Přejít na hlavní obsah

Bývalé kasárny v Řečkovicích obsadili biologové z PřF

anotace-stehovanifss.jpgPřírodovědecká fakulta MU zažívá krušné časy, v souvislosti s dostavbou kampusu a rekonstrukcí areálu na Kotlářské ulici je fakulta téměř neustále v pohybu. Paralelně se stěhováním knihovny do nově vybudovaného Informačního centra loni na podzim se ze svého provizoria v Řečkovicích vracela i sekce fyziky. Hned poté se do uvolněných kasáren začala postupně stěhovat část sekce biologie.

V listopadu loňského se do Řečkovic stěhovaly herbáře a knihovní fondy, pak byly na řadě laboratoře a na konec kanceláře. K prvnímu lednu došlo k přeorganizování jednotlivých částí sekce; byly zrušeny katedry a založeny tři základní ústavy – Ústav antropologie (sídlící na Vinařské), Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie. V Řečkovicích je tedy v současnosti umístěn poslední z nich, z Ústavu experimentální biologie je zde pouze Oddělení fyziologie živočichů a imunologie. V kasárnách by však měla probíhat veškerá výuka biologie. Budova na Kotlářské, kterou tato pracoviště opustila, byla předána ke stavbě 15. února. Jiná budova v areálu, v níž zůstal zbytek sekce, tzn. Oddělení genetiky a molekulární biologie a Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, se začne stěhovat až na začátku letních prázdnin, aby její rekonstrukce mohla začít v polovině srpna. Fyziologie a anatomie rostlin najde prozatímní útočiště také v Řečkovicích, ale genetika a molekulární biologie bude rozdělena – část půjde do pronajatých prostor VUT na Údolní ulici, část do objektu na Tvrdého ulici a část bude přestěhována do univerzitního kampusu v Bohunicích.

Budovy v řečkovických kasárnách se potřebám Přírodovědecké fakulty musely rovněž přizpůsobit. Bylo potřeba upravit rozvodné sítě, místnosti pro výuku byly zatemněny a vybaveny audiovizuální technikou, jiné místnosti byly uzpůsobeny laboratořím. Jediné, co se upravovat nemuselo, byly obrovské místnosti, jež dříve sloužily jako noclehárny pro mužstvo, tyto prostory naprosto vyhovují umístění sekčních knihoven. Veškeré úpravy však byly realizovány již pro sekci fyziky, biologie tak přichází do hotového. Určitá omezení však pro ní plynou z toho, že prostory v Řečkovicích jsou menší. „Prioritou číslo jedna bylo zajištění výuky, pak následovalo zajištění prostor pro laboratoře pro účely výzkumu a až na posledním místě byl komfort pracovníků,“ vysvětluje doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., vedoucí sekce biologie, skutečnost, že se mnozí pracovníci museli prostorově uskromnit.

Zatímco ostatní oddělení a ústavy se z budovy v areálu na Kotlářské, jejíž rekonstrukce začala 15. února, musely vystěhovat, pracoviště s elektronovou mikrosondou zůstalo na místě a bude v provozu po celou dobu oprav. Na snímku Mgr. Radek Škoda ukazuje, jak zařízení funguje. Foto: Ondřej Ženka.
Zatímco ostatní oddělení a ústavy se z budovy v areálu na Kotlářské, jejíž rekonstrukce začala 15. února, musely vystěhovat, pracoviště s elektronovou mikrosondou zůstalo na místě a bude v provozu po celou dobu oprav. Na snímku Mgr. Radek Škoda ukazuje, jak zařízení funguje. Foto: Ondřej Ženka.
Problémem nadále zůstává absence stravovacího zařízení, pro zaměstnance bylo stravování zajištěno v blízké komerční jídelně, ale studentům nezbývá nic jiného než se trmácet do nejbližší menzy, která je na Moravském náměstí. „Pokud se mi nepodaří vhodně časově sladit rozvrh, budu méně chodit na přednášky či v mezerách mezi hodinami vysedávat v řečkovických restauračních zařízeních,“ nastiňuje možné řešení tohoto problému Veronika Wernerová, studentka systematické biologie a ekologie. „Víme o tom, snažili jsme se tomu přizpůsobit rozvrh tak, aby výuka vždy končila nebo začínala v jednu hodinu. Asi to tak nebude každý den, ale jiné řešení bohužel nemáme,“ reaguje doc. Helešic. Jednoduché nebudou ani přesuny mezi jednotlivými částmi fakulty, která je roztroušená po celém městě. „Budu muset pendlovat mezi Řečkovicemi, Kotlářskou, Bohunicemi, katedrou antropologie na Vinařské, Fakultou informatiky a zaměstnáním. A to jsem si ještě chtěla dát tělocvik do Komárova... Pokud nebudu kvůli neustálému přesouvání stíhat zaměstnání, budu muset studium rozvolnit,“ uvádí Jana Zwillingová, rovněž studentka systematické biologie a ekologie.

Rekonstrukce areálu na Kotlářské ulici začala na podzim roku 2003 a její harmonogram je přizpůsoben harmonogramu dostavby jednotlivých částí kampusu v Bohunicích. Ukončena by měla být v roce 2008, na který je naplánována rekonstrukce posledních dvou budov a finální úpravy terénu, zeleně a komunikací. Do kampusu by se měla v tomtéž roce také definitivně přesunout celá sekce chemie a biologie. Proces rekonstrukce a stěhování je organizačně a finančně velmi náročný. Kromě kanceláří a sekčních knihoven se stěhují i laboratorní zvířata, samotné laboratoře nebo nákladné přístrojové vybavení. „Na odpojení a zapojení takových přístrojů musí být většinou objednány firmy, které poskytují k danému přístroji servis, což bývá velmi drahé,“ vysvětluje Mgr. Dana Konečná, vedoucí Technicko-provozního oddělení fakulty. Neméně náročná je i příprava objektů k rekonstrukci. Ta probíhá za plného provozu fakulty, proto nesmí dojít k porušení inženýrských sítí, musí se vybudovat přeložky, musí se před stavbou ochránit objekty, které v budovách zůstávají. V suterénu budovy po biologii například zůstalo pracoviště s mikrosondou, protože tato část prošla opravou pře dvěma lety. Po celou dobu rekonstrukce budovy musí být toto pracoviště plně funkční, to znamená připojené na veškeré sítě i na internet. Snahou všech zaměstnanců Přírodovědecké fakulty přitom je, aby veškeré práce co nejméně omezily výuku a aby stěhování pokud možno probíhalo v období zkouškového nebo prázdnin.

Hlavní novinky