Přejít na hlavní obsah

Mezi absolventy MU převládá spokojenost s pracovním uplatněním

Již popáté od roku 1993 zorganizovala Masarykova univerzita sociologický průzkum týkající se uplatnění absolventů MU v praxi. Do průzkumu, realizovaného s podporou Fondu rozvoje vysokých škol ČR, se zapojilo téměř dva tisíce absolventů denního magisterského studia MU v letech 2003 a 2004. Podle výsledků vykazují absolventi nadprůměrné hodnoty zaměstnanosti i příjmů.

Na průzkumu spolupracoval autorský tým ve složení prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (FSS), PhDr. Jaroslav Nekuda (ESF) a Mgr. Šárka Karmazínová (Poradenské centrum MU). Pro účely sběru dat byla použita technika dotazníkového šetření, přičemž respondentům byla nabídnuta možnost vyplnit buď tištěný dotazník, anebo jeho on-line formu na webových stránkách MU. Kombinací těchto dvou metod bylo dosaženo 47 % návratnosti. Z hodnocení byli vzhledem k nízkému počtu vyplněných dotazníků (21) vyřazeni absolventi Fakulty sportovních studií.

Absolventi většinou nemají s nacházením práce problémy
Výsledky průzkumu dokládají, že čtyři pětiny (82 %) všech absolventů MU z let 2003 a 2004 jsou aktuálně zaměstnaní nebo podnikají. Pouze necelá dvě procenta absolventů Masarykovy univerzity je v současné době nezaměstnaných, což je téměř pětkrát méně, než činí aktuální celorepubliková míra nezaměstnanosti, a třikrát méně, než je obvyklé mezi absolventy vysokých škol v České republice (do dvou let od ukončení studia). Zbývajících zhruba 16 procent tvoří nepracující z jiných důvodů (postgraduální a jiné další studium, mateřská dovolená, pobyty v zahraničí aj.). Téměř devět z deseti absolventů přitom získá pracovní místo už do čtyř měsíců po ukončení vysoké školy; necelá polovina uvedla, že práci našli ještě před promocí. Dvě třetiny absolventů hodnotily shánění práce jako „poměrně“ či „úplně“ snadné; od univerzitního průměru se v tomto ohledu zdaleka nejvíce odchýlili absolventi Fakulty informatiky, z nichž 87 procent nemělo se sháněním zaměstnání vážnější problémy.

Pozitivní údaje o pracovním uplatnění absolventů MU doplňuje i subjektivní hodnocení toho, jak jsou se svým současným zaměstnáním spokojeni. Pokud se sečtou hodnoty odpovědí „naprosto“, „velmi“ a „spíše spokojen/a“, obecnou spokojenost se zaměstnáním deklarovaly více než tři čtvrtiny absolventů MU. Stejný počet absolventů také pracuje v oborech, které na MU vystudovali.


Jak je zřejmé z grafu, mírná většina absolventů pracuje ve státních firmách či institucích (zejména absolventi PdF, LF, PřF, FF a FSS), více než pětina působí v českých soukromých firmách (nejčastěji absolventi FI, PrF a ESF), jedna sedmina potom u zahraničních firem (nejvíce opět absolventi ESF a FI). Více než polovina dotázaných pracuje v jednom ze třech odvětví - ve školství, správě a zdravotnictví.
Jak je zřejmé z grafu, mírná většina absolventů pracuje ve státních firmách či institucích (zejména absolventi PdF, LF, PřF, FF a FSS), více než pětina působí v českých soukromých firmách (nejčastěji absolventi FI, PrF a ESF), jedna sedmina potom u zahraničních firem (nejvíce opět absolventi ESF a FI). Více než polovina dotázaných pracuje v jednom ze třech odvětví - ve školství, správě a zdravotnictví.Nejvyšší platy mají informatikové a ekonomové
Hrubý aktuální plat absolventů z ročníků 2003 a 2004 podle výsledků průzkum v průměru dosahuje výše 19 459 korun, což je o několik stovek korun víc, než kolik činí aktuální republikový průměr. Není překvapením, že nejvyšších výdělků dosahují absolventi Fakulty informatiky (průměrně 26 903 korun) a Ekonomicko-správní fakulty (24 239 korun); na dolním konci platového „žebříčku“ se nacházejí absolventi Pedagogické fakulty (16 239 korun) a Filozofické fakulty (16 617 korun). Jak je zřejmé z přiložené tabulky, ženy dosahují v průměru necelých 84 % výdělku mužů; výše platu se dále liší v závislosti na typu podniku (organizace), kam absolvent nastupuje, na hospodářském odvětví, ve kterém působí, na typu požadovaného vzdělání a velikosti bydliště.

Průměrný měsíční nárůst platu absolventů MU je 346 korun, nejrychleji přitom rostou platy ekonomům (642 korun za měsíc). Ti také – společně s informatiky – vyslovují s výší svých současných platů v průměru největší spokojenost; nejméně spokojení jsou naproti tomu mladí lékaři a učitelé (74 %, resp. 62 % nespokojených).


Volba by padla opět na MU
Univerzitě mohou lichotit také výsledky té části průzkumu, ve které absolventi zpětně hodnotili své studium na MU. Přes 70 % z nich sice hodnotilo orientaci studia jako „příliš teoretickou“ (nejvíce absolventi Právnické fakulty), navzdory tomu však okolo 80 % absolventů vyjádřilo celkovou spokojenost s tím, co jim univerzita „dala do života“ (pro srovnání – mezi absolventy z roku 1993 bylo takto spokojených o deset procent méně). Pokud by měli možnost rozhodovat se znovu o studiu na vysoké škole, 85 % dotázaných by opět zvolilo Masarykovu univerzitu (z nich ovšem 16 % by si vybralo jinou fakultu).

„Vysoká zaměstnanost našich absolventů a vysoká míra spokojenosti se studiem na MU jsou potěšující a svědčí o správnosti koncepce studia na MU, které není založeno jen na získávání vědomostí, ale rozvíjí také schopnost samostatné práce, vede studenty ke koncipování vlastní studijní strategie a k odpovědnosti, což jsou dovednosti dobře využitelné na pracovním trhu,“ komentuje výsledky průzkumu rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala.

tabulka-absolventi.jpg

MF = mezifakultní studium. Podrobné výsledky průzkumu naleznete zde.

Hlavní novinky