Přejít na hlavní obsah

Centrum osobnostního rozvoje - nová studijní šance

ImageOsobnostní kompetence bývá v současnosti považována za jeden ze základních předpokladů efektivního působení odborníka v oblasti tzv. pomáhajících profesí. Signály z praxe i ohlasy studentů samých však čím dál častěji naznačují, že právě zde má pregraduální příprava na profesi své rezervy.

Tento stav vedl pracovníky Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty ke snaze revidovat stávající podobu odborné přípravy studentů a významně ji obohatit o složky zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj studentů.

Díky podpoře z prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR nezůstalo jen u dílčích úprav, ale v prázdninovém období vzniklo Akademické centrum osobnostního rozvoje (ACOR). Vzniklo v rámci projektu Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství.

Posilování skupinové koheze a rozvoj týmové kooperace v praxi  lanové aktivity v inovovaném zážitkovém kurzu v přírodě. Foto: Igor Klečka.
Posilování skupinové koheze a rozvoj týmové kooperace v praxi  lanové aktivity v inovovaném zážitkovém kurzu v přírodě. Foto: Igor Klečka.
Primárním cílem projektu je inovovat, výrazně posílit a samozřejmě rovněž realizovat osobnostní přípravu studentů Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty tak, aby odrážela potřeby potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů. V této souvislosti se jedná především o kontaktní výuku v kurzech podněcujících schopnost sebereflexe studentů, dále jde o výuku v kurzech zaměřených na výcvik komunikačních a intervenčních dovedností, v zážitkově a metodicky orientovaných kurzech, jež podporují rozvoj ekologicky šetrného chování, nebo v kurzech umožňujících nácvik vedení sociálních skupin v bezpečném prostředí a pod přímou supervizí atd.

Takto pojatá výuka by ovšem byla jen obtížně realizovatelná v tradičně staticky vybavených univerzitních posluchárnách. Proto je součástí ACOR speciálně zařízená učebna umožňující realizaci moderních pedagogických metod a technik, jež budou moci studenti využít ve své pozdější praxi. Míru kontaktu studentů s praxí bude zvyšovat i angažování strategických regionálních partnerů a zástupců místních iniciativ, kteří se do projektu zapojí nejen v rovině jeho metodické a lektorské podpory, ale i podílem na tvorbě virtuálního a fyzického znalostního prostředí. To bude představovat v podmínkách Česka ojedinělý pokus soustředit kvalitní informační zdroje spojené s problematikou osobnostního rozvoje, které budou dostupné nejen studentům, ale i odborné a laické veřejnosti.

Nelze přirozeně očekávat, že všech cílů bude dosaženo okamžitě. Plnění záměru je v souvislosti s jeho finanční podporou rozloženo do dvou let, v nichž by se činnost centra měla postupně stabilizovat a mělo by dojít k citlivému sladění aktivit centra se studijním programem. Prozatím došlo v polovině října k slavnostnímu zahájení provozu, který byl spojen se Dnem otevřených dveří. Kromě toho prošly výraznou inovací čtyři studijní kurzy tak, aby se studenti Ústavu pedagogických věd mohli do projektu zapojit již počátkem nového akademického roku. Komplexní podoba kurikula osobnostního rozvoje se intenzivně připravuje a v této souvislosti proběhl v říjnu pracovní seminář odborníků z celého Česka, jehož cílem bylo podrobně diskutovat ideální i reálnou podobu kurikula v rovinách možných východisek i konkrétních vzdělávacích obsahů.

Plný provoz ACOR zažije od počátku příštího semestru. V té době bude již připraveno k realizaci inovované kurikulum s novými kurzy, vyučujícími a odbornými supervizory, s řadou metod a technik vyžadujících speciální a do této doby nedostupný materiál. Stejně tak bude připraven naplňovat svou funkci komplexní informační portál, spravovaný nejen členy realizačního týmu, ale také zájemci z řad studentů a odborníků, který bude doplněn fyzickým znalostním prostředím, což obohatí fondy Ústřední knihovny FF.

Karla Brücknerová,
Barbora Nováková, Jan Kolář,
Akademické centrum osobnostního rozvoje
při Ústavu pedagogických věd FF MU

Hlavní novinky