Přejít na hlavní obsah

MU spoluzakládá think-tank pro environmentální oblast

V rámci českého předsednictví v Radě EU se pod záštitou ministra pro evropské záležitosti v Bruselu uskutečnilo mezinárodní vědecké sympozium zaměřené na řešení environmentálních a zdravotních krizí. Konferenci zorganizovala MU.

Na sympoziu vystoupil rektor MU Martin Bareš.

Česká republika stojí od června 2022 v čele Rady Evropské unie a k úspěchu českého předsednictví přispívá i Masarykova univerzita, která uspořádala v Bruselu vědecké sympozium Environmentální zdraví v Evropě: Vědecká řešení globálních krizí. Na organizaci sympozia se aktivně podílelo výzkumné centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty MU, které se zabývá riziky plynoucími ze znečištěného životního prostředí.

„Téma environmentálního zdraví je velmi aktuální a nabývá na důležitosti. Věda musí navrhnout a prosadit opatření řešící naléhavé výzvy, jimž čelíme nyní a budeme i v budoucnosti. I proto mě neobyčejně těší, že Masarykova univerzita ukázala své odhodlání stát v čele evropských iniciativ a výzkumných projektů, jako je nově založená výzkumná infrastruktura EIRENE,“ uvedl v úvodu vědeckého sympozia ministr pro evropské záležitosti a emeritní rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Souhlas s Mikulášem Bekem vyjádřil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek: „Potřebujeme interdisciplinární vědu, mezinárodní spolupráci a vysoce kvalitní data o zdraví a stresorech, které jej ovlivňují. Centrum RECETOX je dobrým příkladem instituce dodávající taková strategická data několika národním ministerstvům, evropským a globálním institucím, jako je Program Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) nebo Světová zdravotnická organizace (WHO).“ Podle Válka není možné řešit komplexní problémy jinak než holisticky.

Martin Bareš na sympoziu zaměřeném na řešení environmentálních a zdravotních krizí.

Současný rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš zdůraznil velký potenciál celoevropské spolupráce na poli vědy a vzdělávání. „Vybudování robustní výzkumné infrastruktury propojující vědu a studijní programy je zcela zásadní pro politické i celospolečenské změny. Masarykova univerzita environmentální rizika nebere na lehkou váhu, což prokázala i svým aktivním zapojením do projektu HERA,“ řekl Bareš. A zároveň vyzval všechny zúčastněné, aby si nenechali ujít diskuzní panely předních evropských expertů k aktuálním tématům.

Diskuzní témata vycházela z Evropské výzkumné agendy 2030 definované v rámci výše zmíněného projektu HERA (Health and Environment Reserch Agenda for Europe). První panel se zabýval vztahy mezi globálním znečištěním, klimatickou změnou, biodiverzitou a lidským zdravím. Nejprve se svou prezentací vystoupil environmentální chemik Martin Scheringer, působící ve výzkumném centru RECETOX MU a ETH v Zürichu. Na něj navázal ekotoxikolog Ralf Schulz z Universität Koblenz-Landau, dánská vědkyně zkoumající vliv chemických látek na endokrinní systém na člověka Anna-Maria Andersson a zakladatel organizace Environmental Health Sciences Pete Myers.

Druhý panel se zaměřil na nutnost společenských transformací, bez kterých nebude možné na globální výzvy adekvátně reagovat. Představili se v něm členka Evropského parlamentu Jytte Gutenland, ředitel programu životního prostředí a zdraví Centra mezinárodního environmentálního práva David Azoulay, ředitelka bruselské kanceláře Programu pro životní prostředí OSN Veronika Hunt Šafránková a toxikolog Åke Bergman z Örebro University. Sympozium bylo otevřeno veřejnosti, a kromě plného sálu jej v přímém přenosu sledovala stovka diváků z Evropy i mimo ni.

Sympozium zaměřené na řešení environmentálních a zdravotních krizí.

Během odpoledního programu se diskuse posunula ke konkrétním krokům směřujícím k větší spolupráci evropských center zaměřených na globální změny, životní prostředí, udržitelný rozvoj a populační zdraví. Účastníci setkání se shodli na potřebě vytvoření mezinárodní platformy, která by plnila nejen funkci think-tanku a pomáhala identifikovat naléhavé problémy a cesty k jejich řešení, ale také napomáhala lepšímu propojení všech hráčů nezbytných pro dosažení transformačních změn: nejen výzkumných a vzdělávacích institucí a poskytovatelů finančních prostředků, ale partnerů z veřejné i privátní sféry.

Vědecké sympozium Environmentální zdraví v Evropě: Věda jako řešení globálních krizí navazovalo na podobnou akci s názvem Chemická expozice a veřejné zdraví konanou v březnu 2022 pod záštitou francouzského předsednictví. Za Masarykovu univerzitu se sympozia zúčastnili také prorektor pro internacionalizaci MU Břetislav Dančák a prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant. Na novou tradici konferencí k aktuálním vědeckým a společenským výzvám v oblasti životního prostředí a zdraví naváže na jaře 2023 Švédsko jako nová předsednická země.

Hlavní novinky