Přejít na hlavní obsah

Přehled grantů: Výzkumníci Muni získali 322 milionů od GAČR

Uspělo celkem 90 projektů spojených s Masarykovou univerzitou. Podívejte se, kdo dostane peníze na výzkum. 

Pětasedmdesát projektů získali pro příští rok vědci z Masarykovy univerzity u Grantové agentury ČR (GAČR), v dalších 15 úspěšných žádostech pak byli partnerem ostatních institucí. Celkem dostalo podporu 31,5 % projektů podávaných za Muni, což je o čtyři procenta více než loni. Na Masarykovu univerzitu tak příští rok z GAČR přijde 322 milionů korun oproti loňským 279 milionům.

S nejvíce standardními projekty letos uspěla přírodovědecká fakulta (24), následovaná filozofickou fakultou (16) a fakultou sociálních studií (11). Mezi nejúspěšnější fakulty v poměru podaných a přijatých žádostí se zařadily fakulta informatiky (66,7% úspěšnost) a právnická fakulta (60% úspěšnost).

Juniorské granty pak získalo osm mladých vědců z MU, jeden projekt uspěl v soutěži o bilaterální granty.

V letošní soutěži Grantová agentura ČR podpořila celkem 33,1 % ze všech podaných standardních projektů českých vysokých škol a výzkumných institucí, v juniorských grantech pak uspělo 36,5 % z celkového počtu podaných projektů. Oproti minulému roku Masarykova univerzita podala o 41 projektů více (celkem 286 pro rok 2017, 245 v roce 2016), uspělo jich 90 oproti loňským 65.

Agentura na svých webových stránkách uvedla, že pokud vznikne finanční rezerva, mohou být v roce 2017 uděleny další standardní, případně i mezinárodní granty. V takovém případě se úspěšnost univerzity může ještě zvýšit.

Projekty z Masarykovy univerzity, které získaly podporu GAČR od roku 2017:


Standardní projekty
(celkem 282 130 000 Kč):

Pedagogická fakulta

Eva Minaříková – Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivitách perspektivou eye trackingu            

Olga Dontcheva-Navratilova – Persvaze v anglickém a českém specializovaném diskurzu

Ekonomicko-správní fakulta

Jiří Špalek – Vliv konkurenčních kontrolních mechanismů na dodržování daňových předpisů

Jesús Crespo Cuaresma – Dynamické průměrování předpovědí makroekonomických modelů

Eduard Bakoš – Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce

Fakulta informatiky

Petr Hliněný – Strukturální vlastnosti, parametrizovaná řešitelnost a těžkost v kombinatorických problémech

Achim Blumensath – Algebraická teorie jazyků pro nekonečné stromy

Petr Matula – Segmentace a trekování živých buněk v multimodálních obrazech

Lékařská fakulta

Pavel Krejčí – Neobvyklé signální dráhy lidských receptorových tyrozinových kináz         

Lumír Krejčí – Vnitřní vlastnosti RAD51 vlákna a jeho biologické regulace             

David Šmajs – Studium genomů patogenních treponem na základě analýzy jednotlivých buněk

Právnická fakulta

Ladislav Vyhnánek – Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu              

Martin Škop – Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva             

Tereza Kyselovská – Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Radim Polčák – Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Matěj Myška – Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Pavel Salák – Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Ceitec

Pavel Brož – Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů ,

Jiří Pinkas – Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic

Robert Vácha – Amfifilní peptidy na fosfolipidových membránách

Pavel Plevka – Strukturní studie flavivirů a mechanismu jejich neutralizace protilátkami

Lukáš Trantírek – Polymorfní G-quadruplexy v promotorových oblastech genů 

Dalibor Blažek – Charakterizace nové funkce pro cyklin dependentní kinázu 12 (Cdk12)

Štěpánka Vaňáčová – Úloha komplexu TRAMP4 při tvorbě 3' konců mRNA v kvasince Saccharomyces cerevisiae Jiří Fajkus – Molekulární podstata evolučních přeměn telomer u rostlin řádu Asparagales

Terezie Mandáková – Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)

Karel Říha – Studium Ku heterodimeru a jeho funkcí v metabolizmu nukleových kyselin

