Přejít na hlavní obsah

Děkan FF odvolal vedoucího divadelní vědy

V pátek 31. března byl z funkce vedoucího Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií Filozofické fakulty odvolán profesor Július Gajdoš. O odvolání rozhodl tehdejší děkan FF Jan Pavlík na základě výsledků kontroly, kterou v průběhu března prováděla vedoucí kontrolního odboru MU Naděžda Horynová a která zjistila, že profesor Gajdoš ovlivňoval hodnocení svého syna, jenž studoval na stejném ústavu.

Kontrolu studia bývalého posluchače FF Tomáše Gajdoše nařídil rektor Petr Fiala poté, co obdržel písemné stížnosti několika pedagogů, kteří poukazovali na nestandardní průběh studia syna vedoucího ústavu. Následná kontrola prokázala, že profesor Gajdoš skutečně ovlivňoval hodnocení svého syna, kromě toho jej sám klasifikoval ve dvanácti předmětech a byl vedoucím jeho diplomové práce. Sám také doporučil, aby byly jeho synovi uznány předměty, které absolvoval na Divadelní fakultě JAMU, ačkoliv podaná žádost o jejich uznání nesplňovala základní podmínky stanovené studijním řádem. Studium Tomáše Gajdoše tak neprobíhalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách i Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. „Jednání profesora Gajdoše je zcela nepřijatelné. Nelze je hodnotit jinak, než jako zneužití pracovního zařazení, které ve svých důsledcích poškozuje zájmy i dobré jméno Masarykovy univerzity,“ uvedl rektor Petr Fiala.

Kontrola rovněž odhalila, že pochybení se dopustili i někteří administrativní pracovníci fakulty. V této souvislosti podala výpověď jedna z referentek studijního oddělení, která byla kvůli tomu přeřazena na jinou práci, a zároveň byl na vlastní žádost z funkce proděkana pro studium uvolněn dr. Jiří Gazda. Sekretářka Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií pak byla potrestána odejmutím osobního ohodnocení. Profesor Július Gajdoš však nadále zůstává zaměstnancem fakulty. „Postup děkana FF MU podporuji, jím přijatá opatření jsou ovšem limitována pracovně právními předpisy. Za daných okolností je to především profesor Gajdoš, kdo by měl vyvodit ze svého jednání nezbytné závěry a své další působení na univerzitě ukončit,“ vysvětlil rektor Petr Fiala. Stejné stanovisko přijal 25. dubna ve svém usnesení Akademický senát Filozofické fakulty. Mimo jiné se v něm píše: „Další setrvání profesora PhDr. Júlia Gajdoše, Ph.D., v pracovním poměru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity považuje Akademický senát FF MU za neúnosné a doufá, že dotyčný ze svého jednání vyvodí důsledky a fakultu opustí.“

Hlavní novinky