Přejít na hlavní obsah

Laureáti Ceny rektora

Během shromáždění akademické obce v aule Právnické fakulty MU udělil rektor MU Petr Fiala Ceny rektora. Stalo se tak v rámci desátého ročníku Dies academicus.

Cena rektora za významný tvůrčí čin

• prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.; Mgr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; Mgr. Michal Batko, za publikaci Similar Search – The Metric Space Approach
Kniha je první světovou publikací přinášející komplexní pohled na problematiku podobnostního hledání. Nastiňuje podstatu podobnostního hledání a jeho široké aplikační možnosti. Práce je přímou reakcí na prudký rozvoj komunikačních a počítačových systémů, které vedly k masivnímu vzniku nových informačních zdrojů, knihoven či datových skladů. Je určena odborníkům z akademických pracovišť a komerčních firem, ale především studentům informatiky na celém světě.

• prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., za
publikaci Kostní nádorová choroba
Publikace, zabývající se maligními chorobami, se zaměřuje zvláště na možnosti komplexní podpůrné léčby při metastatickém kostním postižení. Jejím hlavním cílem je shrnutí podpůrné a paliativní léčby při postižení kostí a možností primární a sekundární prevence. Zabývá se účinností léků ze skupiny biofosfátů a poskytuje aktuální pohled na farmakologii analgetik. Přináší tak důležitý přehled informací pro lékaře, poučení v ní však mohou najít i nelékaři.

• prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.; Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., za publikaci Half–Linear Differential Equations
Kniha prezentuje systematický a kompaktní výklad kvalitativní teorie pololineárních diferenciálních rovnic. Shrnuje rozsáhlý materiál a je prvním pokusem prezentovat v ucelené formě výsledky rychle se rozvíjející teorie pololineárních rovnic. Hlavními tématy jsou oscilační teorie pololineárních rovnic a teorie okrajových úloh spojených s těmito rovnicemi. Kniha slouží jako základní referenční literatura v dané problematice.

• doc. MUDr. Robert Staff, Ph.D., za publikaci Záchrana kriticky ischemické končetiny – pedální bypass
Monografie, věnovaná široké problematice kritické ischemie dolních končetin a pedálního bypassu, představuje průlomovou publikaci v literatuře zabývající se léčbou kritické končetinové ischemie. Je vyústěním snahy zavést novou metodu na pracovištích cévní chirurgie v České republice a snížit tak počet vysokých amputací končetin. Publikace byla opakovaně citována v domácí i zahraniční literatuře a zvažuje se její vydání v Belgii.

dies_academicus1_resize.jpg

• prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., za publikaci Historické a současné povodně
Publikace vyšla jako svazek publikační řady „Historie podnebí v Českých zemích“ a je věnována historickým a současným povodním v českých zemích a jejich dopadům v posledním tisíciletí. Analyzuje příčiny, průběh a následky povodní z minulosti a uvádí je do souvislosti s parametry současných povodní z instrumentálního období. Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem, řadou map a grafů a zasazuje dosavadní poznatky o výskytu povodní v ČR do evropského kontextu. Nezanedbatelný je její praktický význam.

• PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., za publikaci Stěhování národů
Kniha představuje první komplexní zpracování doby tzv. velkého stěhování národů v naší odborné literatuře. Důraz je kladen na christianizaci Germánů, na tzv. germánské barbarské státy, jejich administrativu a společnost i právo. Je doplněna velkým počtem instruktivních mapek a obrázků. Slouží studentům i badatelům, zejména v oboru historie, archeologie, germanistiky a religionistiky.

Cena rektora pro nejlepší studenty doktorských studijních programů

• RNDr. Jaroslav Janošek

Jaroslav Janošek je student doktorského studia v oboru Chemie životního prostředí. Je hodnocen jako vynikající student s širokým profesním záběrem. Během studia pracoval na problematice fotochemické, analyticko-chemické i toxikologické. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých publikací a konferenčních příspěvků. Získal ocenění za nejlepší posterovou prezentaci na mezinárodní konferenci a v období srpen až prosinec 2005 byl jeho článek uveřejněný v internetové verzi časopisu In Vitro Toxicology druhý nejčtenější. Zapojuje se do výuky pregraduálních studentů a je aktivní i při organizaci studentského života.

• Mgr. Jakub Macek
Jakub Macek je student doktorského studia v oboru Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve své vědecké práci se zaměřuje na sociologii, politickou ekonomii a historii nových médií, teorii kyberkultury, mediální a technologickou subkulturu, kulturní a odbornou publicistiku a internetový žurnalismus. Je autorem a spoluautorem řady publikací, aktivně se zúčastnil šesti českých a mezinárodních konferencí, je editorem dvou odborných čtvrtletníků.

dies_academicus4_resize.JPG


• Mgr. Jan Cempírek
Jan Cempírek je student doktorského studia v oboru Geologické vědy se zaměřeními na Přírodovědecké fakultě MU. Na ocenění byl navržen za mimořádně kvalitní vědecké výkony a aktivitu při organizaci mezinárodních vědeckých konferencí v oblasti geologie. Podílel se na organizaci tří konferencí, na dalších třech přednesl přednášku, na dvou prezentoval své výsledky posterem. Je autorem šesti publikací. Výrazně tak reprezentuje Masarykovu univerzitu v České republice i v zahraničí.

Cena rektora pro nejlepší studenty magisterských studijních programů

• Bc. Jiří Šimša
Jiří Šimša je student magisterského studia v oboru Informatika na FI MU. Participuje na výzkumné a vývojové činnosti v rámci Laboratoře paralelních a distribuovaných systémů FI MU s vynikajícími výsledky a řadou publikací.

• Bc. Vojtěch Adam
Vojtěch Adam je student magisterského studia v oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě MU. Dosud participoval na 25 národních a 15 mezinárodních konferencích s celkovým počtem více než sta příspěvků. Řada jeho výsledků byla publikována v odborných impaktovaných časopisech.

• Bc. Jan Závěšický
Jan Závěšický je student magisterského studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií MU. Podílí se na činnosti Mezinárodního politologického ústavu MU a široce publikuje v odborných časopisech. V roce 2005 byl editorem sborníku Bezpečnostní (ne)stabilita.

DSC_0052_resize.JPG

Cena rektora za významný sportovní výkon

• Eva Vítečková
Eva Vítečková je studentka bakalářského studia v oboru Regenerace a výživa ve sportu na FSpS MU. Byla vyhlášena 3. nejlepší basketbalistkou Evropy v roce 2005. Je mistryní Evropy v basketbalu a účastnila se Olympijských her v Aténách, kde český tým skončil pátý.

Hlavní novinky