Fakulta sociálních studií

Ladislav Rabušic – Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy

Lubomír Kopeček – Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě

Iva Šmídová – Perinatální ztráta – případová studie

Jan Dostalík – Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování

Vlastimil Havlík – Radikalizace politiky ve střední Evropě v době krizí

Stanislav Ježek – Metodické studie pro české verze měřítek psychologických charakteristik adolescentů a vynořujících se dospělých

Anna Ševčíková – Sexualita a internet ve druhé půli života

Zdeněk Kříž – Německo a vojenské operace out-of-area

Šárka Portešová – Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětí

Martin Kreidl – Institucionalizace nesezdaných soužití

Přírodovědecká fakulta

David Cameron – UVIHOPE Ultrafialová halogenidová optoelektronika 

Zuzana Došlá – Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací

Rudolf Brázdil – Epizody sucha v České republice a jejich příčinná podmíněnost

Jiří Urban – Polymerní monolitické stacionární fáze s kontrolovanou selektivitou

Tomáš Vaculovič – Využití vícenásobného značení pomocí kovových nanočástic pro bio-zobrazování

Milan Novák – Turmalín - indikátor geologických procesů          

Ilya Kossovskiy – Klasifikační problémy pro reálné nadplochy v komplexním prostoru

Pavel Bouchal – Evaluace nových potenciálních cílů a inhibitorů pro blokování vývoje metastáz u luminálních a nádorů prsu

Vítězslav Bryja – Nové postupy pro určení aktivity dráhy planární buněčné polarity (PCP)            

Ondřej Mulíček – Mapování každodennosti: reprezentace prostorů rutiny          

Daniel Seidenglanz – Prostorová nespravedlnost automobilitních technologií    

Michal Horsák – Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy

Lubomír Tichý – Expertní systémy nové generace pro klasifikaci vegetace v kontinentálním měřítku

Petr Bureš – Úspěch holocentrických chromozómů: přírodní kompetiční experiment na globální evoluční škále 

Filozofická fakulta

Petr Macek – Český hudební slovník osob a institucí. Hudební instituce.

Pavel Kosek – Vývoj českých pronominálních (en)klitik  

Klára Šeďová – Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků

Jiří Zounek – Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů

Jan Zouhar – Ženy v české filozofii a vědě

Alena Křížová – Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

Jiří Hanuš – Kritika totalitarismu a moderní kultury z české perspektivy

Pavel Caha – Lineární kontiguita v jazyce

Ludmila Kaňáková Hladíková – Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce.

Radim Bělohrad  – Neurčitá identita         

Irena Loskotová – Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku

Petra Mutlová – Jan Hus a husitská literatura pro 21. století           

Mojmír Dočekal – Formální přístupy ke gramatickému číslu ve slovanských jazycích

Aleš Filip – České salonní umění v mezinárodním kontextu

Petr Vurm – Nové narativy, nové estetiky: současní frankofonní afričtí autoři z pohledu hybridity, migrací a světové globalizace

 

Juniorské projekty (celkem 37 499 000 Kč):

Fakulta sociálních studií

Filip Černoch – Výzkum participace na lokální opozici: případ těžby hnědého uhlí v Horním Jiřetíně

Lékařská fakulta

Michal Strouhal – Kmeny způsobující syfilis: jsou geneticky odlišné kmeny odlišné i v průběhu experimentální infekce

Přírodovědecká fakulta

Lucia Knopfová – Prozánětlivá signalizace pod kontrolou proteinu c-Myb v bazálních prsních karcinomech

Vendula Pospíchalová – Funkční a biochemická analýza extracelulárních váčků z ascitů pacientek s karcinomem vaječníku

Zdeněk Spáčil – Mapování interakcí mezi základními metabolickými pochody a střevní mikroflórou

David Kraus – Statistická inference pro složité náhodné procesy v ekonometrickém modelování

Petra Macíková – Zdravotní rizika spojená s inhalací sinic

Ceitec

Marta Zwiewka – Charakteristika nových molekulárních komponentů podílejících se na distribuci proteinů v rostlinách

 

Mezinárodní projekty (celkem 2 502 000 Kč):

Přírodovědecká fakulta

Tomáš Bartonička – Role adaptace a plasticity spermií v ekologické speciaci na základě smluv o bilaterální spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Hlavní novinky