Přejít na hlavní obsah

Úspěchy univerzitních vědců zvýraznilo ocenění MUNI Scientist

Na výroční konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity byly podruhé uděleny ceny MUNI Scientist.

Ivan Kushkevych byl oceněn za článek publikovaný v časopise Journal of Advanced Research.

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová podruhé rozdala ocenění MUNI Scientist. Ocenění za vynikající výsledky výzkumu, které je součástí aktivit Grantové agentury Masarykovy univerzity. Zatímco v loňském roce bylo udílení omezeno do virtuálního prostředí, letos se slavnostní událost uskutečnila za dodržení platných hygienických opatření prezenčně, v kulisách Mendelova refektáře v Augustiniánském opatství na Starém Brně. Komorně pojatého aktu se zúčastnilo devětatřicet vědců a vědkyň, kteří v uplynulém roce dosáhli ve své výzkumné práci výjimečných výsledků. Doplnili tak své kolegy a kolegyně oceněné před rokem, čímž skupina MUNI Scientists přesáhla sedmdesát vědců a v dalších letech se ještě rozroste. 

Součástí akce bylo též zhodnocení samotné činnosti GAMU. „Jsme rádi, že už osmým rokem můžeme díky Grantové agentuře Masarykovy univerzity podporovat vynikající projekty našich vědců a pomáhat jim získávat prestižní externí projekty, především zahraniční. Navíc jsme díky ní na univerzitu přilákali spoustu vynikajících vědců ze zahraničí, včetně držitelů ERC grantů. Máme také velkou radost, že můžeme podpořit vědce a vědkyně, kteří se chtějí opět zapojit do výzkumu na Masarykově univerzitě po přerušení kariéry, například z důvodu mateřské či rodičovské dovolené,“ uvedla Šárka Pospíšilová.

MUNI Scientist vědce oceňuje za výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu, jeho smyslem je motivace ke špičkovému výzkumu a šíření dobrého jména Masarykovy univerzity ve vědecké komunitě i v očích veřejnosti. Nominace do soutěže podávají proděkani pro vědu a výzkum všech deseti fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů, vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU a prorektorka pro výzkum a doktorské studium.

Ocenění MUNI Scientist letos získali:

Barbora Bühnová – Oceněna pro mezinárodní vědecké renomé, osvětovou činnost a vysoce kvalitní publikační výsledky. Zvolena předsedkyní řídícího výboru ICSA (International Conference on Software Architecture) a místopředsedkyní EUGAIN, Evropské sítě pro genderovou vyváženost v informatice.

David Bednář.

David Bednář – Oceněn za vytvoření databáze stabilních proteinů FireProt (DB), kterou spolu s databází FireProtASR celosvětově využívají tisíce uživatelů. Obě skýtají data umožňující vývoj a testování nových výpočetních nástrojů.

Marcela Buchtová.

Marcela Buchtová – Oceněna za vynikající publikační činnost a za založení a rozvoj nového oboru Vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě, umožňující studovat vývojovou biologii na široké paletě modelových organismů, díky čemuž je obor v rámci České republiky zcela unikátní.

Miloš Dokulil.

Miloš Dokulil – Oceněn za práci o skrytém odkazu jednoho z nejvýznamnějších světových myslitelů 20. století, brněnského rodáka Kurta Gödela, a jeho možný osobní náboženský vhled coby autora modálně logické verze důkazu boží existence.

Olga Dontcheva Navrátilová.

Olga Dontcheva-Navrátilová – Oceněna za publikaci Persuasion in Specialised Discourses, která je první studií nabízející komplexní srovnávací analýzu persvazivních strategií a jejich jazykových realizací v anglických i českých odborných diskurzech.

Jiří Filipovič.

Jiří Filipovič – Oceněn za odborný článek CaverDock: Nová metoda pro rychlou analýzu transportu ligandu.

Ivan Foletti – Oceněn za publikace Byzanc nebo demokracie? Dědictví Kondakova v emigraci: Institutum Kondakovianum a André Grabar (1925–1952)Objects, relics, and migrants: The Basilica of Sant’Ambrogio in Milan and the cult of its saints (386-972), dále za koordinaci projektu MSCA-RISE (Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange) a roli supervizora u projektu MSCA-PF (Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships v programu H2020).

Miloš Gregor.

Miloš Gregor – Oceněn za publikaci Political Communication and COVID-19: Governance and Rhetoric in Times of Crisis.

Michal Hájek.

Michal Hájek – Oceněn za výzkum hodnot pH a vápníku v podzemních vodách coby zásadních veličin pro předpověď bioty ohrožených mokřadních ekosystémů napájených podzemními vodami.

Stanislav Hronek – Oceněn za práci O(D, D) and the string alpha' expansion: an obstruction.

Milan Chytrý

Milan Chytrý – S týmem rostlinných ekologů oceněn za revizi EUNIS klasifikace evropských biotopů, včetně vývoje expertního systému a podrobné charakteristiky.

David Kosař – Oceněn za získání prestižního druhého ERC Consolidator grantu na téma Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay (INFINITY). Tento úspěch je unikátní i tím, že Kosař již dříve získal i grant ERC Starting.

Barbora Kozlíková – Oceněna coby světově uznávaná odbornice v oblasti vizualizace dat a zakladatelka vizualizační skupiny VisItLab. V roce 2021 jako spoluautorka zveřejnila čtyři články v recenzovaném vědeckém časopisu IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

Lumír Krejčí – Oceněn za článek RAD51-dependent recruitment of TERRA lncRNA to telomeres through R-loops publikovaný v časopise Nature.

