Přejít na hlavní obsah

FSpS slaví pět let od svého vzniku

ImageSe začátkem nového roku uplynulo pět let od založení Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. V pregraduálních a postgraduálních studijních programech dnes na fakultě studuje téměř třináct set studentů, z nichž mnozí dosahují vynikajících sportovních výsledků jak v národních soutěžích, tak i na poli mezinárodním.

Zřízení fakulty vyšlo z tradic sportovně-tělovýchovného vzdělávání ve městě Brně, jehož nositelem Masarykova univerzita vždy byla. Součástí těchto tradic se stal Ústav tělesné kultury Pedagogické fakulty MU, v roce 2000 přejmenovaný na Katedru tělesné kultury (KTK). Ta se z rámce všech podobných pracovišť na pedagogických fakultách v České republice vymykala svou historií i současností, svým personálním obsazením, rozsahem činností a vědecko-výzkumnou základnou. Katedra tělesné kultury PdF MU byla totiž jedním ze tří pracovišť ČR akreditovaných ve vědním oboru kinantropologie (vedle Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a Fakulty tělesné kultury UP).

S ohledem na další růst tohoto pracoviště se tehdy nabízela otázka, proč by v rámci MU nemohla vzniknout nová fakulta, která by odpovídala pedagogické a vědecké orientaci vlastní KTK a která by zároveň připravila studijní programy, jež v nabídce fakult MU do té doby chyběly. Nová fakulta také mohla rozšířit odbornou konkurenci v rámci vědního oboru kinantropologie.

Úspěchy studentů  jak v odborném teoretickém studiu, tak v praxi na poli sportovním  jako by se ve zkratce zviditelnily během 4. mezinárodní vědecké konference Sport a kvalita života, jíž se studenti fakulty pasivně i aktivně účastnili. Na závěr konference pak připravili k oslavě 5. výročí vzniku FSpS galavečer, na němž prezentovali své sportovní umění.
Úspěchy studentů  jak v odborném teoretickém studiu, tak v praxi na poli sportovním  jako by se ve zkratce zviditelnily během 4. mezinárodní vědecké konference Sport a kvalita života, jíž se studenti fakulty pasivně i aktivně účastnili. Na závěr konference pak připravili k oslavě 5. výročí vzniku FSpS galavečer, na němž prezentovali své sportovní umění.


Poté přišlo zlomové rozhodnutí a postupně začala vznikat první, druhá a konečně třetí verze akreditačních materiálů. Projekt nové fakulty byl za podpory tehdejšího rektora MU Jiřího Zlatušky a prorektorky Zuzany Brázdové před Akreditační komisí vlády ČR obhájen v září 2001.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství z 18. 12. 2001 a na základě schválení Akademickým senátem MU vznikla nová fakulta dne 1. 1. 2002 sloučením stávajících učitelů a zaměstnanců KTK PdF a KTV (Katedry tělesné výchovy) MU. Jak ve svém projevu na úvod mezinárodní vědecké konference „Sport a kvalita života“ konstatoval předseda Českého olympijského výboru MUDr. Milan Jirásek, Fakulta sportovních studií se za dobu svého pětiletého trvání ukázala být rovnocenným partnerem sesterských fakult FTVS a FTK. Svými moderními studijními programy, strukturovanými do třístupňového studia, a ověřeným kreditovým systémem stojí dokonce v čele zmíněných fakult.

Během pěti let prošla FSpS obdobím vzniku, obdobím stabilizace a v současné době prochází obdobím intenzivního rozvoje. Nyní nabízí v tříletém bakalářském studiu dva obory. Prvním z nich je Animátor sportovních aktivit. Jedná se o dvouoborový učitelský studijní program zajišťovaný ve spolupráci s dalšími fakultami MU – Fakultou informatiky, Filozofickou fakultou, Fakultou sociálních studií a Pedagogickou fakultou. Druhým oborem je Tělesná výchova a sport, který se dále profiluje ve směrech Trenérství, Regenerace a výživa ve sportu a Management cestovního ruchu.

Oba obory se vyučují jak prezenční, tak kombinovanou formou, přičemž v kombinované formě je obor Tělesná výchova a sport (TVS) rozšířen o směr Speciální edukace bezpečnostních složek. V současné době jsou k akreditaci připraveny dva nové bakalářské směry oboru TVS, a to Management sportu (ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU) a Fyzioterapie. Ve dvouletém navazujícím magisterském studiu mohou zájemci pokračovat v obou oborech téměř ve všech profilacích, které nabízí současné bakalářské studium. Zároveň s rozvojem bakalářského a magisterského studia se rozvíjí i studium postgraduální, jež má zajistit budoucí generaci úspěšných akademických pracovníků. Jako moderní fakulta klade FSpS velký důraz na celoživotní vzdělávání, v jehož rámci otevřela několik typů studia, včetně studia trenérství jednotlivých sportů zajišťovaných odborníky z Centra trenérského vzdělávání.

Michal Charvát,
děkan FSpS

Hlavní novinky