU (jemuž přísluší schvalování eventuálního plánovaného hospodářského střediska), ani s děkany (např. v rámci kolegia rektora) a dokonce ani s prorektory (informovat prorektory den před celou akcí bez vážnější diskuse lze stěží považovat za souhlas vedení MU).

Provedené kroky vnímáme jako jasné porušení Statutu MU, čl. 2.3 – je zásahem orgánů MU mj. do vědeckého výzkumu ÚVT, který podle Přílohy 2 Statutu MU vyvíjí výzkumnou činnost. Toto porušení akademické svobody výzkumu je podle nás v rozporu jak se Statutem MU, tak i obecně dobrými univerzitními mravy.

Vážné obavy vzbuzuje navrhovaná struktura ÚVT, a to jak chystané vyčleňování částí směrem na fakulty, které s tím souhlas nevyjádřily, a v neposlední řadě také nové personální obsazení vedení ÚVT, které má být v rozhodující části tvořeno lidmi, jejichž kvalifikace, osobnostní zralost a zkušenosti z dosavadní činnosti na univerzitě nejen nejsou příslibem bezchybného fungování ústavu (který mj. zajišťuje bezpečnost a důvěrnost dat, elektronické i hlasové komunikace desítek tisíc uživatelů nejen na Masarykově univerzitě), ale naopak vzbuzují zcela konkrétně odůvodněnou nedůvěru. V sázce jsou rovněž klíčové služby celostátního významu poskytované ústavem ať už jde o matriku studentů či řízení brněnské metropolitní sítě, výpočetní služby pro akademickou obec a další.

V tomto světle nastoupený značně neprofesionální proces změn a zákulisní politikaření ohrožují nejen fungování služeb ÚVT, ale tím i celé univerzity a bezprostředně hrozí rovněž poškození jejího dobrého jména navenek. Za jediné rozumné východisko umožňující skutečně otevřenou debatu k budoucí roli, struktuře a vedení ÚVT za současné situace považujeme návrat ke stavu k 17. lednu, tj. před započatými změnami.

Jménem Fakulty informatiky

doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (děkan)

RNDr. Lenka Bartošková (tajemnice)

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium)

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (proděkan pro zahraničí a vnější vztahy)

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání)

doc. RNDr. Radek Pelánek, Ph.D. (proděkan pro studijní programy)

doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (proděkanka pro bakalářské a magisterské studium)

V Brně, dne 23. ledna 2012

Hlavní novinky