Michaela Bosáková.

Pavel Krejčí a Michaela Bosáková – Oceněni za studii zveřejněnou v časopise Science Translational Medicine, dokumentující vývoj léčby achondroplazie.

Ivan Kushkevych.

Ivan Kushkevych – Oceněn za článek publikovaný v časopise Journal of Advanced Research na téma synergického účinku sirovodíku a acetátu produkovaného sulfát-redukujícími bakteriemi na rozvoj zánětlivých střevních onemocnění.

Jiří Macháček.

Jiří Macháček – Oceněn za článek publikovaný v časopise Journal of Archaeological Science zabývající se novým standardem pro interdisciplinární analýzu runových kostí a za výzkum zabývající se vznikem multietnické komplexní společnosti na raně středověké Moravě.

Jitka Malčíková a Šárka Pavlová.

Jitka Malčíková a Šárka Pavlová – Oceněny za koordinaci mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu a laboratorní diagnostiky leukémie a odbornou publikaci v časopise Blood.

Miriam Matejova.

Miriam Matejova – Oceněna za článek Embracing the Darkness: Methods for Tackling Uncertainty and Complexity in Environmental Disaster Risks.

Štěpán Mikula.

Štěpán Mikula – Mezinárodně uznávaný odborník na mobilitu a migraci, oceněn za spoluautorství odborného článku na téma dlouhodobého dopadu přesídlení Sudet na rezidenční migraci, zveřejněného v prestižním časopise Journal of Urban Economics.

Marek Mráz.

Marek Mráz – Oceněn za odborný článek miR-29 Modulates CD40 Signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia by Targeting TRAF4: an Axis Affected by BCR inhibitors publikovaný v časopise Blood.

Matěj Myška.

Matěj Myška – Oceněn za průlomovou práci o omezeních autorskoprávní ochrany a za svůj přínos na dílech o autorském a kybernetickém právu. Pod jeho vedením se Revue pro právo a technologii stalo nejuznávanějším domácím časopisem v oblasti technologického práva.

Stanislav Pekár – Oceněn za výzkum využití pavouků v boji proti škůdcům, ať už jako jejich predátorů nebo potenciálu jejich jedu při vývoji biopesticidů.

Matthew Rampley.

Matthew Rampley a Nóra Veszprémi – Oceněni za knihu Liberalism, Nationalism and Design Reform in the Habsburg Empire: Museums of Design, Industry and the Applied Arts.

Irena Rektorová.

Irena Rektorová – Oceněna za studii, v níž se svým týmem prokázala dlouhodobý účinek neinvazivní stimulace mozku pomocí pulzujícího magnetického pole na poruchy řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou, a podařilo se jí objevit nový dynamický elektrofyziologický marker prodromálního stadia onemocnění.

Karel Říha.

Karel Říha – Oceněn za článek Nonsense-Mediated RNA Decay Factor UPF1 Is Critical for Posttranscriptional and Translational Gene Regulation in Arabidopsis o významu helikázy UPF1.

Thomas Smith – Oceněn za článek Social transformation and postcapitalist possibility: Emerging dialogues between practice theory and diverse economies publikovaný v časopise Human Geography, který má být výchozím referenčním bodem pro budoucí multidisciplinární výzkum sociálních inovací, sociální transformace a heterodoxní ekonomie.

Hana Stehlíková Babyrádová.

Hana Stehlíková Babyrádová – Oceněna za publikaci Connection – Contact – Community. Permanent on-line in Education of Art. Její příspěvek se zabývá potřebou využití postprodukce jako tvůrčího principu nejen ve výtvarném umění, ale i v pedagogice.

Klára Šeďová.

Klára Šeďová – Oceněna za publikaci Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible a úspěch na Cenách předsedy Grantové agentury ČR.

Vladimír Šindelář.

Vladimír Šindelář – Oceněn za výzkum bambusurilů, molekul schopných vázat záporně nabité částice, s nímž zabodoval rovněž na Cenách předsedy Grantové agentury ČR.

Mojmír Šob.

Mojmír Šob – Oceněn za dlouhodobě excelentní výzkum, díky jehož výsledkům patří mezi 2 % nejcitovanějších vědců světa. Jeho výzkum aplikace kvantově-mechanických výpočetních technik ke studiu vlastností nových perspektivních materiálů získal široké mezinárodní uznání a navázala na něj řada předních světových výzkumných skupin.

Lukáš Trantírek.

Lukáš Trantírek – Oceněn za objev nové topologie DNA. Se svým týmem popsal dosud neznámou strukturu DNA odhalující principy skládání G-bohatých oligonukleotidů, které lze uplatnit při predikci přirozených a návrhu umělých rozpoznávacích prvků DNA.

Robert Vácha – Oceněn za výsledky výzkumu v oblasti antimikrobiálních peptidů. V roce 2020 dosáhl na prestižní ERC Consolidator grant na studii molekulárních mechanismů, na jejichž principu tyto peptidy ničí bakterie odolné vůči lékům.

Branislav Vrana.

Branislav Vrana – Oceněn za výzkum zabývající se znečištěním vod organickými látkami a vývoj nástrojů pro monitorování a hodnocení jejich rizik.

David Zbíral.

David Zbíral – Oceněn za získání ERC Consolidator grantu na téma Networks of Dissent: Computational Modelling of Dissident and Inquisitorial Cultures in Medieval Europe na pomezí historie a počítačových sociálních věd, zabývající se rozpukem náboženství z lokálních interakcí, fungování skrytých sítí a jejich potlačování v předmoderních společnostech.

Hlavní novinky