Přejít na hlavní obsah

Studenti budou nově hlídat kvalitu studia

Michaela Tvrdoňová komentuje, že nové rady studijních programů budou mít mezi členy také zástupce vysokoškoláků.

V podzimním semestru se studentům Masarykovy univerzity otevře nová příležitost, jak se podílet na zlepšování kvality jejich studia. Budou se moci stát členy nově zřizovaných rad studijních programů.

Tyto rady představují nejvýznamnější platformu pro dlouhodobý rozvoj studijních podmínek na MUNI, a to zejména proto, že budou přirozeně zohledňovat specifika oborových oblastí i konkrétních pracovišť. Studentský pohled může v tomto průběžném dialogu o kvalitě studia významně obohatit perspektivu celé rady. Student bude mít v radě plnoprávné postavení, a bude tedy moci stejně jako ostatní členové vyhodnocovat stav studijního programu a navrhovat doporučení pro jeho budoucí rozvoj. Spolu s dalšími členy, jako je garant programu či absolventi, bude řešit témata týkající se výsledků přijímaček, průběh a výsledek státnic a obhajob kvalifikačních prací, míru studijní neúspěšnosti, propagaci studijního programu a bude moci dokonce nahlížet do výsledků předmětové ankety. Nedílnou součástí bude také možnost vyjádření se k dostupnosti zdrojů, literatury, či kvalitě učitelů a poskytnutých materiálů.

Programová rada musí být ke každému nově schválenému studijnímu programu jmenována nejpozději do tří měsíců od zahájení výuky a (v podmínkách MUNI tedy na podzim 2019) tak, aby mohla začít vykonávat roli poradního orgánu garanta. Každá rada bude mít minimálně pět členů, setkávat se bude nejméně jednou ročně a pozornost bude věnovat zejména kvalitě výuky, skladbě a návaznosti předmětů a rovněž všem závažnějším změnám, které se ve studijním programu budou provádět.

Studentského zástupce bude do každé programové rady navrhovat studentská komora akademického senátu příslušné fakulty. Studentský člen bude mít v programové radě plnoprávné postavení, bude v kontaktu jak se senátem fakulty, tak se studenty svého programu, kteří přes něj budou moci vznášet své požadavky a připomínky. Bude mít právo vyjádřit se k jakémukoliv bodu jednání.

Navíc může počítat s podporou Studentské komory Akademického senátu MU, která chce být v průběžném kontaktu se všemi studentskými zástupci programových rad na univerzitě a sdružovat je tak, aby mohli sdílet informace, obohacovat se a mít podporu v dané problematice.

Mnohdy se totiž může stát, že zdánlivě neřešitelný problém, který trápí studenty jednoho studijního programu, může být problémem rozšířeným skrz univerzitu, který lze řešit společně. Může se také šířit dobrá praxe z jednoho programu do druhého. Masarykova univerzita je velmi různorodá a věřím, že sdílení informací bude pro všechny nejen přínosné, ale dokonce nezbytné.

Autorka je předsedkyní Studentské komory Akademického senátu MU

Hlavní novinky